Ruodhi Mokwongo 6:1-38

  • Solomon gero hekalu (1-38)

    • Ka Maler Moloyo (19-22)

    • Jokerubi (23-28)

    • Kido mopa, dhoudi, laru ma iye (29-36)

    • Otiek gero hekalu bang’ higni abiriyo kama (37, 38)

6  Ka nochopo higa mar 480 bang’ Jo-Israel* wuok Misri,+ ma ne en higa mar ang’wen mar loch Solomon, e dwe mar Zif*+ (ma en dwe mar ariyo), Solomon nochako gero od Jehova.*+  Ot ma Ruoth Solomon nogero ne Jehova borne ne romo bede* 60, lachne bede 20, to borne ka dhi malo bede 30.+  Ne nitie agola+ e nyim ot. Borne ne en bede 20, to mano ne romre gi lach mar ot. Ne en bede 10 kowuok e dhoot nyaka e laru.  Noloso dirisni ma konchiel lach to komachielo diny.+  Nogero ohinga moro molworo hekalu gi oko; ohingano nolworo Ka Maler kod Ka Maler Moloyo,+ kendo noloso ute matindo tindo e kinde kanyo.+  Lach mar udi mapiny ne gin bede abich, ma diere ne gin bede auchiel, to ma malo ne gin bede abiriyo. Noloso kuonde mirenjoe bepe e kor odno duto mondo kik gur gimoro e kor hekalu.+  Kite ma ne ogergo odno nosepa chuth,+ omiyo onge nyundo kata le kata gir tich moro amora mar nyinyo ma nowinji sa ma ne igero odno.  Dhoot midonjogo e udi mapiny ne ni yo milambo* mar hekalu,+ to ne nitie raidhi mogondore midhigo e udi ma diere kod ma malo.  Nodhi nyime gero odno motieke+ kendo noumo tado gi bepe mag sida.+ 10  Nogero ute molworo hekalu+ ma borgi kodhi malo ne bede abich-abich kendo ne oriwgi e kor hekalu gi bepe mag sida. 11  Gie kindeno, wach Jehova nobiro ne Solomon niya: 12  “Kuom wach ot migeroni, ka idhi nyime wuotho e yorena kuom rito chikena gi buchena duto,+ to anatimni kaka nasingo ne Daudi wuoru.+ 13  Kendo anadag gi joga Israel,+ kendo ok anawegi ngang’.”+ 14  Solomon nodhi nyime gero odno mondo otieke. 15  Nogoyo bepe mag sida e kor ot gi iye. Nogoyo bepe e kor ot chakre piny nyaka malo e tado kendo nogoyo bepe mag junipa e dier ot.+ 16  Nopimo kamoro gi chien e odno ma romo bede 20 mi ogoye bepe mag sida chakre piny nyaka e tado. Kanyo e ma ne en Ka Maler Moloyo.+ 17  Nyime* ma nodong’ ma ne en Ka Maler+ ne en bede 40. 18  Bepe mag sidago nopaye olembe matindo mong’inore ka agwata+ kod maupe mothiewo.+ Iye duto nogoye sida ma onge kidi kata achiel ma ne neno. 19  Kendo noloso Ka Maler Moloyo+ mondo oketie sandug singruok mar Jehova.+ 20  Bor mar Ka Maler Moloyo ne bede 20, lachne ne bede 20, kendo borne ka dhi malo ne bede 20.+ Nomwono iye duto gi dhahabu lilo. Bende nobawo kendo*+ gi yiend sida. 21  Solomon nomwono odno duto gi dhahabu lilo,+ noriwo thiwni mag dhahabu e nyim Ka Maler Moloyo,+ ka ma bende nomwono gi dhahabu. 22  Nomwono odno duto gi dhahabu motieke. Bende, nomwono kendo+ ma ne ni but Ka Maler Moloyo kotiyo gi dhahabu. 23  Noloso jokerubi ariyo+ gi yiend obudo* moketogi Ka Maler Moloyo, moro ka moro ne borne romo bede apar.+ 24  Buomb kerubi konchiel ne romo bede abich to komachielo bende bede abich. Buombene duto koyarore ne gin bede apar. 25  Kerubi machielo bende ne bede apar.* Jokerubi ariyogo ne romre kendo ne gichalre. 26  Bor kerubi achiel ne bede apar, machielo bende kamano. 27  Noketo jokerubigo+ ei Ka Maler Moloyo ka buombegi oyarore. Buomb kerubi achiel nogik e kor ot konchiel kendo buomb kerubi machielo nogik e kor ot komachielo, to buombegi ma diere noromo e dier ot tir. 28  Kendo nomwono dhahabu kuom jokerubigo. 29  Nopayo kido mag jokerubi,+ kido mag yiend othith,+ kod mag maupe+ e kor ot mar Ka Maler kod kor ot mar Ka Maler Moloyo. 30  Nomwono dhahabu e dier ot mar Ka Maler kod mar Ka Maler Moloyo. 31  Ka ma idonjogo e Ka Maler Moloyo, nolosone dhoudi gi bap obudo, gi sirni, kod frem, kaka kare mar abich.* 32  Dhoudi ariyogo nolos gi bap obudo, kendo nopayo kuomgi kido mag jokerubi, gi kido mag yiend othith, kod mag maupe mi omwono dhahabu kuomgi. Notiyo gi nyundo e dwong’o dhahabu mondo omok kuom kido mag jokerubi kod mag yiend othith. 33  Ka ma idonjogo e hekalu* bende noloso gi frem mag yiend obudo ma bethene ang’wen duto ne romre.* 34  Noloso dhoudi ariyo gi bap junipa. Dhoot achiel ne ibano diriyo kendo ne owinyore, kendo dhoot machielo bende ne ibano diriyo kendo nowinyore.+ 35  Nopayo kuomgi kido mag jokerubi, gi kido mag yiend othith, kod mag maupe mi omwono dhahabu kuomgi. 36  Laru ma iye+ nogero gi kite mopa moluow didek kae to oluowe bepe mag sida.+ 37  Noket mise mar od Jehova e dwe mar Zif,* e higa mar 4 mar loch Solomon;+ 38  to e higa mar 11, e dwe mar Bul* (ma en dwe mar aboro), notiek ger ot gi gik moko duto kaka nosechan.+ Kamano, nogero odno kuom higni abiriyo.

Weche Moler Piny

Hibrania, “nyithind Israel.”
Bat achiel ne romre gi sentimita 44.5 (inj 17.5). Som Apendiks B14.
Hibrania, “korachwich.”
Tiende ni Od Nyasaye.
Kar wang’o ubani.
Yien machal gi saipras; odugo.
Nyalo bedo ni iwuoyo e wi buombene.
Nyalo bedo ni iwuoyo kuom kaka nolos frem mar dhoot kata kaka dhoodno ne rom.
Kata, “Ka Maler.”
Nyalo bedo ni iwuoyo kuom kaka nolos frem mar dhoot kata kaka dhoodno ne rom.