Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 111

Gik ma Miyo Wabedo Mamor

Select an Audio Recording
Gik ma Miyo Wabedo Mamor

(Mathayo 5:12)

 1. 1. Gik ma morowa ng’eny adiera,

  Ka mwandu ma nengogi tek.

  Dhano ma wuok e pinje duto

  Riwo lwedo lamo madier.

  Mor man e chunywa ber adiera,

  Wategno e Wach Nyasaye.

  Pile wayudo puonj mabeyo;

  Gik mwawinjo tegonwa yie.

  Mor ma wan-go en mor ma siko,

  Kaka mach ma liel e chunywa.

  E chandruok gi pek ma wayudo,

  Jehova konyowa nano.

  (KORAS)

  Wapako Jehova gi mor,

  Tich luetene duto beyo.

  Riekone be tut, tijene dongo,

  Gipong’ gi teko, gibeyo!

 2.  2. Wamor neno gigo mochueyo,

  Polo, gi nembe, koda piny.

  Warango gigo ma nochueyo,

  Wadwoko erokamano.

  Wail ka wabedo Joneno,

  Ma lando Pinyruodh Nyasaye.

  Guethgo ma Pinyruoth biro kelo,

  Walando e piny ma ngima.

  Mor mosiko kayo machiegni,

  En singo ma nyaka wagen.

  Piny gi polo manyien mosingi

  Biro kelo mor mosiko.

  (KORAS)

  Wapako Jehova gi mor,

  Tich luetene duto beyo.

  Riekone be tut, tijene dongo,

  Gipong’ gi teko, gibeyo!