Mokwongo ne Jo-Korintho 11:1-34

  • “Luwuru timna” (1)

  • Chenro mar wich; umo yie wich (2-16)

  • Paro Chiemo Modhiambo mar Ruoth (17-34)

11  Luwuru timna mana kaka aluwo tim Kristo.+  Koro apwoyou nikech upara e gik moko duto kendo umakoru motegno gi wechego mana kaka ne apuonjougi.  Kata kamano, daher ni ung’e ni wi dichwo ka dichwo en Kristo;+ to wi dhako en dichwo;+ kendo wi Kristo en Nyasaye.+  Dichwo ma lemo kata ma koro wach ka oumo wiye, okelo ne wiye wich-kuot;  to dhako ma lemo kata ma koro wach+ to ok oumo wiye, okelo ne wiye wich-kuot, nimar ochal mana gi dhako moliel yie wiye duto.  Nikech ka dhako ok oumo wiye, onego ong’ad yie wiye; kata kamano, ka ng’ado yie wiye kata lielogi mapoth miye wich-kuot, to onego oum wiye.  Dichwo ok onego oum wiye, nikech en kido+ kod duong’ mar Nyasaye, to dhako en duong’ mar dichwo.  Nimar dichwo ne ok owuok kuom dhako, to dhako e ma nowuok kuom dichwo.+  Kendo e wi mano, ne ok ochue dichwo ne dhako, to ne ochue dhako ne dichwo.+ 10  Mano e momiyo dhako onego obed gi ranyisi mar loch e wiye, nikech malaike.+ 11  E wi mano, kuom jo ma ni e Ruoth, dhako ok dobetie ka dichwo onge, to dichwo bende ok dobetie ka dhako onge. 12  Nimar mana kaka dhako owuok kuom dichwo,+ e kaka dichwo bende nobetie kokalo kuom dhako; to gik moko duto oa kuom Nyasaye.+ 13  Ng’aduru un uwegi: Be en gima owinjore mondo dhako owuo gi Nyasaye e lamo ma ok oumo wiye? 14  Donge kaka ochue dhano puonjou ni ka dichwo nigi yie wich maboyo to mano kelone wich-kuot, 15  to ka dhako nigi yie wich maboyo, mano kelone duong’? Nikech osemiye yie wich kaka gir umo wiye. 16  To ka ng’ato kwedo wachno nikech oyie gi puonj mopogore, waonge gi puonj machielo, kendo kanyakla mag Nyasaye bende ongego. 17  Kata kamano, sa ma achikou gi wechegi, ok apwou, nimar sa ma uchokoru, chokruoku kelo mana rach to ok ber. 18  Mokwongo, awinjo ni sa muchokoru kanyachiel e kanyakla, nitiere pogruok e kindu; to aparo ni wachno en adier. 19  Nikech kuom adier kidienje biro betie e kindu,+ mondo jo ma Nyasaye oyiego ong’ere ratiro. 20  Sa ma uchokoru kamoro achiel, ok uchokru mondo ucham Chiemo Modhiambo mar Ruoth.+ 21  Nimar, sa muchame, yudoga ka ng’ato ka ng’ato osechamo chiembe modhiambo, omiyo, ng’at moro kech kayo to machielo omer. 22  Donge uchiemo kendo umetho e uteu? Koso uchayo kanyakla mar Nyasaye ka umiyo jo ma onge gimoro bedo gi wich-kuot? Ang’o ma dawachnu? Be onego apwou? Ok anyal pwoyou kuom wachni. 23  Nimar Ruoth nomiya weche ma napuonjou, ni e otieno+ ma nidhi ndhogee, Ruoth Yesu nokawo makate 24  kendo bang’ goyo erokamano, nong’ingo makateno mowacho niya: “Mani ochung’ ne ringra+ ma idhi chiw nikech un. Sikuru ka utimo ma mondo uparago.”+ 25  Notimo kamano bende gi okombe+ bang’ ka ne gisechamo chiemo modhiambo, kowacho niya: “Okombeni ochung’ ne singruok manyien+ kokalo kuom remba.+ E kinde ka kinde ma umadhe, sikuru ka utimo ma mondo uparago.”+ 26  Nimar e kinde muchamoe makateni kendo ma umadhoe okombeni, umedo dhi nyime lando tho mar Ruoth nyaka chop obi. 27  Kuom mano, ng’at ma chamo makate kata ma madho okombe mar Ruoth e yo ma ok owinjore, obiro ketho kuom wach ringre Ruoth kod rembe. 28  Ng’ato onego okwong ononre eka one ka be en owuon owinjore,+ to bang’ mano eka onyalo chamo makateno kendo madho okombeno. 29  Nimar ng’at ma chiemo kendo ma metho ka ok ong’eyo gima ringruogno ochung’ne, otimo kamano kokelogo kum kuome owuon. 30  Mano e momiyo thothu yom yom kendo tuo, kendo jomoko kuomu nindo e tho.*+ 31  To ka da wanonore wawegi, bura ok dine oloyowa. 32  Kata kamano, sa ming’adonwa bura, Jehova* e ma rieyowa+ mondo kik bi kumwa kanyachiel gi piny.+ 33  Kuom mano, owetena, sa muchokoru kanyachiel mondo uchame, rituru joweteu. 34  Ka kech kayo ng’ato, ochiem pacho mondo sa muchokoru kanyachiel, kik utim gima ng’adonu bura.+ To kuom weche mamoko modong’, abiro rieyogi ka achopo.

Weche Moler Piny

Ranyisi mar nindo mitiyogo kae tiende en ni Jo-Korintho ne otho e winjruokgi gi Nyasaye.