Barua Mokwongo ne Jo-Thesalonika 2:1-20

  • Tij Paulo mar yalo Thesalonika (1-12)

  • Jo-Thesalonika ne orwako wach Nyasaye (13-16)

  • Siso ma Paulo nigo mar neno Jo-Thesalonika (17-20)

2  Owetewa, kuom adier, un uwegi ung’eyo ni limbe ma ne watimonu ok nobedo ma onge nyak.+  Nimar mana kaka ung’eyo, ka ne wasechandore mokwongo kendo ka nosenyiswa achaya e Filipi,+ ne wachoko chir kokalo kuom Nyasachwa mondo wayalnu wach maber mar Nyasaye+ ka wan e akwede mang’eny.*  Nimar puonj ma wahombougo ok wuog kuom paro ma ok kare, kata kuom gima ok ler, kendo ok obi gi wuond,  to wayale nimar Nyasaye oseyie kodwa komiyowa ote mar wach maber, ok ni mondo wamorgo dhano, to mondo wamorgo mana Nyasaye, ma e jal ma nono chunywa.+  Kuom adier, ung’eyo ni ok ne watiyo ngang’ gi weche ma walombogo wang’u, kata ne ok wabiro iru ka wawuondore to koni wan gi chuny mar ich-lach;+ Nyasaye en janeno kuom wachno!  Bende, ok wasebedo ka wamanyo duong’ moa kuom dhano kata moa kuomu kata moa kuom jomamoko, kata obedo ni kaka joote mag Kristo wanyalo bedonu ting’ mapek ka wahero.+  Kar mano, ne wadembore e kindu mana kaka miyo ma dhodho nyathi rito nyithinde owuon konyisogi hera matut.  Omiyo, nikech hera matut ma waherougo, ne wang’ado ni mondo wayalnu,* ok mana wach maber mar Nyasaye kende, to bende ne wamiyou nyaka ngimawa wawegi+ nikech ne waherou ahinya.+  Owetewa, kuom adier unyalo paro tijwa matek ma ne watiyo ka wachandore. Ne watiyo odiechieng’ gi otieno mondo kik waket ting’ mapek ne ng’ato kuomu+ sa ma ne wayalonu wach maber mar Nyasaye. 10  Un uwegi un joneno, Nyasaye bende en janeno, kaka ne wan jo ma igeno, jo matir, kendo jo ma onge bura ka wan e kindu un jo moyie. 11  Ung’eyo maber kaka ne wasiko ka wahombou, kendo hoyou, kendo sayou ng’ato ka ng’ato+ mana kaka wuoro+ nyalo timo ne nyithinde 12  mondo ubed gi nyalo mar dhi nyime wuotho e yo mowinjore gi Nyasaye+ ma luongou e Pinyruodhe+ kendo e duong’ne.+ 13  Kuom adier, mano e momiyo wan bende wasiko ka wagoyo ne Nyasaye erokamano ma ok wawe+ nikech ka nuyudo wach Nyasaye, ne urwake, ok kaka wach dhano, to kaka wach Nyasaye mana kaka en gadier, ma bende tiyo kuomu un jo moyie. 14  Owetewa, nimar uluwo tim kanyakla mag Nyasaye manie winjruok achiel gi Kristo Yesu e piny Judea, nikech jopinyu uwegi e ma ne osandou+ mana kaka gin bende koro Jo-Yahudi sandogi. 15  Jo-Yahudigo e ma nonego Ruoth Yesu+ kod jonabi, kendo ne gisandowa.+ E wi mano, ok gimor Nyasaye to gimon gi gik ma kelo ber ne dhano duto 16  nimar gitemo geng’owa mondo kik wayal ne jo moa e ogendni mamoko mi resgi.+ Kamano bende e kaka kinde duto gipong’o chuth rapim mar richogi. To gikone mirimb Nyasaye koro osebiro kuomgi.+ 17  Owetewa, ka ne opogwa kodu mana kuom kinde manok (e ringruok, to ok e chunywa), ne watemo matek ahinya moloyo kaka pile mondo waneu wang’ gi wang’ nikech ne wan gi siso maduong’ kodu. 18  Mano e momiyo ne wadwaro biro iru, ee, an Paulo, ne atemo ok dichiel, to diriyo; to Satan ne oriwo e yorwa mi ogeng’owa. 19  Nimar genowa en mane, kata morwa, kata osimbowa ma miyowa ilo e nyim Ruodhwa Yesu e kinde ma biro yudo ka entie?* Donge adier en mana un?+ 20  Kuom adier, un e duong’ kod morwa.

Weche Moler Piny

Kata nyalo bedo, “ka wan e lweny mager.”
Kata, “ne wamor yalonu.”
Wach molok kae ni “entie,” en parosia e dho Grik. Som Tiend Weche.