Barua Mokwongo mar Johana 4:1-21

  • Temo weche ma nenore ni oa kuom much Nyasaye (1-6)

  • Ng’eyo Nyasaye kendo here (7-21)

    • “Nyasaye en hera” (8, 16)

    • Luoro onge ei hera (18)

4  Un jo ma ahero, kik uket yie e weche duto ma nenore ni okudh gi much Nyasaye,*+ to temuru wechego mondo ung’e ka adier gia kuom Nyasaye,+ nikech jonabi mag miriambo osesieko e piny.+  Ma e kaka unyalo ng’eyo wach ma kuom adier oa kuom much Nyasaye: Wach moro amora ma hulo ayanga ni Yesu Kristo ne obiro e ringruok, mano e wach moa kuom Nyasaye gadier.+  To wach moro amora ma nenore ni oa kuom much Nyasaye to ok ohul ayanga ni oyie kuom Yesu, mano ok en wach moa kuom Nyasaye.+ E wi mano, wachno en wach moa kuom jasik Kristo ma usewinjo ni ne dhi biro,+ to sani koro entiere e piny.+  Nyithindo matindo, un mag Nyasaye, kendo useloyo jogo+ nikech ng’atno manie winjruok achiel kodu+ duong’ moloyo jal manie winjruok achiel gi piny.+  Gin jo ma piny chiko;+ mano e momiyo giwacho weche moa kuom piny kendo piny winjogi.+  Wan mag Nyasaye. Ng’at moseng’eyo Nyasaye winjowa;+ to ng’at ma ok oa ir Nyasaye, ok owinjwa.+ Mano e kaka wang’eyo weche moa kuom much Nyasaye gi weche mag miriambo.+  Un jo ma ahero, wadhiuru nyime herore+ nikech hera oa kuom Nyasaye, kendo ng’at ma nyiso hera en ng’at moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye, kendo ong’eyo Nyasaye.+  Ng’ato ang’ata ma ok nyis hera pok ong’eyo Nyasaye, nimar Nyasaye en hera.+  Kuom wachni, hera ma Nyasaye oherowago ne onenore ayanga, ni Nyasaye nooro Wuode ma miderma+ e piny mondo wayud ngima kokalo kuome.+ 10  Herano en kama: ok ni wan e ma wasehero Nyasaye, to Nyasaye e ma noherowa mi nooro Wuode mondo obednwa misango mar loso kuwe+ nikech richowa.+ 11  Un jo ma ahero, ka kamano e kaka Nyasaye noherowa, kare wan bende onego waherre.+ 12  Onge ng’at moseneno Nyasaye e kinde moro amora.+ Ka wadhi nyime herore, Nyasaye siko e iwa kendo herane bedo moromo chuth e iwa.+ 13  Gima wang’eyogo ni wasiko e winjruok achiel kode kendo ni en bende osiko e winjruok achiel kodwa, en nikech osemiyowa rohone. 14  E wi mano, wan wawegi waseneno kendo wachiwo neno ni Wuoro oseoro Wuode mondo obed Jawar mar piny.+ 15  Ng’ato ang’ata ma hulo ayanga ni Yesu en Wuod Nyasaye,+ Nyasaye siko e winjruok achiel gi ng’atno, to ng’atno bende siko e winjruok achiel gi Nyasaye.+ 16  To waseng’eyo kendo wan gi yie kuom hera ma Nyasaye oherowago.+ Nyasaye en hera,+ kendo ng’at ma siko e hera osiko e winjruok achiel gi Nyasaye, to Nyasaye bende siko e winjruok achiel kode.+ 17  E yo ma kamano, osemi hera obedo moromo chuth e iwa mondo wabed gi chir mar wuoyo ka wan thuolo+ chieng’ bura, nikech mana kaka jalo en, e kaka wan wawegi bende wachal e pinyni. 18  Luoro onge ei hera,+ to hera malong’o chuth riembo luoro, nikech luoro geng’owaga. Kuom adier, ng’at maluor pok obedo gi hera malong’o chuth.+ 19  Wanyiso hera nikech en e ma nokwongo herowa.+ 20  Ka ng’ato wacho ni, “Ahero Nyasaye,” to koni osin gi owadgi, ng’atno en jamiriambo.+ Nikech ng’at ma ok ohero owadgi+ moseneno gi wang’e ok nyal hero Nyasaye ma pok oneno.+ 21  To ma e chik ma wasenwang’o koa kuome, ni ng’at mohero Nyasaye nyaka her owadgi bende.+

Weche Moler Piny

Grik, “oa kuom roho mar Nyasaye.”