Zaburi 100:1-5

  • Goyo erokamano ne Jachuech

    • “Tiuru ne Jehova kumor” (2)

    • ‘Nyasaye e ma nochueyowa’ (3)

Wend goyo erokamano. 100  Un piny duto, koguru matek ne Jehova kumor.+   Tiuru ne Jehova kumor.+ Dhiuru e nyime kuwero wende mag mor.   Ng’euru ni Jehova en Nyasaye.+ En e ma ne ochueyowa, kendo wan joge.*+ Wan e joge morito kaka jakwath rito rombene.+   Donjuru e dho rangeyene kugoyone erokamano.+Donjuru e laru mage kupake.+ Goneuru erokamano kendo pakuru nyinge.+   Nimar Jehova ber;+Herane osiko nyaka chieng’,Kendo adierane ochwere e tienge duto.+

Weche Moler Piny

Kata nyalo bedo, “kendo ne ok wachueyore wawegi.”