A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Nun leh Rawngbâwlna Inzirna Lehkhabu  |  April 2017

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Thusawi Dân Tûr Entîrna

BIBLE ZIRTIRNA

Zawhna: Tûn lai film leh TV-ahte chuan dawithiamna lam thil leh vampire-te chungchâng chu a hluar hle a. Nang eng nge i ngaih ve dân? Chu chu hlauhawmna nei lo intihhlimna mai nge ni a, hriat lohvin a lo hlauhawm ru zâwk?

Bible Châng: Deut. 18:10, 11

Sem Dân: He lehkhabu hian min tihnat tum vântirhkoh suaksualte lâka kan invênhim theih dân a sawi a ni. [bh phêk 103-naa Thlarau Suaksualhote Do Dân tih chu hmuhtîr rawh]

 

THUTAK ZIRTIR RAWH

Zawhna: He khawvêl buainate hi engtin nge Pathian Ramin a chinfel ang?

Bible Châng: Mt. 6:10

Thutak: Pathian Ram chuan vâna a tih tawh ang bawkin leiah hian remna te, inlungrualna te, leh muannate a rawn thlen ang.

 

PATHIAN RAM CHU ENG NGE NI? (Tlawhkîr hunah)

Zawhna: [Tract hnung lama bawhzuina tûr zawhna chu târ lang rawh.] Pathian Ram rorêlna hnuaia nun chu eng ang nge ni dâwn?

Bible Châng: Sâm 37:29; Is. 65:21-23

Sem Dân: [Chanchin Ṭha brochure chu hmuh rawh.] He brochure zirlai 7-na hian hêng thutiamte’n i tân leh ka tâna awmzia a neih theih dân a sawi a ni. [Brochure hmangin Bible zirpuina chu ṭan rawh.]

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che.