Ne Jo-Hibrania 10:1-39

  • Misango mag le koro onge tich (1-4)

    • Chik en tipo (1)

  • Misango mar Kristo ne ochiw dichiel ma ok nwo kendo (5-18)

  • Yo manyien ma terowa e ngima (19-25)

    • Kik wajwang’ bedo e chokruogewa kanyachiel (24, 25)

  • Siem kuom timo richo goyiem (26-31)

  • Bedo gadier kod yie konyowa nano (32-39)

10  To nikech Chik oting’o mana tipo+ mar gik mabeyo ma biro,+ to ok gik ma sie, ok onyal* miyo jo ma sudo ir Nyasaye obed ma onge richo kokalo kuom dhi nyime chiwo mana misengnigo higa ka higa.+  Ka ok kamano, donge dikoro ne osewe chiw misengni? Nimar jo ma tiyo tij Nyasaye ma gin jo ma ne osepwodh mobedo maler chuth, chunygi koro ok nyal ketonegi bura kendo nikech richogi.  Kar mano, misengnigo paro ne ji richogi higa ka higa,+  nimar remb ruedhi kod mag diek ok nyal golo richo chuth.  Omiyo, ka obiro e piny, owacho kama: “‘Ne ok idwar misango gi chiwo, to kar mano ne iikona ringruok.  Ne ok iyie gi misengni miwang’o pep kod misengni mag richo.’+  Eka ne awachone niya: ‘Ne! A Nyasaye, asebiro (ondik weche ma wuoyo kuoma e buk modol) mondo atim dwachi.’”+  Bang’ kwongo wacho ni: “Ne ok idwar, kendo ne ok iyie gi misengni, gi chiwo, gi misengni miwang’o pep, kod misengni mag richo” —misengni ma Chik dwaro ni ochiw—  nowacho kama: “Ne! asebiro mondo atim dwachi.”+ Mano nyiso ni ogolo chenro mokwongo mondo eka okel mar ariyo. 10  Kokalo kuom ‘dwacheno,’+ koro osepwodhwa mi wabedo maler kuom ringre Yesu Kristo ma ne ochiw dichiel ma ok bi nwo kendo, mondo obed misango mar pwodho ji.+ 11  Bende, pile ka pile jadolo ka jadolo kawo kare mondo oti tich maler,*+ kendo mondo ochiw mana misengnigo nyading’eny,+ ma gin gik ma ok nyal tieko richo chuth.+ 12  To jali ne ochiwo misango achiel ma ok bi nwo kendo ne richo mag ji, mi ne obet piny e bad Nyasaye korachwich+ 13  chakre kindeno, korito nyaka chop oket wasike obed kaka raten tiende.+ 14  Nikech kuom golo chiwo achiel mar misango, jalo osemiyo jo ma ipwodho mondo obed maler koro bedo malong’o chuth+ kuom kinde duto. 15  E wi mano, roho maler bende chiwonwa neno ni mano en adier, nimar bang’ ka osewacho niya: 16  “Jehova* owacho, ‘Bang’ ndalogo, ma e singruok ma abiro timo kodgi. Anaket chikena e chunygi, kendo anandikgi e pachgi.’”+ 17  Eka kendo owacho niya: “Ok anapar richogi kata timbegi ma ok kare ngang’.”+ 18  Omiyo, ka osewe ne ji richogi, koro chiwo misango mondo opwodhgigo ok dwarre kendo. 19  Kuom mano, owetena, nikech koro remb Yesu osemiyo wan gi chir mar luwo yo ma donjo e ka malerno,+ 20  ma ne oyawonwa mondo obed yo manyien kendo ma terowa e ngima ka nokalo nyaka ei pasia,+ ma en ringrene, 21  kendo nikech wan gi jadolo maduong’ moket e wi od Nyasaye,+ 22  koro wasuduru ir Nyasaye ka wan gi chuny ma ni kare kod yie malong’o chuth, nimar osemi chunywa obedo maler kokalo kuom kironwa remo, kendo ringrewa oselwok gi pi maler,+ mi koro waonge gi chuny ma ketonwa bura.+ 23  Wamakuru motegno tij hulo wach genowa e lela ma ok wayiengni,+ nimar jalo ma ne omiyowa singono en jal migeno. 24  Bende, wadewreuru* mondo wajiw hera kod timbe mabeyo,+ 25  ma ok wajwang’ bedo e chokruogewa kanyachiel+ mana kaka jomoko osebet gi timno, to wajiwreuru,+ to moloyo sa muneno ni chieng’no medo sudo machiegni.+ 26  Nimar ka wang’iyo gi timo richo goyiem bang’ ka wasebedo gi ng’eyo malong’o e wi adiera,+ koro onge misango moro amora mibiro gol kendo nikech richo,+ 27  to gima odong’ en mana luoro nikech bura kod mirima mager ka mach ma biro tieko jo akwede chuth.+ 28  Ng’at mochayo Chik Musa inego ma ok okeche bang’ ka ji ariyo kata adek osechiwo neno.+ 29  To ng’at monyono Wuod Nyasaye, mosekawo remb singruok kayiem nono,+ ma en remo ma ne omiyo obedo maler, kendo ng’at mosenyiso achaya ne roho maler ma Nyasaye nyisogo ng’wonone mogundho, uparo ni ng’atno biro yudo kum maduong’ machal nade?+ 30  Nimar wang’eyo Jal ma nowacho niya: “Chulo kuor en mara; abiro chulo.” Kendo niya: “Jehova* biro kumo joge.”+ 31  En gima lich miwuoro ka ng’ato olwar e lwet Nyasaye mangima. 32  Kata kamano, sikuru ka uparo ndalo machon ka ne useyudo ler,+ kaka ne unano ka ukalo e chandruoge mager ahinya. 33  Nitie kinde ma ne uyudo wich-kuot kod masiche e lela,* kendo nitie kinde ma un bende ne usiro jo ma ne yudo chandruoge kaka mago. 34  Nimar ne unyiso ni ukecho jo ma ne ni e jela kendo ne uyie mondo oyak giu,+ ka ung’eyo ni un uwegi un gi mwandu maber moloyo kendo ma siko.+ 35  Kuom mano, kik uwe chir ma un-go olalnu,* obiro miyo uyud gueth mogundho.+ 36  Nimar dwarore ni ubed gi sinani+ mondo bang’ ka usetimo dwaro mar Nyasaye, gik ma ne osing ochopnu. 37  Nimar pod odong’ “mana kinde matin ahinya”+ ma “jalno ma biro nochop kendo ok obi deko.”+ 38  “To ng’ata makare nobed mangima kokalo kuom yie,”+ to “ka odok chien, chunya ok bi mor kode.”+ 39  Koro ok wan kaka jogo ma dok chien e kethruok,+ to wan jogo ma nigi yie ma biro miyo ores ngimawa.

Weche Moler Piny

Kata nyalo bedo, “dhano ok nyal.”
Kata, “ma tiyo ne oganda.”
Kata, “waparreuru.”
Grik, “kod masiche e lela kaka jo ma nie kar tuke.”
Kata, “thuolo ma un-go mar wuoyo olalnu.”