Kal idhi e weche manie iye

Jehova Ne Odhi Nyime Nyiso Hera Mosiko

Ne ane kaka Josef nonyiso ni ohero Jehova kod joma moko kata obedo ni noromo gi tembe. E kinde ma noyudo tembego nofwenyo kaka Jehova ohere. Siganano yudore e Chakruok 37:1-36; 39:1-47:12.