Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 58

Manyo Joma Ohero Kuwe

Select an Audio Recording
Manyo Joma Ohero Kuwe

(Luka 10:6)

 1. 1. Yesu nochiko: ‘Waland adiera.’

  Kata piny liet, buru be ng’eny,

  Nolando wach ne ji duto.

  Rombe Nyasaye ne oherogi.

  Nomanyogi sama chieng’ wuok

  nyaka chieng’ podho.

  E yore te nyaka udi,

  Walendo ne ji duto te:

  Chandruogewa chiegni rumo e pinyni.

  (KORAS)

  Wamanyo ji

  Mohero kuwe e pinje duto,

  Wamanyo ji

  Ma gombo ni mondo oresgi,

  Kuonde duto,

  Ok wabuon ji.

 2.  2. Ndalo modong’ nok, walimo ji te.

  Walando wach ne ji duto

  To ng’at moyie e mwapuonjo.

  Herawa miyo walimo ji te.

  Wahoyo chuny jo mokuyo,

  gi joma ojony.

  E gweng’ ka gweng’ wamanyo ji,

  Kwayudo ng’at morwakowa,

  Wayudo mor ka wanano e tij Ruoth.

  (KORAS)

  Wamanyo ji

  Mohero kuwe e pinje duto,

  Wamanyo ji

  Ma gombo ni mondo oresgi,

  Kuonde duto,

  Ok wabuon ji.