Kal idhi e weche manie iye

KAD MAG MUMA

Gideon

Gol kad mar Mumani mondo ipuonjri weche mang’eny e wi Gideon, Ja-Israel ma ne obedo jalweny ma jachir. Gol kad midwaro, ng’ade, bane diere, kae to ikane.

Gol