Tich Joote 4:1-37

  • Inono Petro gi Johana (1-4)

    • Kwan joma oyie chopo chwo 5,000 (4)

  • Iyalo joote e nyim Sanhedrin (5-22)

    • “Ok wanyal weyo wuoyo” (20)

  • Gilamo mondo giyud chir (23-31)

  • Jopuonjre konyore gi gik moko (32-37)

4  Sama ji ariyogo pod ne wuoyo gi oganda, jodolo, gi jatend-jorit hekalu, kod Jo-Sadukai nobiro irgi.  Mirima nomakogi nikech jootego ne puonjo oganda ka gilando ayanga ni Yesu ne osechier oa kuom joma otho.  Omiyo, ne gimakogi mi giketogi e tuech nyaka kinyne nikech piny nosebedo godhiambo ahinya.  Kata kamano, thoth joma nowinjo twagno nochako bedo gi yie, kendo kwan mar ji nomedore moromo chwo 5,000 kama.  Kinyne jotendgi, gi jodonggi, kod jondiko nochokore kanyachiel Jerusalem,  kaachiel gi Anas jaduong’-jodolo, gi Kayafa, gi Johana, gi Aleksanda, kod ji duto ma ne gin wede jaduong’-jodolo.  Ne gichungo Petro gi Johana e diergi mi gichako penjogi niya: “Utimo gigi gi teko mane, kata utimogi kuom nying ng’a?”  Eka Petro, kopong’ gi roho maler nowachonegi kama: “Un jotend oganda kod jodongo,  ka sani unonowa nikech tim maber ma watimo ne ng’at ma puth, kendo udwaro ng’eyo ni en ng’a mochango jali, 10  we mondo ong’erenu uduto gi ji duto mag Israel, ni e nying Yesu Kristo Ja-Nazareth ma ne unego e yath, to Nyasaye ne ochiere a kuom joma otho, en e momiyo jali ochung’ kae e nyimu ka osechango. 11  En e ‘kidi ma un jogedo ne ukawo kayiem nono, to koro osebedo kidi maduong’ moriwo kor ot.’ 12  E wi mano, onge warruok kuom ng’at machielo, nimar onge nying machielo e bwo polo mosechiw ne ji mondo wayudie warruok.” 13  Koro kane gineno chir ma Petro gi Johana ne wuoyogo, kendo ng’eyo ni ne gin ji ajia ma ok osomo,* ne gihum. Eka ne gichako fwenyo ni kare yande ne gin-ga gi Yesu. 14  To nikech ne ginyalo neno ng’at ma ne osechangno kochung’ kodgi, onge kaka ne ginyalo kwedo. 15  Omiyo, ne gichikogi mondo giwuog oko mar od romo mar Sanhedrin, mi ne gichako riwo paro e kindgi, 16  ka giwacho niya: “Ang’o monego watim ne jogi? Nikech kuom adier, ranyisi maduong’ osetimore kokalo kuomgi, kendo ranyisino nenore ayanga ne ji duto modak e Jerusalem, kendo ok wanyal kwero mano. 17  To mondo wachno kik med landore e kind oganda, wasiemgiuru kendo wakwergi mondo kik gidhi nyime wuoyo gi ng’ato ang’ata ka gitiyo gi nyingno.” 18  Bang’ mano, ne giluongogi mi gichikogi ni kik giwach gimoro amora kata puonjo ka gitiyo gi nying Yesu. 19  To Petro gi Johana nodwokogi kama: “Ka en gima kare e wang’ Nyasaye ni mondo wawinju kar winjo Nyasaye, mano ng’aduru uwegi. 20  To wan, ok wanyal weyo wuoyo e wi gik ma waseneno kendo ma wasewinjo.” 21  Koro kane gisemedo siemogi, ne gigonyogi nikech ne ok giyudo gimoro ma ne nyalo miyo gikumgi, to bende nikech oganda, nimar oganda duto ne miyo Nyasaye duong’ kuom gima ne osetimoreno. 22  Nikech ng’at ma ne osechang kokalo kuom honono ne en jahigni 40 gi wiye. 23  Bang’ ka nosegonygi, ne gidok ir joggi giwegi mi gihulo weche ma jodong-jodolo kod jodongo nowachonegi. 24  Bang’ winjo wechego, ne giting’o dwondgi malo ne Nyasaye ka gin e achiel ka giwacho niya: “Ruoth Mamalo Chutho, in e Jal ma nochueyo polo, gi piny, gi nam, kod gik moko duto manie igi, 25  kendo kokalo kuomi, roho maler nowacho kotiyo gi dho kwarwa Daudi jatichni niya: ‘Ang’o momiyo ogendni bedo gi koko kendo ji paro ahinya kuom weche manono? 26  Ruodhi mag piny ne oikore kedo gi Jehova kendo jotelo nochokore kaka gimoro achiel mondo giked kode gi ng’ate mowir.’ 27  To adier, Herode gi Pontio Pilato kaachiel gi jo ogendni kod Jo-Israel nochokore kanyachiel e taondwani mondo giked gi Yesu jatichni maler ma ne iwiro, 28  mondo gitim gima lweti kod dwaroni ne oseng’ado motelo ni biro timore. 29  To koro Jehova, winj siem ma gisiemowago, kendo imi jotichni nyalo mar dhi nyime hulo wachni gi chir duto, 30  ka irieyo lweti mondo ichang ji, kendo ka ranyisi kod tije madongo timore kokalo kuom Yesu jatichni maler.” 31  To kane gisesayo e lamo, kama ne oyudo gichokoreeno ne oyiengni mi giduto ne gipong’ gi roho maler, kendo ne gihulo wach Nyasaye gi chir. 32  E wi mano, oganda mang’ongo mar joma ne oyie ne nigi chuny achiel kod paro achiel, kendo onge kata ng’ato kuomgi ma ne nyalo wacho ni gik ma ne en-go ne gin mage owuon, to ne giriwo kanyachiel gik moko duto ma ne gikonyorego. 33  Kendo joote nomedo chiwo neno e yo ma nigi teko maduong’ e wi chier mar Ruoth Yesu, kendo ng’wono mogundho mar Nyasaye ne ni kuomgi giduto. 34  Adier, onge ng’ato kuomgi ma nochando gimoro, nimar ji duto ma ne nigi puothe kata ute ne usogi, kendo ne gikelo yutogo, 35  kae to ne giketogi e tiend joote. Eka ne ipogogi ne ng’ato ka ng’ato ka luwore gi kaka ne ochando. 36  Omiyo, Josef ma bende joote ne luongo ni Barnaba (ma kolok to tiende en, “Wuod Hoch”), ma ne en Ja-Lawi ma japiny Saipras, 37  ne nigi puodho moro, mi ne ouse mokelo pesa kendo noketo pesago e tiend joote.

Weche Moler Piny

Tiende ni, ne ok gisomo e skunde mag Jo-Hibrania mipuonjoe weche din; to ok ni ne ok gidhi e skul.