Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 21

Sikuru Kudwaro Mokwongo Pinyruoth

Select an Audio Recording
Sikuru Kudwaro Mokwongo Pinyruoth

(Mathayo 6:33)

 1. 1. Gima ber chuth ne Jehova,

  Gima miyo chunye mor,

  En Pinyruoth mokete Yesu,

  Ma norienwa weche te.

  (KORAS)

  Mokwongo, dwaruru Pinyruoth

  Koda tim makare be.

  Werne pak e kind ogendni,

  Kitiyone gadiera.

 2. 2. Marang’o waparo ma kiny

  Kata kech, kata riyo?

  Ka wakwongo dwaro Pinyruoth,

  Jehova nopong’ dwachwa.

  (KORAS)

  Mokwongo, dwaruru Pinyruoth

  Koda tim makare be.

  Werne pak e kind ogendni,

  Kitiyone gadiera.

 3. 3. Landuru wach maber ne ji;

  Konygi keto genogi

  Kuom Jehova gi Pinyruodhe

  Ma notiek chandruok duto.

  (KORAS)

  Mokwongo, dwaruru Pinyruoth

  Koda tim makare be.

  Werne pak e kind ogendni,

  Kitiyone gadiera.