Kal idhi e weche manie iye

En Richo Mane Maok Nyal Wene Ng’ato?

En Richo Mane Maok Nyal Wene Ng’ato?

Dwoko ma Muma chiwo

Richo ma ok nyal wene ng’ato en ma miyo jaricho ok nyal yudo ng’wono mowuok kuom Nyasaye. Ere kaka mano nyalo timore?

Nyasaye weyo ne joma hulo richogi, ma timo dwache e ngimagi, kendo ma keto yie kuom Yesu Kristo. (Tich Joote 3:​19, 20) Kata kamano, ng’ato nyalo keto chunye e luwo yorene maricho ma chop kama koro otamore loko timbene. Muma wacho ni ng’at ma kamano nigi “chuny marach” kendo osebedo gi “ chuny matek ta nikech wuond mar richo.” (Jo-Hibrania 3:​12, 13) Ng’atno osebedo gi chuny ma kwedo Nyasaye, nikech ochalo gi lowo mosechuak e mach ma ok nyal losgo gimoro kendo. (Isaiah 45:9) Omiyo, onge gima nyalo miyo owene ng’at ma kamano richone. Richoneno en ma ok nyal wene.​—Jo-Hibrania 10:26, 27.

E kinde ma Yesu ne ni e piny, nitie jotend din ma Jo-Yahudi ma bende ne otimo richo ma kamano. Ne ging’eyo ni roho maler mar Nyasaye e ma ne konyo Yesu timo honni kata kamano, ne giwacho ni ogolo tekono kuom Satan Jachien.​—Mariko 3:​22, 28-​30.

Ranyisi mag richo minyalo wene ng’ato

  • Yenyo ka ok ing’eyo. Jaote Paulo bende kinde moro ne oyenyo kata kamano, nowacho kama bang’e: “Ne okecha nimar ne ajatimo gigo ka akia, kendo nikech ne aonge gi yie.”​—1 Timotheo 1:​13.

  • Chode. Muma wuoyo e wi joma ne gin jochode ma bang’e ne oloko kit ngimagi mi Nyasaye oweyonegi richogi.​—1 Jo-Korintho 6:​9-​11.

“Dibed ni atimo richo ma ok nyal wena?”

Kapo ni nitie gik maricho ma ne itimo chon kendo idwaro lokori gadier mondo iwegi, mano nyiso ni pok itimo richo moro amora ma ok nyal weni. Nyasaye oikore weyoni kata richo misetimo nyadinwoya, to mana ka ionge gi chuny mar kwede kata chuny matek ta.​—Ngeche 24:16.

Jomoko bedoga gi chuny machandore nikech richo moro ma ne gitimo chon, to mano miyo giparo ni richo ma ne gitimono en richo ma ok nyal wenegi. Kata kamano, Muma puonjo ni chunywa nyalo wuondowa. (Yeremia 17:9) Nyasaye ok omiyowa ratiro mar ng’ado bura kata ne wan wawegi. (Jo-Rumi 14:​4, 12) Nyasaye nyalo weyonwa richowa kata ka chunywa pod chandore nikech richo ma ne watimo.​—1 Johana 3:​19, 20.

Be Judas ne otimo richo ma ok nyal wene?

Ee. Ich lach ne omiyo okwalo pesa ma ne idhi tigo e weche mag lamo. Ne otemo wuondore ni odwa konyo joma odhier gi pesago, kata kamano, ne odwaro mana yako pesa mathoth. (Johana 12:​4-8) Juda ne oseketo chunye chuth e timo gima rach, to mano nomiyo ondhogo Yesu mana nikech fedha 30. Yesu nong’eyo ni Judas ne ok nyal loko chunye to mano e momiyo ne oluonge ni “wuod kethruok.” (Johana 17:12) Mano nonyiso ni ka Judas otho, ne ok odhi bedo gi geno moro amora mar chier.​—Mariko 14:21.

Judas ne ok onyiso kata matin ni odwa loko chunye. Kar mondo ohul richone ne Nyasaye, nonyiso mana jotend din ma ne oriworego e ndhogo Yesu.​—Mathayo 27:​3-5; 2 Jo-Korintho 7:​10.