Kal idhi e weche manie iye

Pinyruodh Nyasaye En Ang’o?

Pinyruodh Nyasaye En Ang’o?

Dwoko ma Muma Chiwo

Pinyruodh Nyasaye en sirkal ma Jehova Nyasaye oketo. Ei Muma “Pinyruodh Nyasaye” iluongo bende ni “pinyruodh polo” nikech olocho koa e polo. (Mariko 1:14, 15; Mathayo 4:17) Sirkandno ochan mana kaka sirkande mag dhano, en mana ni en gi teko moloyogi e yore duto.

  • Joloch. Nyasaye oyiero Yesu mondo oloch kaka ruoth e pinyruodhe kendo osemiye teko duto moloyo teko ma dhano moro amora nyalo bedogo. (Mathayo 28:18) Yesu tiyo gi teko momiye e kelo ber nikech ne osenyiso ayanga ni en jaloch minyalo gen kendo ma dewo ji. (Mathayo 4:23; Mariko 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17) Koluwo kaka Nyasaye chike, Yesu oseyiero jomoko moa e ogendni duto ma biro locho kode e polo ‘kaka ruodhi e wi piny’.—Fweny 5:9, 10.

  • Kinde ma obiro kawo kolocho. Mopogore gi sirkande mag dhano ma ok siki, Pinyruodh Nyasaye to “ok norum nyaka chieng’.”—Daniel 2:44.

  • Joma ibiro loch e wigi. Ng’ato ang’ata ma timo dwaro mar Nyasaye nyalo bedo e bwo loch mar Pinyruodh Nyasaye bedni anyuolagi ne gin ng’a gini kata oa e piny mane.—Tich Joote 10:34, 35.

  • Chike. Chike mag Pinyruodh Nyasaye timo gik mang’eny moloyo mana kwero timbe maricho. Gikonyo ji mondo obed gi timbe mabeyo. Kuom ranyisi, Muma wacho niya: “Nyaka iher Jehova Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi ngimani duto, kendo gi pachi duto. Mani e chik maduong’ie moloyo kendo mokwongo. Mar ariyo ma chal kode e ma: ‘Nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.’ ” (Mathayo 22:37-39) Hero Nyasaye gi jomamoko chwalo joma itayo gi Pinyruodh Nyasaye mondo gitim gik ma kelo mor ne jowetegi.

  • Puonj mag Pinyruodh Nyasaye. Pinyruodhno keto chike makare matayo joge, bende opuonjo joge kaka ginyalo rito chike matayogigo.—Isaiah 48:17, 18.

  • Gima duong’ ma Pinyruodh Nyasaye biro timo. Pinyruodh Nyasaye ok bi miyo joloch mage obed jomwandu ka koni to joma gilocho e wigi to chandore. Kar mano, Pinyruodhno biro timo dwaro mar Nyasaye, moriwo nyaka chopo singo mar Nyasaye ne joma ohere ni gibiro dak nyaka chieng’ e Paradiso e piny.—Isaiah 35:1, 5, 6; Mathayo 6:10; Fweny 21:1-4.