Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 143

Tiuru, Nenuru, Kendo Rituru

Select an Audio Recording
Tiuru, Nenuru, Kendo Rituru

(Jo-Rumi 8:20-25)

 1. 1. Nyasachwa ma en Jehova

  Matayo kinde gi ndalo,

  Waneno ranyisi duto

  Obiro pwodho lochne.

  (KORAS)

  Koro tiuru kendo nenuru,

  Gi mor ka ugeno yudo,

  Ngima mosesingonwa.

 2. 2. Kinde bura noseket chon,

  Yesu koro chiegni locho.

  Jogo duto ma ne kwede;

  Obiro loyogi te.

  (KORAS)

  Koro tiuru kendo nenuru,

  Gi mor ka ugeno yudo,

  Ngima mosesingonwa.

 3. 3. Kata wachur kuonde duto,

  Waketo yie ka warito.

  Chieng’ ma Nyasaye nomiwa,

  Bedo thuolo maradier.

  (KORAS)

  Koro tiuru kendo nenuru,

  Gi mor ka ugeno yudo,

  Ngima mosesingonwa.