Tich Joote 20:1-38

  • Paulo dhi Makedonia kod Gris (1-6)

  • Ochier Yutiko e dala mar Troa (7-12)

  • Odhi Mileto kowuok Troa (13-16)

  • Paulo romo gi jodongo ma Efeso (17-38)

    • Puonjo ot ka ot (20)

    • “Chiwo kelo mor mang’eny” (35)

20  Ka kokono nosedok chien, Paulo noluongo jopuonjre ire, kendo bang’ jiwogi, ne ogoyonegi oriti kae odhi Makedonia.  Nowuotho e alworago kojiwo jo ma ne ni kuondego gi weche mang’eny, eka bang’e nochopo Gris.  Ne obet kuno kuom dweche adek. To ka ne ochiegni idho meli mondo odhi Siria, nofwenyo ni Jo-Yahudi ne chano mar nege,+ omiyo nong’ado mar dok chien koluwo Makedonia.  Jo ma ne ni kode ne gin: Sopater wuod Puro moa Beria, gi Aristarko+ kod Sekundo ma gin Jo-Thesalonika, gi Gayo ma a Derbe, gi Timotheo,+ gi Tukiko+ kod Trofimo+ ma ne gin jo ma oa e alwora mar Asia.  Jogo notelonwa kendo noyudo giritowa Troa.  Wan to ne waidho meli ka wawuok Filipi bang’ sawo mar Makate ma Ok Oketie Thowi,+ mi ne wachopo irgi Troa bang’ ndalo abich, kendo ne wabedo kuno kuom ndalo abiriyo.  E odiechieng’ mokwongo mar juma ka noyudo wachokore mondo wachiem, Paulo nochako golo ne ji twak nimar ne odhi wuok kanyo kinyne. Twageno ne oyware nyaka e dier otieno.  To ne nitie teyni mang’eny e ot ma malo kama noyudo wachokoree.  Rawera moro ma nyinge Yutiko ma nobet e dho dirisa ne nindo matut otero sa ma Paulo ne golo twak. Ne olwar piny koa e gorofa mar adek mi ne giyude kosetho. 10  To Paulo ne olor piny mi nokulore kuome, kendo ne okwake+ kowacho niya: “Kik chunyu chandre, nikech ongima.”+ 11  Eka Paulo ne odok malo, kendo bang’ ng’ingo makate nochako chiemo. Kae to nomedo yalo kuom kinde nyaka piny ne oru, eka bang’ mano, ne owuok mi odhi. 12  Kuom mano, ne gigolo wuowino kanyo ka ongima kendo mano ne ohoyo chunygi ahinya. 13  Koro ne watelo gi meli nyaka Asos ma e kama Paulo nochikowa ni mondo waromie kode, nimar en nochano dhi kuno gi tiende. 14  Omiyo, ka noyudowa Asos, noriwore kodwa e meli mi wadhi Mitulene. 15  Eka e odiechieng’ ma noluwo, ne wawuok kanyo gi meli mi wachopo kama omanyore gi loka Kios, to kinyne ne wagowo Samos, kae to ne wadhi Mileto e odiechieng’ ma noluwo. 16  Paulo nong’ado mar dhi gi meli ma ok odonjo Efeso+ mondo kik obed e alwora mar Asia kata mana kuom kinde matin, nikech notimo piyo mondo ka nyalore to chieng’ Sawo mar Pentekost oyude Jerusalem.+ 17  Kata kamano, ka ne en Mileto nooro wach Efeso mondo oluongne jodong-kanyakla. 18  Ka ne gisechopo ire, nowachonegi kama: “Ung’eyo maber kaka ne atimoga ka ne an e kindu, chakre e odiechieng’ mokwongo ma ne adonjo e alwora mar Asia,+ 19  kaka ne atiyo ne Ruoth gi chuny mobolore ahinya+ kendo gi pi wang’, kendo ung’eyo masiche ma ne oyuda nikech gik maricho ma Jo-Yahudi ne chano, 20  kod kaka ne ok aweyo yalonu weche duto ma ne nyalo konyou, bende ne ok aweyo puonjou e lela+ kendo e ot ka ot.+ 21  To nachiwo neno e okang’ malong’o chuth ne Jo-Yahudi kod Jo-Grik mondo gilok chunygi+ giduog ir Nyasaye kendo giket yie kuom Ruodhwa Yesu.+ 22  Koro neuru! roho maler chika ni mondo adhi Jerusalem, kata obedo ni ok ang’eyo gik ma dhi timorena kuno, 23  mak mana ni e dala ka dala ma adhiye, roho maler siko ka siema ni tuech kod masiche orita.+ 24  Kata kamano, ok akwan ngimana ka gima lichna, to adwaro mana ni atiek ng’weya+ kod tich ma Ruoth Yesu ne omiya, ni mondo achiw neno e okang’ malong’o chuth e wi wach maber mar ng’wono mogundho mar Nyasaye. 25  “To koro neuru! Ang’eyo ni onge ng’ato kuomu, un jo ma ne ayalonu wach Pinyruoth, ma biro neno wang’a kendo ngang’. 26  Omiyo, aseluongou odiechiengni mondo une ni aler kuom remb ji duto,+ 27  nikech pok aweyo ma ok ahulonu dwaro mar Nyasaye.+ 28  Nonreuru ahinya uwegi+ kod kueth duto bende ma roho maler oseketoue kaka jorit,+ mondo ubed jokwadh kanyakla mar Nyasaye+ ma nong’iewo gi remb Wuode owuon.+ 29  Ang’eyo ni ka aseweyou to ondiegi mager biro donjo e dieru,+ kendo ok gibi bedo mang’won gi kueth. 30  Bende, nitie jo ma biro wuok e kindu uwegi ka giwacho weche ma gwenyo adiera mondo giywago jopuonjre oluwgi.+ 31  “Kuom mano, beduru ka utang’, kendo paruru ni kuom higni adek,+ odiechieng’ gi otieno, ne ok aweyo siemou ng’ato ka ng’ato ka pi wang’a chuer. 32  To koro aweyou e lwet Nyasaye kod wach ma puonjo ng’wonone mogundho. Wachno nyalo gerou kendo miyo uyud pok ma Nyasaye miyo jo maler duto moseyier.+ 33  Pok ne agombo fedha, kata dhahabu, kata lep ng’ato.+ 34  Un uwegi ung’eyo ni asebedo ka atiyo gi lwetenagi e yudo gik ma ne achando+ kod mag jo ma ne ni koda. 35  Asenyisou e weche duto ni kuom tiyo matek kamano,+ nyaka ukony jo ma yom yom, kendo nyaka usik ka uparo weche Ruoth Yesu owuon ma nowacho kama: ‘Chiwo kelo mor mang’eny moloyo kawo.’”+ 36  Ka nosewacho wechego, nogoyo chonge piny kodgi giduto, mi nolemo. 37  Kuom adier, giduto ne gimuoch gi ywak ahinya, mi ne gikwako Paulo kendo nyodhe gi mor, 38  nimar gima ne litnegi moloyo en wach ma nowachonegi ni ok ne gidhi nene kendo ngang’.+ Kae to ne gikowe nyaka e meli.

Weche Moler Piny