Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 82

“Weuru Ler Maru Orieny”

Select an Audio Recording
“Weuru Ler Maru Orieny”

(Mathayo 5:16)

 1. 1. Yesu osechiko

  Ler marwa orieny,

  Kaka wang’ chieng’ ma rieny,

  Wami ji te hoch.

  Wach Nyasaye elo,

  Wach ma kelo kuwe.

  Wameny lerne ne ji te

  Ka wapuonjogi.

 2. 2. Wach maber mar pinyruoth

  Omul chuny ji te,

  Kendo ler orienynwa,

  Ka watiyone.

  Ler mar Wach Nyasaye

  Ema tayowa;

  Ka walendo ne ji te,

  Giyier adiera.

 3. 3. Timbewa mabeyo,

  Medo menyo ler,

  Gimiyo wechewa,

  Kelo mor ne ji.

  Wamed rienyo lerwa

  Kwatimo maber,

  Wamiyo Nyasaye mor

  Ka lerwa orieny.