Kal idhi e weche manie iye

Be Josomo Oyie ni Yesu ne Nitie?

Be Josomo Oyie ni Yesu ne Nitie?

Josomo nigi adier ni Yesu ne nitie. Buk miluongo ni Encyclopædia Britannica, ma 2002, wacho kuom nonro ma josomo notimo e wi Yesu kaachiel gi Jokristo mokwongo kama: ‘Weche ma nondik gi josomogo nyiso maler ni kata e kinde machon, kata mana jogo ma ne kwedo Jokristo noyie ni Yesu ne en ng’ato ma ne nitie adier. Ji nochako keto kiawa ma onge gimomiyo chakre e giko mag higini 1700 nyaka e kar chakruok mag higini 1900.

E higa mar 2006, buk moro miluongo ni Jesus and Archaeology nowacho kama: “Onge jasomo moro amora manyalo wacho ni ne onge Jayahudi ma ne iluongo ni Yesu wuod Josef. Thothgi wacho ni ging’eyo moko kuom tije ma notimo kod gik ma nopuonjo.

Muma nyiso ni Yesu ne nitie adier. Ochiwo nyinge anyuolagi kaachiel gi joodgi. (Mathayo 1:1; 13:55) Muma bende wuoyo kuom jotelo moko mane nigi huma mane odak e kinde Yesu. (Luka 3:1, 2) Wechego konyo jotim nonro e nyiso maler ni Muma en buk moting’o sigendini madier.