Fweny mar Johana 11:1-19

 • Joneno ariyo (1-13)

  • Gikoro wach kuom odiechienge 1,260 ka girwako lep gunia (3)

  • Inegogi kendo ok yikgi (7-10)

  • Bang’ odiechienge adek gi nus imiyo gibedo mangima kendo (11, 12)

 • Lit mar ariyo osekalo, mar adek biro (14)

 • Turmbeta mar abiriyo (15-19)

  • Pinyruoth mar Ruodhwa kod mar Kristone (15)

  • Ibiro keth joma ketho piny (18)

11  Kendo ne omiya kede moro mar pimo+ kowacho niya: “A malo kendo ipim hekalu mar Nyasaye gi kar kendo mar misango kod jo ma lemo e iye.  To kik ipim laru man oko mar hekalu, nimar osemiye ogendni mamoko, mi gininyon dala malerno+ gi tiendegi kuom dweche 42.+  Anami jonenona ariyo nyalo mar koro wach kuom odiechienge 1,260 ka girwakore gi lep gunia.”  Jogi gin yiend zeituni ariyo+ kod gige chungo teyni ariyo,+ kendo gichung’ e nyim Ruoth mar piny.+  Ka ng’ato dwaro hinyogi, mach wuok e dhogi kendo tieko wasikgi chuth. Mano e kaka inego ng’ato ang’ata ma dwaro hinyogi.  Jogi nigi teko mar loro polo+ mondo koth kik chue ngang’+ e ndalo ma gikoroe wach, gin gi teko mar loko pige obed remo,+ kendo mar kelo tuoche mopogore opogore e piny kaka gidwaro.  Ka gisetieko tijgi mar chiwo neno, ondiek ma biro koa e bur matut ma onge giko* noked kodgi e lweny kendo loyogi mi noneggi.+  Kendo ringregi nobed e nderni madongo mag dala maduong’no miluongo e yor ranyisi ni Sodom gi Misri, ma bende e ka ma ne onegie Ruodhgi e yath.  To jo moa e pinje duto, gi dhoudi, gi dhok, kod ogendni biro rango ringregi kuom odiechienge adek gi nus,+ kendo ok gibi yie mondo opiel ringregi e liel. 10  Kendo jo modak e piny nobed mamor kendo timo nyasi mag mor, mi ginior mich ne ng’ato ka ng’ato e kindgi, nimar jonabi ariyogo nosesando jo modak e piny. 11  Bang’ odiechienge adek gi nusgo, much ngima moa kuom Nyasaye ne odonjo e igi,+ mi ne gichung’ gi tiendegi, kendo luoro maduong’ nomako jo ma nonenogi. 12  Kendo ne giwinjo dwol moro maduong’ moa e polo ka wachonegi niya: “Biuru malo kae.” Eka ne giidho malo e polo gi boche, kendo wasikgi ne onenogi. 13  E sanogo, piny ne oyiengni matek, kendo achiel kuom apar mar dalano duto ne olwar; kendo yiengni mar pinyno ne onego ji 7,000, mi jo ma ne odong’ nobedo gi luoro kendo ne gimiyo Nyasach polo duong’. 14  Masira mar ariyo+ osekalo. To ne! Masira mar adek biro mapiyo. 15  Malaika mar abiriyo nogoyo turmbetane.+ Kendo dwol moko ma kok matek ne owinjore e polo ka wacho niya: “Loch mar piny koro osebedo Pinyruoth mar Ruodhwa+ kod mar Kristone,+ kendo obiro locho ka en ruoth nyaka chieng’.”+ 16  Kendo jodongo piero ariyo gang’wenka+ ma nobedo e nyim Nyasaye ka gin e kombegi mag loch nopodho piny auma kendo lamo Nyasaye 17  ka giwacho niya: “A Jehova* Nyasaye, Manyalo Duto, jal ma nitie,+ kendo ma ne nitie, wagoyoni erokamano nikech koro isekawo tekoni maduong’ kendo isechako locho kaka ruoth.+ 18  Eka ogendni nobedo gi mirima, to mirimbi nobiro, mi kinde ma noseket nochopo mondo ong’ad bura ne jo motho, kendo mar chiwo pok+ ne wasumbni magi ma gin jonabi,+ gi jo maler, gi jo moluoro nyingi, jo matindo gi jo madongo, kendo mar ketho jo ma ketho piny.”+ 19  Kendo ne oyaw hekalu* mar Nyasaye e polo, mi sandug singruok ne onenore ei hekalune.+ Polo ne omil kendo dwol moko nowinjore. Bende, polo ne omor, piny noyiengni, kendo kodh pe maduong’ ne ochue.

Weche Moler Piny

Kata, “abiso.” Som Tiend Weche.
Kata, “sang’tuari.” Som Tiend Weche.