Tich Joote 1:1-26

  • Iwuoyo gi Theofilo (1-5)

  • Bedo joneno nyaka e tung’ piny (6-8)

  • Yesu dhi e polo (9-11)

  • Jopuonjre chokore (12-14)

  • Oyier Mathia mondo okaw kar Judas (15-26)

1  Theofilo, e buk mokwongo ma ne andikoni, ne andiko gik moko duto ma Yesu notimo kendo ma nopuonjo+ a chakruok mar tichne  nyaka chieng’ ma notere malo.+ Ka pok notere malo, nochiko joote ma noseyiero kitaye gi roho maler.+  Bang’ yudo sand, nonyisore ne jogo e yore mang’eny ma ne siro ratiro ni ongima.+ Ne ginene kuom ndalo 40 kendo noyalonegi wach Pinyruodh Nyasaye.+  Sa ma ne en kodgi, nochikogi kama: “Kik ua Jerusalem,+ to sikuru ka urito gima Wuora osesingo,+ kaluwore gi wach ma ne awachonu.  Johana ne batiso ji gi pi, un to ibiro batisu gi roho maler+ bang’ ndalo manok.”  Omiyo, ka ne gisechokore, ne gipenje niya: “Ruoth, be ma e kinde ma iduokoe pinyruoth ne Israel?”+  Nodwokogi kama: “Ok en tiju mar ng’eyo kinde kata ndalo ma Wuora owuon e ma nie gi ratiro.*+  To ubiro yudo teko ka roho maler obiro kuomu,+ mi unubed jonenona+ e Jerusalem,+ kod Judea duto, gi Samaria,+ nyaka kuonde maboyo mogik e tung’ piny.”+  Ka nosewacho wechego, kendo ka ne pod ging’iye, ne oting’e malo mi bor polo ne oime, ma koro ne ok ginyal nene.+ 10  To sa ma ne ging’iyo malo e polo koidho, ji ariyo morwako lewni ma rochere+ ne ochung’ apoya e bathgi 11  mopenjogi kama: “Un Jo-Galili, ang’o momiyo uchung’ ka ung’iyo polo? Yesu ma oseidho malo koa kuomu biro duogo mana kaka useneno koidho e polo.” 12  Eka ne gidok Jerusalem+ ka gia e Got Zeituni man machiegni gi Jerusalem. Ne en ka ma borne ne oyie ne ng’ato wuothoe chieng’ sabato. 13  Ka ne gichopo, ne giidho malo e ot manie gorofa ka ma ne gidakie. Kanyo ne nitie Petro kaachiel gi Johana, gi Jakobo, gi Andrea, gi Filipo, gi Thoma, gi Bathlomeo, gi Mathayo, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon jakinda, kod Judas wuod Jakobo.+ 14  Giduto ne gilemo gi chuny achiel kaachiel gi mon moko+ kod Maria min Yesu gi owete Yesu.+ 15  E kindego, Petro ne ochung’ e dier owete, (kwan mar ji ne gin 120 kama) mi nowacho niya: 16  “Owetena, ne dwarore mondo wach manie Ndiko ochop ma roho maler nokoro kokalo kuom Daudi e wi Judas+ ma notayo jo ma nomako Yesu.+ 17  Nikech ne osekwane kodwa,+ kendo en bende ne en gi kare e tijni. 18  (Kuom mano, ng’atno nong’iewo puodho moro gi pes richo,+ kendo nopodho gi ka wiye mi iye nobarore kendo nyimbiyene duto ne okere oko.+ 19  Wachno nolandore ne ji duto ma nodak Jerusalem, kendo mano nomiyo oluong puodhono e dhogi ni, Akeldama, tiende ni, “Puoth Remo.”) 20  Nimar ondik e bug Zaburi ni, ‘Kar dak mare mondo obed gunda, kendo kik ng’at moro amora odagie,’+ kendo ni, ‘Ng’at machielo mondo okaw migawo mare mar tayo.’+ 21  Omiyo, en gima owinjore ni achiel kuom jo ma ne wuotho kodwa e ndalo duto ma Ruoth Yesu ne timo tijene e kindwa, 22  chakre chieng’ ma Johana ne obatisee+ nyaka chieng’ ma ne otere malo,+ obed janeno kodwa e wi chierne.”+ 23  Kuom mano, ne gichiwo nyinge ji ariyo. Achiel ne en Josef miluongo ni Barsaba ma bende ne iluongo ni Justo, to machielo ne en Mathia. 24  Eka ne gilemo ka giwacho niya: “A Jehova,* in e ma ing’eyo chuny ji duto,+ yangnwae ni en ng’a kuom ji ariyogi miseyiero 25  mondo okaw tijni kod migawo mar tij joote, ma Judas noweyo mi odhi yore owuon.”+ 26  Omiyo, ne gigoyo ombulu e wi ji ariyogo,+ mi ombulu ne olwar kuom Mathia, kendo ne okwane* gi joote 11 mamokogo.

Weche Moler Piny

Kata, “teko.”
Tiende ni, ne inene kaka joote 11 mamokogo.