Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 106

Wanyag Kido mar Hera

Select an Audio Recording
Wanyag Kido mar Hera

(1 Jo-Korintho 13:1-8)

 1. 1. Walamo Nyasachwa gi bolruok,

  Wabed gi kido kaka mage.

  Kido maduong’ moloyo duto

  En hera, ma rohone chiwo.

  Ka wan gi mich, rieko, kata chir,

  To waonge hera, en kayiem.

  Walam wayud herano madier;

  Wanyis e weche gi timbewa.

 2. 2. Herawa miyo wachiwore,

  Kendo waparo jomamoko.

  Hera onge paro mar sigu,

  Hera ng’wono ne ji duto te.

  Hera konyowa loyo richo,

  Kendo nyagruok gi pek mamoko.

  Kuom tembe duto mwaromogo,

  Hera dhil kendo hera ok rem.