Kal idhi e weche manie iye

Be Wanyalo Ng’eyo Ng’ama Nondiko Muma?

Be Wanyalo Ng’eyo Ng’ama Nondiko Muma?

Dwoko ma Muma chiwo

Osenyis ji mang’eny ni ok yot ng’eyo ng’ama ne ondiko Muma. Muma to nyisowa maler ng’ama nondike. Kuonde moko e Muma chakre gi weche kaka “weche mag Nehemia,” “weche ma ne ofwenyore ne Isaya,” “wach Jehova ma ne obiro ne janabi Joel.”—Nehemia 1:1; Isaiah 1:1; Joel 1:1.

Jondik Muma mang’eny oyie ni ne gindiko e lo Jehova, Nyasaye madier kendo ni en ema ne otayogi. Kuom ranyisi, jonabi ma nondiko Ndiko mag dho Hibrania nowacho mokalo ndalo 300 niya: “Jehova owacho kama.” (Amos 1:3; Mika 2:3; Nahum 1:12) Jondiko moko noyudo wach Nyasaye kokalo kuom malaike.—Zekaria 1:7, 9.

Muma nondiki gi chwo madirom 40, kuom higni 1600 kama. Moko kuomgi nondiko buge mag Muma mokalo achiel. Inyalo wach ni Muma chalo gi laibrari moro matin moting’o buge 66. Muma nigi buge 39 ma gin Ndiko mag dho Hibrania kendo ging’ere kaka Muma Machon, bende en gi buge 27 ma gin ndiko mag dho Grik miluongo ni Muma Manyien.