Isaya 40:1-31

 • Hoch ne jo Nyasaye (1-11)

  • Dwol moro e thim (3-5)

 • Duong’ mar Nyasaye (12-31)

  • Ogendni chalo gi ton mar pi e ndo (15)

  • Nyasaye odak e wi “piny molworore” (22)

  • Sulwe duto iluongo gi nyingegi (26)

  • Nyasaye ok nyal ol (28)

  • Jo mogeno Jehova tekogi noduogi (29-31)

40  “Houru joga, hogiuru,” Nyasachu owacho.+   “Houru chuny Jerusalem,Kunyise ni tichne matek koro oserumo,Kendo richone oseruchi.+ Lwet Jehova osechwade nyadiriyo nikech richone.”+   Dwol moro kok e thim niya: “Ikuru ne Jehova yo!+ Losuru yo moriere tir+ kendo ma kalo e thim ne Nyasachwa.+   Buguru hohni duto,Pauru gode matindo kod madongo mondo kuondego odong’ mopie. Buguru kuonde motimo buche,Lokuru kuonde motimo kite obed ka mopie.+   Duong’ mar Jehova biro fwenyore,+Kendo ji duto biro neno mano,+Nimar Jehova osewacho kamano.”   Winjuru! Dwond ng’ato wacho niya: “Ting’ dwondi mondo iwuo!” To ng’at machielo penje niya: “Ere gima dawachi?” “Dhano duto chalo gi lum mang’ich. Heragi duto chalo gi maua manie pap.+   Lum mang’ich two,Maua bende ner,+Nikech much Jehova osekudhogi.+ Adier, dhano chalo mana gi lum mang’ich.   Lum mang’ich biro two,Maua bende biro ner,To wach Nyasachwa siko nyaka chieng’.”+   Idh e wi got mabor,Yaye in dhako ma kelo wach maber ne Sayun.+ Kog matek,Yaye in dhako ma kelo wach maber ne Jerusalem. Ting’ dwondi malo kendo kik iluor. Land ne mier mag Juda niya: “Nyasachu nika!”+ 10  Neuru! Jehova Wuon Loch Duto nobi gi teko,Mi bade nobed gi loch.+ Neuru! Enobi gi pok,Kendo gik mobiro chulo ji nie nyime.+ 11  Obiro rito rombene mana kaka jakwath.+ Obiro choko nyirombe gi bade,Kendo obiro ting’ogi e kore. Obiro wuotho mos e nyim rombene ma nigi nyithindo.+ 12  En ng’a mosepimo pige gi chuny lwete+Kata mosepimo bor mar polo gi lith lwete?* En ng’a mosechoko buru e rapim+Kata mosepimo gode madongo e ratil,Kendo mosepimo gode matindo e rapim? 13  En ng’ano mosepimo* roho mar Jehova?Ng’ano ma nyalo ng’adone paro?+ 14  Ne odhi dwaro rieko kuom ng’a?Ng’ano ma osepuonje yo makare,Kata mosepuonje ng’eyo,Kata mosekonye winjo tiend weche?+ 15  Neuru! Ogendni chalo mana gi ton mar pi e ndo, Kendo gichalo mana ka buru momoko e ratil.+Neuru! Oting’o chulni mana ka buru. 16  Kata mana Lebanon onge gi yiende moromo chwekogo,Kendo le man kanyo ok nyal romo timogo misango miwang’o. 17  Ogendni duto ok chalne ka gimoro;+Okwanogi mana ka gik manono, ma onge tich.+ 18  Unyalo pimo Nyasaye gi ng’ano?+ Ere gima duwach ni chalo gi Nyasaye?+ 19  Japecho payo sanamu,Jatheth bawe gi dhahabu,+Kendo oketone thiwni mag fedha. 20  Oyiero yath mowinjore,+Yath ma ok bi tow. Omanyo japecho molonyMondo opane sanamu ma ok digore piny.+ 21  Pok ung’eyo, koso? Pok uwinjo, koso? Pok owachnugo a chakruok piny? Pok uwinjo tiend wachno nyaka ne ket mise mag piny, koso?+ 22  Nitie Ng’at modak e wi piny molworore,*+Kendo jo modak e piny chalone mana gi dede. Oyaro polo mana ka pasia ma reprep,Kendo ogure mana ka hema midakie.+ 23  Oduoko jotelo piny,Kendo omiyo jong’ad bura* mag piny bedo jo ma nono. 24  Kata ka pok ochuogi maber e lowo,Kata ka pok gimoko maber e lowo,Tiendgi bende pok ogurore motegnoIkudhogi mi gitwoKendo yamo ting’ogi mana ka yugi.+ 25  Ng’at Maler penjo niya: “En ng’ano ma dupimago?” 26  “Ting’uru wang’u e polo mondo une. Ng’ano mosechueyo gigo duto?+ En Ng’at ma golo ogandagi kokwanogi;Ma luongogi giduto gi nyingegi.+ Nikech tekone ng’eny kendo lich miwuoro,+Onge kata achiel kuomgi ma ok ochung’ kare. 27  Yaye Jakobo, yaye Israel, ang’o momiyo iwacho ni,‘Jehova ok nyal neno yorewa,Nyasaye ok ng’adna bura makare’?+ 28  Pok ung’eyo, koso? Pok uwinjo, koso? Jehova, Jachuech ma nochueyo piny duto, en Nyasaye ma nyaka chieng’.+ Ok oolga kendo ok onyosrega.+ Riekone tut ahinya.+ 29  Omiyo ng’at ma ool teko,Kendo omiyo jo ma onge teko, teko momedore.+ 30  Yawuoyi biro ol kendo gibiro nyosore,Kendo chwo biro chwanyore mi podhi, 31  To jo mogeno kuom Jehova tekogi noduogi. Gibiro fuyo mana kaka otenga.+ Giniring to ok giniol;Giniwuoth to tekogi ok norum.”+

Weche Moler Piny

Ma en bor man e kind lith lwedo mathuon kod lith lwedo matin sa ma ng’ato oyaro lwetene. Som Apendiks B14.
Kata nyalo bedo, “moseng’eyo.”
Kata, “mong’inore.”
Kata, “jotelo.”