Kal idhi e weche manie iye

Be Nyasaye Nitie Kamoro Amora?

Be Nyasaye Nitie Kamoro Amora?

Dwoko ma Muma chiwo

Nyasaye nyalo neno gimoro amora kendo timo gimoro amora modwaro. (Ngeche 15:3; Jo-Hibrania 4:13) Kata kamano, Muma ok puonj ni Nyasaye yudore kamoro amora, tiende ni ok oyudre e gimoro amora. Kar mano, Muma puonjo ni nyasaye en ng’ato sie kendo en gi kama odakie.

  • Kaka Nyasaye chalo: Nyasaye en roho. (Johana 4:​24) Dhano ok nyal nene. (Johana 1:​18) Muma nyiso maler ni Nyasaye odak kamoro sie. Onge kama wacho ni entie kamoro amora.​—Isaiah 6:​1, 2; Fweny 4:​2, 3, 8.

  • Kama Nyasaye Odakie: Nyasaye odak e polo ma en kar dak mar chuech mag roho kendo en kama wang’ dhano ok nyal neno. Nyasaye nigi ‘kar dakne e polo.’ (1 Ruodhi 8:​30) Muma wuoyo kuom kinde moro ma chuech mag roho ‘nodhi mondo gichung’ e nyim Jehova,’ * to mano nyiso maler ni, Nyasaye odak komoro sie.​—Ayub 1:6.

Kapo ni Nyasaye ok yudre kamoro amora, be onyalo dewa adier?

Ee. Nyasaye dewo ng’ato ka ng’ato. Kata obedo ni odak e polo, Nyasaye neno joma nie piny ma gombo tiyone, kendo oikore konyogi. (1 Ruodhi 8:​39; 2 Weche mag Ndalo 16:9) Ne ane kaka Jehova nyiso ni odewo jotichne:

  • Sama ilemo: Jehova winji sama ilemo.​—2 Weche mag Ndalo 18:31.

  • Sama chunyi onyosore: ‘Jehova chiegni gi joma chunygi onyosore chuth, Kendo oreso jogo ma chunygi lokore kuom richogi.’​—Zaburi 34:18.

  • Sama idwaro ni otayi: Jehova ‘puonji kendo nyisi yo monego idhiye’ kokalo kuom wachne ma en Muma.​—Zaburi 32:8.

Miriambo ma miyo ji wacho ni Nyasaye yudore kamoro amora

Miriambo: Nyasaye yudore kamoro amora e gik mochueyo.

Adiera: Nyasaye ok odak e piny kata kamoro amora ma wang’ dhano nyalo neno. (1 Ruodhi 8:​27) En adier ni chuech manie polo “hulo duong’ mar Nyasaye.” (Zaburi 19:1) Kata kamano, Nyasaye ok ogeno kuom chuechne. Ok wanyal pimo Nyasaye gi jagoro mogeno kuom tije mar goro. Picha mogor nyalo nyisowa gimoro e wi ng’ama nogore. E yo machalo kamano, chuech ma waneno e piny nyisowa ‘kido ma Nyasaye nigo,’ kaka teko, rieko, kod hera.​—Jo-Rumi 1:​20.

Miriambo: Nyasaye nyaka bed kamoro amora mondo ong’e gik moko te kendo mondo obed gi teko duto.

Adiera: Roho mar Nyasaye, kata tekone, ema otimogo gik moko. Kokalo kuom roho maler, Nyasaye nyalo neno kendo timo gik moko kamoro amora, sa asaya, maok ochuno ni obed kanyo achiel kachiel.​—Zaburi 139:7.

Miriambo: Zaburi 139:8 puonjowa ni Nyasaye ni kamoro amora nikech owacho kama: “Kaidho malo e polo, in kanyo, kapedho kar nindona e Sheol, ne! In kanyo.”

Adiera: Ndikoni ok wuo kuom kama Nyasaye yudore. Kar mano opuonjowa ni onge kama opondo ma ka wantie to Nyasaye ok nyal konyowa.

^ par. 5 Muma wacho ni nying Nyasaye en Jehova.