Kal idhi e weche manie iye

“Mano e Momiyo ne Abiro e Piny”

Ne ane kaka Yesu ne puonjo gi chir sama nochiwo neno e wi adiera.

Wechego ogol e Mathayo 21:23-46; 22:15-46.

Samoro Inyalo Hero Magi Bende

YESU E YO, E ADIERA, KENDO E NGIMA

Yesu Loyo Tem Moketne

Okwongo oloyo Jo-Farisai, kae to Jo-Sadukai, to gikone oloyo jogo duto moriwore e kwede.

YESU E YO, E ADIERA, KENDO E NGIMA

Yesu Elo Tim Jo Akwede ma Wuondore

Ang’o momiyo Yesu ok kaw mayot weche momiyo dinde opogore?

YESU E YO, E ADIERA, KENDO E NGIMA

Ngeche Ariyo e Wi Puothe Mzabibu

Ng’e tiend ngero mar wuoro ma ne ooro yawuote mondo odhi oti e puodho kod ngero mar ng’at ma ne oketo puodho e lwet jopur ma gin joma richo.

VIDIO

‘Kuom Adier, Nyasaye ne Okete Ruoth Kendo Kristo’ (Kidieny Mokwongo)

Ang’o momiyo in gadier ni Nyasaye noketo Yesu obed Ruoth kendo Kristo?

VIDIO

‘Kuom Adier, Nyasaye ne Okete Ruoth Kendo Kristo’ (Kidieny mar 2)

Ne ane gima nyalo konyi bedo gi yie motegno kuom Yesu.