Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 118

‘Miwa Yie Momedore’

Select an Audio Recording
‘Miwa Yie Momedore’

(Luka 17:5)

 1. 1. Nikech wan joma orem, A Jehova,

  Paro ma wan-go e chunywa obam.

  Nitie richo ma nyalo duodowa Ruoth;

  En lalo yiewa kuomi Nyasachwa.

  (KORAS)

  Imedwa yie, wakwayi, A Jehova.

  Yie ikonywa nikech wan jo morem,

  Imedwa yie, wageno ng’wono mari,

  Timbewa, wechewa, omiyi duong’.

 2. 2. Ka waonge yie to ok wanyal mori.

  Wang’eyo ni iniguedh yie marwa.

  Yie en okumba ma konyowa kedo.

  Wang’iyo nyime gi chir, ok waluor.

  (KORAS)

  Imedwa yie, wakwayi, A Jehova.

  Yie ikonywa nikech wan jo morem,

  Imedwa yie, wageno ng’wono mari,

  Timbewa, wechewa, omiyi duong’.