Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 47

Wuo gi Jehova e Lamo Pile

Select an Audio Recording
Wuo gi Jehova e Lamo Pile

(1 Jo-Thesalonika 5:17)

 1. 1. Wuo gi Jehova Jawinj lamowa.

  En thuolo maber kwating’o nyinge.

  Yawne chunyi nikech en osiepni,

  Inyalo gene ni enosiri.

  Wuo gi Jehova pile.

 2. 2. Wuo gi Jehova, pake kuom ngima.

  Wakwaye ng’wono ka wan be wang’won.

  Wahulo richowa ne Nyasachwa.

  En e ma nochueyowa, wan buru.

  Wuo gi Jehova pile.

 3. 3. Wuo gi Jehova ka chandruok maki.

  En Wuonwa kendo ochiegni kodwa.

  Kwaye oriti, imany kuome kony;

  Kik iluor, igene kinde duto.

  Wuo gi Jehova pile.