Kal idhi e weche manie iye

Gik ma Apuonjora e Muma

Nyasaye ema Nochueyo Gik Moko Duto

Puonjgi olosne nyithindo ma johigni 3 kadok chien. Gol otasni mondo isome gi nyathini.