Ne Jo-Filipi 4:1-23

  • Tiyo kanyachiel, mor, paro makare (1-9)

    • Kik uparru e wi gimoro amora (6, 7)

  • Goyo erokamano ne mich ma Jo-Filipi nogolo (10-20)

  • Mos mogik (21-23)

4  E momiyo owetena ma ahero, kendo ma an gi siso mar neno, ma e morna gi osimbona,+ chung’uru motegno+ kamano kuom Ruoth, un jo ma ahero.  Asayo Yuodia gi Suntuke mondo gibed gi paro achiel kuom Ruoth.+  Ee, an kaka jatich wadu madier, akwayou un bende ni usik ka ukonyo mon ariyogi ma osetiyo koda matek e wach maber, kanyachiel gi Klement kod jotich wetena mamoko, ma nyinggi ni e bug ngima.+  Beduru mamor kuom Ruoth kinde duto. Anwoyo kendo ni, Moruru!+  Timu mar bedo jo matur*+ mondo ong’ere ne ji duto. Ruoth chiegni.  Kik uparru e wi gimoro amora,+ to kuom gik moko duto, kulamo kendo kusayo kaachiel gi goyo erokamano, nyisuru Nyasaye kwayou;+  eka kuwe+ mar Nyasaye ma loyo ng’eyo duto biro rito chunyu+ kod pachu kokalo kuom Kristo Yesu.  Mogik, owetena, gik moko duto madier, gik moko duto monego okaw mapek, gik moko duto makare, gik moko duto maler, gik moko duto ma jiwo hera, gik moko duto mipwoyo, gik moko duto malong’o, kod gik moko duto mowinjore oyud pak, dhiuru nyime keto pachu kuom magi duto.+  Weche moko duto ma ne upuonjoru kendo ma ne uyiego, kaachiel gi ma ne uwinjo kod ma ne uneno kuoma, timgiuru,+ to Nyasach kuwe nobed kodu. 10  Amor ahinya kuom Ruoth ni koro gikone usechako nyiso ni udewa kendo.+ Kata ka ne usebedo ka upara, ne ok uyudo thuolo mar nyiso mano. 11  Ok awach kamano nikech achando gimoro, nimar asepuonjora bedo ng’at ma gik moko romo e kit ngima moro amora.+ 12  Ang’eyo kaka anyalo dak ka an gi gik manok+ kata ka an gi gik mogundho. E gik moko duto kendo e kit ngima moro amora, asepuonjora yieng’ kod bedo modenyo, bende asepuonjora bedo gi gik mang’eny kod dak ka aongego. 13  E weche duto, an gi nyalo kokalo kuom jal ma miya teko.+ 14  Kata kamano, ne utimo maber konya e chandruokna. 15  Kuom adier, un Jo-Filipi, ung’eyo bende ni ka ne uhango puonjoru wach maber, onge kanyakla machielo ma ne wakonyorego e wach chiwo kod kawo ka nawuok Makedonia, mak mana un;+ 16  nimar ka ne an Thesalonika, ne uorona gimoro mondo akonyrago, ok dichiel to diriyo. 17  Ok ni mich e ma amanyo, to amanyo nyak mag timbeu ma biro nyuolonu ohala momedore. 18  Kata kamano, an gi gik moko duto ma adwaro, kendo mang’eny mokalo. Sani koro ok achando gimoro nikech aseyudo gik ma ne uorogo Epafrodito,+ ma akwano kaka suya mamit,+ misango malong’o, kendo ma Nyasaye oyiego. 19  To bende, Nyasacha mogundho gi gik mang’eny, biro miyou kokalo kuom Kristo Yesu, gik moko duto muchando.+ 20  Koro duong’ obed ne Nyasachwa kendo Wuoro nyaka chieng’. Amin. 21  Mosnauru jo maler duto manie winjruok achiel gi Kristo Yesu. Owete man koda kae ooronu mos. 22  Jo maler duto, to moloyo, jo ma a e od Kaisar+ ooronu mos. 23  Ng’wono mogundho mar Ruodhwa Yesu Kristo mondo obed gi chuny ma unyisono.

Weche Moler Piny

Kata, “jo ma pachgi ni kare; jo ma winjo pach jomoko.”