PATHIAN MIN PEK CHANCHIN ṬHA!

Zawhna: Sakhua zawng zawng hi Pathianin a pawm vek em tih i ngaihtuah ngai em?

Bible Châng: Mt. 24:3-5, 11,12

Sem Dân: He brochure aṭanga Pathian pawmzâwng sakhua awlsam taka i hmuh theih dân ka entîr ang che. [Zirlai 13-naa zawhna 1-na hmuhtîr rawh.]

PATHIAN MIN PEK CHANCHIN ṬHA!

Zawhna: Sakhaw chi hrang hrang vuan hlawm mah ila, kan ṭawngṭai ṭheuh a ni lâwm ni? Mahse, Pathianin ṭawngṭaina zawng zawng a ngaithla em tih i ngaihtuah ngai em?

Bible Châng: Is. 1:15

Sem Dân: He brochure hian Pathian ngaihthlâk tûra kan ṭawngṭai theih dân a sawi a ni. [Zirlai 12-na hmuhtîrin tlawhkîr tûrin ruahmanna siam ang che.]

PATHIAN THU NGAITHLA RAWH

Zawhna: He milema khawvêl angah hian i awm ve duh em? [Phêk 2-3-na chu hmuh la, a chhânna nghâk rawh.]

Bible Châng: Jer. 29:11

Sem Dân: He brochure hian Pathian thu ngaithla a, a malsâwmnate kan dawn theih dân a târ lang a ni. [Phêk 4-5-na enpui rawh.]

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che.