Kal idhi e weche manie iye

JUN 19, 2020
PINY MANGIMA

Ripot mar Ang’wen mar Bura Matayo​—2020

Ripot mar Ang’wen mar Bura Matayo​—2020

Achiel kuom owete ma ni e Bura Matayo chiwo jip mowuok e Ndiko, kendo owete moko ma a Brazil kod Ecuador lero weche moko ma notimore ma nyalo jiwowa ahinya.