Tich Joote 11:1-30

  • Petro lero ne joote gima otimore (1-18)

  • Barnaba kod Saulo ka gin Antiokia man Siria (19-26)

    • Oluong jopuonjre ni Jokristo (26)

  • Agabo koro wach kech (27-30)

11  Koro joote kod owete ma ne ni Judea nowinjo ni ogendni mamoko bende norwako wach Nyasaye.  Omiyo, ka Petro nobiro nyaka Jerusalem, jo ma ne riwo lwedo wach tero nyangu+ nochako donjone niya:  “Wawinjo ni ne idhi od jo ma ok oter nyangu mi ichiemo kodgi.”  Eka Petro nochako leronegi wachno adimba niya:  “Ne an e dala mar Jopa ka alemo mi aneno fweny moro. Gima chal gi nanga maduong’ ne olor koa e polo, kendo ne omake gi kondene ang’wen, mi nochopo nyaka kama ne antiere.+  Ka nanone adimba, ne aneno le ma nigi tiende ang’wen, gi le mag bungu, gi le mamol, kod winy mag polo.  Bende, ne awinjo dwol moro ka wachona niya: ‘Petro, a malo, yang’gi kendo ichamgi!’  To ne adwoke kama: ‘Ruoth, ooyo ngang’, gima ochido kata ma ok ler pok ne odonjoga e dhoga ngang’.’  Dwolno ne oa e polo mar ariyo ka wacho niya: ‘We luongo gik ma Nyasaye osepwodho ni gik ma ok ler.’ 10  Dwolno ne owinjorena mar adek kendo, kae to gigo duto ne oywa modok e polo. 11  Gikanyono, ne aneno bende ji adek ma noor ira koa Kaisaria ka gichung’ e ot ma ne wantiereno.+ 12  Eka roho maler nowachona ni mondo adhi kodgi ma ok ariw gi kiawa kata matin. To owete auchielgi bende ne odhi koda mi wadonjo e od ng’atno. 13  “Ne onyisowa kaka ne oneno malaika moro kochung’ e ode ka wachone niya: ‘Or ji Jopa mondo giluong Simon ma bende iluongo ni Petro,+ 14  kendo obiro wachoni gik monego utim mondo oresi gi joodi duto.’ 15  To ka ne achako wuoyo, roho maler nobiro kuomgi mana kaka rohono nobiro kuomwa kar chakruok.+ 16  Mano nomiyo aparo wach Ruoth kaka nojawacho niya: ‘Johana ne batiso ji gi pi,+ to un ibiro batisu gi roho maler.’+ 17  Kuom mano, ka Nyasaye nochiwonegi mich achielno mochiwo nono, mana kaka ne omiyowa wan bende ma waseyie kuom Ruoth Yesu Kristo, an to an ng’a ma dageng’ Nyasaye?”+ 18  Ka ne giwinjo wechego, ne giweyo kwedogi kendo ne gimiyo Nyasaye duong’ ka giwacho kama: “Kare ero Nyasaye osemiyo ogendni mamoko bende thuolo mar loko chunygi mondo giyud ngima.”+ 19  Koro jo ma noyudo osekere+ nikech masira ma noyudo Stefano ne odhi nyaka Foinike, gi Saipras, kod Antiokia, to ne giyalo wach mana ne Jo-Yahudi kende.+ 20  Kata kamano, moko kuom jo ma noa Saipras gi Kurene nobiro Antiokia, mi ne gichako wuoyo gi jo ma ne wacho dho Grik, ka gilandonegi wach maber mar Ruoth Yesu. 21  E wi mano, lwet Jehova* ne ni kodgi, kendo ji mang’eny ne oyie kuom Ruoth.+ 22  Wachgino nochopo e it kanyakla ma ne ni Jerusalem, omiyo ne gioro Barnaba+ mondo odhi nyaka Antiokia. 23  Ka nochopo moneno ni Nyasaye onyisogi ng’wono mogundho, ne omor mi nochako jiwogi giduto mondo gidhi nyime siko e Ruoth gi chuny motegno;+ 24  nimar Barnaba ne en ng’at maber kendo mopong’ gi roho maler kod yie. Kendo ji mogwaro ne oyie kuom Ruoth.+ 25  Eka nowuok modhi Tarso mondo omany Saulo.+ 26  Bang’ nwang’e, ne okele Antiokia. Kendo kuom higa mangima ne gijochokore gi kanyakla kendo ne gipuonjo ji mathoth. Bende, e Antiokia kanyo e kama ne okwong luongie jopuonjre ni Jokristo, kaluwore gi dwach Nyasaye.+ 27  E ndalogo, jonabi+ moko ne oa Jerusalem mi gidhi Antiokia. 28  Achiel kuomgi ma nyinge Agabo+ ne ochung’, kendo roho maler nomiyo okoro ni kech maduong’ ne chiegni biro e piny mangima.+ To adier, mano notimore e ndalo Klaudio. 29  Omiyo, jopuonjre nong’ado mar oro kony+ ne owete modak Judea kaluwore gi kaka nyalo mar ng’ato ka ng’ato ne obet.+ 30  Ne gioro Barnaba gi Saulo mondo oter konygo ne jodongo.+

Weche Moler Piny