Isaya 48:1-22

  • Isiemo Israel kendo ipwodhe (1-11)

  • Jehova biro kumo Babulon (12-16a)

  • Puonj mag Nyasaye kelo ber (16b-19)

  • “Wuoguru ua Babulon!” (20-22)

48  Winjuru wachni un joka Jakobo,Un jo ma luongore gi nying Israel+Kendo mosebiro koa e pige mag Juda,*Un jo ma kuong’ore gi nying Jehova+Kendo ma luongo nying Nyasach IsraelTo gadiera kendo e yo makare.+   Nimar giwacho ni gidak e dala maler+Kendo gisirore kuom Nyasach Israel,+Ma nyinge en Jehova Nyasach oganda lweny.   “Chon gi lala ne akoro weche moko, mi ne gitimore. Ne ahulogi gi dhoga awuon,Kendo ne uwinjogi.+ Ne akawo okang’ mapiyo, mi gitimore.+   Nikech nang’eyo ni wiu tek,Ng’utu tek ka nyinyo kendo lela wang’u tek ka mula,+   Ne anyisou gigo chon. Ne anyisougi ka pok ne gitimore,Mondo kik uwach ni sanambeu e motimogi,Kendo ni kido ma ne upayo kod ma ne uthedho gi chuma e ma notimogi.   Useneno kendo usewinjo gigi duto. Donge koro ubiro hulogi?+ Chakre sani abiro nyisou gik manyien,+Gik mopandi ma pok uwinjoga.   Ne ok achueyo gigo chon, to achueyogi mana sani,Ne ok uwinjogi chon, to uwinjogi mana kawuono,Mondo kik uwach ni ne ung’eyo gigo chon.   Adier, pok uwinjogi+ kendo pok ung’eyogi,Kendo itu ne pok oyawore e ndalo machon. Nimar ang’eyo ni un jo andhoga,+Kendo usebedo joricho chakre ne nyuolu.+   To abiro geng’o mirimba nikech nyinga,+Abiro hora mos kodu mondo ayud pak,Ok abi tiekou.+ 10  Neuru! Asepwodhou, to ok kaka ipwodho fedha e mach.+ Asetemou* e chandruok mager ka mach.+ 11  Abiro kawo okang’ nikech nyinga,+Ere kaka anyalo weyou mondo uchid nyinga?+ Ok anami ng’ato ang’ata duong’na. 12  Yaye Jakobo kod Israel ma aseluongo, winjauru. Ok alokra.+ An e mokwongo; An e mogik.+ 13  Lweta e ma noketo mise mar piny,+Lweta ma korachwich e ma noyaro polo.+ Ka aluongogi, to gichung’ malo. 14  Un duto chokreuru mondo uwinji. Ng’ano kuomgi mosehulo gik ma biro timoregi? Jehova osehero ng’atno.+ Obiro timo gima odwaro ne Babulon,+Kendo lwete biro goyo Jo-Kaldea.+ 15  An awuon asewacho mano, kendo aseluonge.+ Asekele, kendo gik mochano biro dhi maber.+ 16  Suduru machiegni mondo uwinj wachni. Chakre chon pok apando wach moro amora.+ Ka gigo nochakore, ne antie kanyo.” Kendo koro Jehova Wuon Loch Duto oseora kaachiel gi rohone. 17  Ma e gima Jehova Jawarni, kendo Ng’at Maler mar Israel owacho:+ “An Jehova NyasachiMa puonji mondo iyud ber,+Ma tayi e yo monego iwuothie.+ 18  Mad niwinjie chikna!+ Dine ibedo gi kuwe kaka aora+Kendo timni makare dobedo kaka apaka manie nam.+ 19  Kothi dobedo mang’eny ka kuoyoNyikwayi bende dobedo mang’eny ka kuoyo.+ Nyingegi dine ok ong’ad oko, kendo dine ok oruchi e nyima.” 20  Wuoguru ua Babulon!+ Ringuru ua kuom Jo-Kaldea! Landuru wachno gi mor! Ee, huleuru!+ Landeuru nyaka e tunge piny.+ Wachuru ni: “Jehova osewaro jatichne Jakobo.+ 21  Riyo ne ok oloyogi ka ne otelonegi e thim.+ Ne omiyo pi owuoknegi e lwanda; Ne obaro lwanda mi pi mang’eny obubnie.”+ 22  Jehova owacho niya: “Joricho ok nobed gi kuwe.”+

Weche Moler Piny

Kata nyalo bedo, “Kendo koth Juda.”
Kata, “Asenonou.” Kata nyalo bedo, “Aseyierou.”