40:29-31

  • Mupui chuan thli lum chung lama chho ṭhîn chu ṭanchhanin boruakah dârkâr tam tak chhûng a awm reng thei a. Chu thli lum chung lama chho a hmuh chuan, chu chu ṭanchhanin a kual a kual a, a sâng chho telh telh a ni. Sâng tâwk tak a thlen hunah, a thlâwk thla a, thli lum chung lama chho dang pakhatah a lût leh a, a ngai ang bawkin a awm leh a ni

  • Hah lo ang taka lang mupui thlâwk kual hian Pathian pêk chakna nêna a rawng kan bâwl theih zêl dân hi mawi takin a entîr a ni