Kal idhi e weche manie iye

Be En Adier ni Nitie “Richo Abiriyo Madongo”?

Be En Adier ni Nitie “Richo Abiriyo Madongo”?

Dwoko ma Muma Chiwo

Muma ok wachi ni nitie “richo abiriyo madongo”. Kata kamano, opuonjo ni timo richo madongo nyalo mono ng’ato yudo warruok. Kuom ranyisi, Muma wacho ni richo moko madongo kaka terruok, lamo sanamu, timbe juok, mirima mager, kod mer gin “timbe mag ringruok.” Omedo wacho ni: “joma ong’iyo gi timo gik ma kamago ok bi yudo pok e Pinyruodh Nyasaye.”​​—⁠Jo-Galatia 5:​19-​21. *

Donge Muma wuoyo kuom gik moko abiriyo ma Nyasaye osin-go?

Ee, Muma wuoyo kuomgi. Kaluwore gi King James Version, Ngeche 6:​16 wacho niya: “Nitie gik moko auchiel ma Ruoth osin-go: ee, gik moko abiriyo ma chunye ojokgo.” Kata kamano, weche auchiel mondik e Ngeche 6:​17-​19 ok nyis ni gin giduto. Olero mana grube ma gik maricho inyalo ketie ma gin richo mitimo kaluwore gi gik mwaparo, mwawacho gi mwatimo. *

“Richo Maduong’ ” tiende en ang’o?

Loko moko tiyo gi wachni e 1 Johana 5:​16. Kuom ranyisi, The New American Bible wacho niya: “Nitie gima iluongo ni “richo maduong’.” Wach motigo e loko “richo maduong’ ” inyalo lok bende ni “richo makelo tho.” Nitie pogruok mane e kind “richo makelo tho” kod “richo ma ok kel tho”?​​—⁠1 Johana 5:​16.

Muma keto maler ni richo duto kelo tho. Kata kamano, inyalo reswa koa kuom richo kod tho kokalo kuom misango ma ne Yesu Kristo ochiwo. (Jo-Rumi 5:​12; 6:​23) Omiyo “richo makelo tho” en ma ok nyal um gi misango mar Yesu. Ng’at ma timo richo machal kamagi en ng’at ma dwaro luwo yorege maricho kendo ok odwar loko pache kata timbene marichogo. Muma bende wacho ni richo machalo kamano ‘ok nowe.’​​—⁠Mathayo 12:31; Luka 12:10.

^ par. 3 Ranyisi mag richo madongo 15 moket e Jo-Galatia 5:​19-​21 ok nyis ni mago e richo madongo kende. Bang’ wuoyo e wi gi, Muma medo ni “kod gik ma kamago” ma nyiso ni nitie moko. Omiyo ijiwo jasomo mondo oti gi rieko mondo ong’e gik mamoko ma ok ondik to gin achiel kuom “gik ma kamago.”

^ par. 5 Ngeche 6:​16 oting’o ranyisi mag ngeche mag dho Hibrania ma lero ahinya gima iwuoye mar ariyo ka itiyo gi mokwongo. Weche machalo kamano yudorega nyading’eny e Ndiko.​​—⁠Ayub 5:​19; Ngeche 30:​15, 18, 21.