Tich Joote 10:1-48

  • Fweny ma Kornelio ne oneno (1-8)

  • Petro oneno le mosepwodh e fweny (9-16)

  • Petro limo Kornelio (17-33)

  • Petro lando ne jo ma ok Jo-Yahudi (34-43)

    • “Nyasaye ok buon ng’ato ang’ata” (34, 35)

  • Ogendni mamoko yudo roho maler kendo ibatisgi (44-48)

10  Ne nitie ng’at moro Kaisaria ma nyinge Kornelio ma ne en jatend-jolweny* e kidieny mar Italia.*  Ne en ng’at mochiwore ne Nyasaye kendo moluore gi joode duto. Jalo ne ohero chiwo mich mogundho mag konyo jochan, kendo nosiko kosayo Nyasaye e lamo.  E kar sa ochiko odiechieng’,+ fweny moro nobirone mi noneno malaika mar Nyasaye ka biro ire moluonge niya: “Kornelio!”  Eka Kornelio nong’iye koluor, kendo nopenje niya: “Ruoth, en ang’o?” Mi nodwoke kama: “Lamoni kod michni mag konyo jochan oseidho malo e nyim Nyasaye kaka gik ma iparigo.+  Omiyo, koro or ane ji Jopa mondo giluong ng’at moro ma nyinge Simon, ma bende iluongo ni Petro.  Sani ng’atno en wendo Simon ma janyong’-piende, ma nigi ot moro e dho nam.”  To mapiyo bang’ ka malaika ma nowuoyo kodeno noseweye, noluongo jotichne ariyo kaachiel gi jalweny moro ma noluoro Nyasaye,  mi nowachonegi weche duto eka noorogi Jopa.  Kinyne, ka pod ne gin machiegni gi Jopa, Petro noidho malo e wi tat ot e kar sa auchiel odiechieng’ mondo olem. 10  To kech nochako kaye ahinya kendo nodwaro chiemo. Sa ma ne giiko chiemo, fweny moro nobirone+ 11  mi noneno polo koyawore, kendo gimoro ma chal gi nanga maduong’ ne iloro e wi piny ka omake gi kondene ang’wen. 12  Ne oting’o kit le duto mag piny ma nigi tiende ang’wen, gi le mamol, kod winy mag polo. 13  Eka dwol moro nowachone kama: “A malo Petro, yang’gi kendo ichamgi!” 14  To Petro nodwoko kama: “Ruoth, ooyo ok kamano, nikech pok ne achamoga gima ochido kendo ma ok ler.”+ 15  Eka dwolno nowuoyo kode mar ariyo niya: “We wacho ni gik ma Nyasaye osepwodho gin gik ma ok ler.” 16  Dwolno nowuoyo kode mar adek, eka gikanyono gima ne chal gi nangano ne oter malo e polo. 17  Sa ma Petro pod ne wuoro tiend fweny ma nonenono, jo ma Kornelio ne ooroka nopenjo ka ma od Simon ne nitie, kendo ne gichung’ e dho rangach.+ 18  Ne gipenjo ka be Simon ma bende ne iluongo ni Petro ne en wendo kanyo. 19  To ka Petro ne pod parore nikech fwenyno, roho maler+ nowachone niya: “Ne! Nitie jomoko adek ma manyi. 20  Omiyo, a malo, ilor piny mondo idhi kodgi, ma ok iriwo gi kiawa moro amora nimar an e ma aorogi.” 21  Eka Petro ne olor ir jogo kendo nokonegi niya: “Eri an ka, an e jal ma umanyo. Ang’o momiyo ubiro?” 22  Ne gidwoke kama: “Kornelio,+ jatend-jolweny* ma en ng’at makare moluoro Nyasaye kendo ma oganda duto mar Jo-Yahudi wuoyo kuome maber e ma oorowa. Ne oyudo ote mar Nyasaye kokalo kuom malaika maler ma nowachone mondo wabi waluongi idhi e ode eka owinj weche ma iwacho.” 23  Omiyo, Petro norwakogi ei ot mi gibedo wende. Odiechieng’ ma noluwo, nodhi kodgi kendo moko kuom owete man Jopa ne odhi kode. 24  Kinyne nochopo Kaisaria. To adier Kornelio ne ritogi, kendo nosechoko wedene gi osiepene. 25  Ka Petro nodonjo, Kornelio noromone mi nopodho e tiend Petro mokulorene. 26  To Petro ne ochunge ka wachone niya: “A malo; an bende an mana dhano.”+ 27  Sa ma ne giwuoyo, ne odonjo e ot mi noyudo ji mang’eny kochokore. 28  Nowachonegi kama: “Ung’eyo maber ni chik ok oyie ne Ja-Yahudi mondo oriwre gi ng’at moa e oganda machielo,+ kata sudo machiegni kode, to e ma Nyasaye osenyisa ni kik aluong ng’ato ang’ata ni, ng’at mochido kata ma ok oler.+ 29  Omiyo, adier ka ne oorna wach mondo abi, ok ne atamora. Kuom mano, yie unyisa gimomiyo ne udwaro ni abi.” 30  Eka Kornelio nowacho kama: “Ndalo ang’wen mokalo e sa ma kama, noyudo alemo e oda sa ochiko odiechieng’; gikanyono ne aneno ng’at moro morwako nanga ma rieny kochung’ e nyima, 31  mi nowachona kama: ‘Kornelio, osewinj lamoni kendo Nyasaye oseparo michni mag konyo jochan. 32  Kuom mano, or wach Jopa mondo Simon ma bende iluongo ni Petro obi. Jalo en wendo e od Simon ma janyong’-piende modak e dho nam.’+ 33  Eka gikanyono ne aoro wach mondo oluongi, kendo isetimo maber kuom biro kae. Koro sani waduto wan e nyim Nyasaye mondo wawinj weche duto ma Jehova* osechiki ni iwach.” 34  Eka Petro nochako wuoyo kowacho niya: “Koro ang’eyo gadier ni Nyasaye ok buon ng’ato ang’ata,+ 35  to e oganda moro amora, ng’at moluore kendo ma timo gik makare, oyiego.+ 36  Ne ooro wach ne nyithind Israel kolandonegi wach maber mar kuwe+ kokalo kuom Yesu Kristo. Jali en Ruodh ji duto.+ 37  Ung’eyo wach ma ne ji wuoyoe e Judea mangima, kochakore gi Galili+ bang’ batiso ma Johana ne yalo: 38  ne en wach Yesu Ja-Nazareth, kaka Nyasaye ne owale gi roho maler+ kendo nomiye teko, mi nowuotho e pinyno kotimo gik mabeyo kendo kochango ji duto ma Jachien ne sando,+ nimar Nyasaye ne ni kode.+ 39  Kendo wan joneno mag gik moko duto ma notimo e piny Jo-Yahudi kod Jerusalem; to ne ginege kuom ng’awe e yath. 40  Nyasaye nochiero jalo e odiechieng’ mar adek+ kendo nomiyo jalo ofwenyore, 41  ok ne ji duto, to ne jo ma gin joneno ma Nyasaye noseyiero, mana ne wan ma ne wachiemo kode kendo metho kode bang’ chierne.+ 42  Bende, nochikowa mondo wayal ne ji kendo wachiw neno e okang’ mong’ith,+ ka wanyiso ji ni jalo e ma Nyasaye noketo mondo obed jang’ad bura ne jo ma ngima gi jo motho.+ 43  En e ma jonabi duto chiwo neno kuome,+ mondo ji duto ma keto yie kuome, owenegi richo kokalo kuom nyinge.”+ 44  Sa ma Petro pod ne wuoyo kuom wechego, roho maler nobiro kuom jogo duto ma ne winjo wach Nyasaye.+ 45  Kendo jogo moyie ma ne gin jo ma oter nyangu kendo ma nobiro gi Petro ne ohum nono, nimar mich mar roho maler ma Nyasaye chiwo nono ne iolo bende kuom jo ma oa e ogendni mamoko. 46  Nimar ne giwinjo ka gimiyo Nyasaye duong’ ka giwacho dhok ma wendo.+ Eka Petro nopenjo kama: 47  “Be nitie ng’at ma nyalo geng’o mondo kik batis jogi e pi,+ jo ma oseyudo roho maler mana kaka wan?” 48  Gikanyono, nochiko ni obatisgi e nying Yesu Kristo.+ Kae to ne gikwaye ni omed bedo kodgi kuom ndalo moko.

Weche Moler Piny

Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.
Kidieny mar jolwenj Rumi ma ne nigi jolweny 600.
Jatelo achiel ne bedo gi jolweny 100 e bwoye.