Kal idhi e weche manie iye

MEI 21, 2021
PINY MANGIMA

Ripot mar Ang’wen mar Bura Matayo—2021

Ripot mar Ang’wen mar Bura Matayo—2021

Owadwa moro manie Bura Matayo lero kaka jotich Jehova osebedo ka kalo e chandruoge mang’eny kod kaka ‘giseloyogi chuth.’ Owuoyo bende kuom weche mabeyo mosetimore ne owetewa gi nyiminewa moko.