Ne Jo-Galatia 2:1-21

  • Paulo romo gi joote Jerusalem (1-10)

  • Paulo rieyo Petro (Kefa) (11-14)

  • Ikwano ng’ato ni en ng’at makare kuom yie (15-21)

2  Eka bang’ higni 14, ne aidho kendo Jerusalem ka an gi Barnaba.+ Ne adhi gi Tito bende.+  To ne aidho kuno nikech fweny moro ma nobirona, kendo ne anyisogi wach maber ma ayalo e kind ogendni mamoko. Kata kamano, mano ne atimo mana e nyim jo ma ne imiyo duong’ ahinya, eka abed gadier ni kaka ne aringo kata kaka ne asebedo ka aringo, ok en kayiem nono.  Ji ne ok ochuno kata mana Tito+ ma ne ni koda ni mondo otere nyangu,+ kata obedo ni ne en Ja-Grik.  Kata kamano, owete moko ma wuondore e ma nosieko gi wachno ling’ling’+ ka ne oyudo giluchore mos mondo ginon ling’ling’ thuolo ma wan-go+ e winjruok achiel gi Kristo Yesu, mondo gilokwa wasumbni chuth;+  ne ok wayie luwo wach jogo kata matin,+ mondo eka adiera mar wach maber osik kodu.  To kuom jo ma ne ikawo kaka jo ma nigi duong’ ahinya+—kata bed ni ne gin jo ma nade chon, mano ok gimoro kuoma, nikech Nyasaye ok ng’i mana kaka ng’ato nenore gi oko—ne ok gikonya ng’eyo gimoro amora manyien.  Mopogore gi mano, ka ne gineno ni osemiya migawo mar yalo wach maber ne jo ma ok oter nyangu,+ mana kaka Petro bende ne omi migawo mar yalo ne jo ma oter nyangu—  nimar jal ma nomiyo Petro teko mar bedo jaote ne jo ma oter nyangu, bende e ma ne omiya teko mar bedo jaote ne ogendni mamoko+  kendo ka ne gifwenyo ni osenyisa ng’wono mogundho mar Nyasaye,+ Jakobo+ gi Kefa* kod Johana, ma ne gin kaka sirni, ne omiyo Barnaba kaachiel koda+ lwedo ma korachwich kaka ranyisi ni wan jotich ma tiyo kanyachiel, mondo wadhi ir ogendni mamoko, to gin gidhi ir jo ma oter nyangu. 10  Ne gikwayowa mana ni wapar jo modhier, kendo mano e gima asetemo ahinya timo.+ 11  Kata kamano, ka ne Kefa*+ obiro Antiokia,+ ne akwere e wang’e, nikech kethone ne nenore ratiro. 12  Nimar ka ne jomoko moa ir Jakobo+ pok nobiro, ne ojachiemo gi jo ogendni mamoko;+ to ka ne jogo ochopo, ne oweyo timo kamano mi opogore kar kende nikech noluoro wang’ jo ma oter nyangu.+ 13  Jo-Yahudi mamoko bende noriwore kode e tim wuondruokno, to kata mana Barnaba bende noluwogi e timgi mar wuondruokno. 14  To ka ne aneno ni ok giwuoth kaluwore gi adiera mar wach maber,+ ne awacho ne Kefa* e nyimgi giduto niya: “Ka in, kata obedo ni in Ja-Yahudi, idak kaka ogendni mamoko odak, to ok kaka Jo-Yahudi, ere kaka dichun ji moa e ogendni mondo gidag kaluwore gi tim Jo-Yahudi?”+ 15  Wan ma nonyuolwa Jo-Yahudi, kendo ok wan jo ogendni ma joricho, 16  wang’eyo ni ng’ato ikwano ni en ng’at makare, ok kokalo kuom luwo chik, to kokalo kuom yie+ ma en-go kuom Yesu Kristo.+ Omiyo, waseketo yie kuom Kristo Yesu mondo okwanwa kaka jo makare kokalo kuom yie ma wan-go kuom Kristo, to ok kuom luwo chik, nimar onge ng’at mibiro kwan ni en ng’at makare kokalo kuom luwo chik.+ 17  Koro, ka wan bende osenwang’ ni wan jo maricho to koni wadwaro ni okwanwa kaka jo makare kokalo kuom Kristo, be Kristo en jatich mar richo? Ooyo ngang’! 18  Ka gik ma ne amuko chon e ma koro agero kendo, anyiso ayanga ni an jaketh-chik. 19  Nikech kokalo kuom chik, ne atho kuom chik+ mondo abed mangima kuom Nyasaye. 20  Koro sani osegura e yath kanyachiel gi Kristo.+ Omiyo, koro ok an e ma angima kendo,+ to Kristo e mangima e winjruok achiel koda. Kuom adier, ngima ma sani adakie e ringruok, adakie nikech yie ma an-go kuom Wuod Nyasaye,+ ma nohera kendo chiwore owuon ne an.+ 21  Ok atamra rwako ng’wono mogundho mar Nyasaye;+ nimar ka ikwano ng’ato ni en ng’at makare kokalo kuom chik, kare Kristo ne otho kayiem nono.+

Weche Moler Piny

Iluonge bende ni Petro.
Iluonge bende ni Petro.
Iluonge bende ni Petro.