Ne Jo-Hibrania 3:1-19

  • Yesu duong’ moloyo Musa (1-6)

    • Nyasaye e ma nogero gik moko duto (4)

  • Siem kuom bedo ma onge yie (7-19)

    • “Kawuononi ka uwinjo dwonde” (7, 15)

3  Nikech mano owetena, un jo maler kendo ma nigi luong mar polo,+ paruru ahinya jaote kendo jadolo maduong’ ma wahulo wachne ayanga, ma en Yesu.+  Ne omakore motegno gi Jal ma ne okete e tich,+ mana kaka Musa bende notimo e od Jalno duto.+  Nimar ikwane* ni owinjore yudo duong’+ moloyo Musa, nikech jal ma gero ot nigi duong’ moloyo ot mogerono.  En adier ni ot ka ot nigi ng’at mogere, to jal ma ne ogero gik moko duto en Nyasaye.  Koro Musa ne en jatich migeno e od Jalno duto, kendo mano nochiwo neno ma nyiso gik ma ne idhi el tiendgi bang’e,  to Kristo ne en wuoyi migeno+ moket e wi od Nyasaye.+ Wan e ma wabedo od Jalno ka adier wamakore motegno gi mich mar wuoyo gi chir ka wan thuolo kod geno ma miyo wabedo gi sunga, ka watimo kamano nyaka giko.  Kuom mano, mana kaka roho maler wacho ni,+ “Kawuononi ka uwinjo dwonde,  kik chunyu bed matek kaka kinde ma jomoko nomiyo obedo gi mirima mager, kaka e kinde mar tem e thim,+  ka ma kwereu ne otemae kata obedo ni ne giseneno tijega kuom higni 40.+ 10  Mano e momiyo chunya nochido ahinya gi tieng’ni mi ne awacho kama: ‘Chunygi ohero balo kinde duto, kendo pok ging’eyo yorena.’ 11  Omiyo, ne akuong’ora gi mirima niya: ‘Ok ginidonj e yueyona ngang’.’”+ 12  Owetena, beduru motang’ ahinya mondo ng’ato kuomu kik chak bedo gi chuny marach ma onge gi yie, ma miyo osudo mabor kendo oweyo Nyasaye mangima;+ 13  to un pile ka pile sikuru ka ujiworu e kindu sa ma pod nitie ndalo miluongo ni “Kawuononi,”+ mondo kik ng’ato kuomu obed gi chuny matek ta nikech wuond mar richo. 14  Nimar kuom adier wadoko jo ma yudo gik ma Kristo bende yudo, tek mana ni wamako motegno geno ma ne wan-go e chakruok nyaka giko.+ 15  Mana kaka ne owach ni, “Kawuononi ka uwinjo dwonde, kik chunyu bed matek kaka kinde ma jomoko nomiyo obedo gi mirima mager.”+ 16  Nimar gin jomage ma nowinjo dwonde to pod ne gimiyo obedo gi mirima mager? Donge adier ne gin ji duto ma ne oa Misri ka Musa tayogi?+ 17  E wi mano, gin jomage ma chuny Nyasaye nochidogo kuom higni 40?+ Donge ne gin jo ma notimo richo mi ringregi odong’ e thim?+ 18  To gin ng’a gini ma Nyasaye ne okuong’orenegi ni ok ne gidhi donjo e yueyone ngang’? Donge ne gin jo ma ne otamore luwo kaka ichikogi? 19  Omiyo, waneno ni ne ok ginyal donjo e yueyone nikech ne gionge gi yie.+

Weche Moler Piny

Tiende ni, Yesu.