Tich Joote 23:1-35

  • Paulo wuoyo e nyim Sanhedrin (1-10)

  • Ruoth otego Paulo (11)

  • Chenro ma ling’ling’ mar nego Paulo (12-22)

  • Itero Paulo Kaisaria (23-35)

23  Paulo nochomo wang’e tir kuom Sanhedrin mowacho kama: “Owetena, asewuotho e nyim Nyasaye gi chuny maler ma onge bura chuth nyaka chil kawuono.”  Gikanyono, Anania jadolo maduong’ nochiko joma ne ochung’ machiegni kode mondo gigo dhoge.  Eka Paulo nowachone kama: “Nyasaye biro goyi, in kor ot mobuk ma racharni. Ikelo nade bet piny mondo ing’adna bura ka luwore gi Chik, ka gie sano bende in iwuon iketho Chik kuom chiko mondo ogoya?”  Joma ne ochung’ bute nopenje kama: “Be ing’eyo ni iyanyo jadolo maduong’ mar Nyasaye?”  Eka Paulo nodwoko niya: “Owetena, ok ne ang’eyo ni en jadolo maduong’. Nikech ondik ni, ‘Kik iwuo marach e wi jatend ogandau.’”  Koro ka Paulo nofwenyo ni jomoko kuomgi ne gin Jo-Sadukai to mamoko ne gin Jo-Farisai, ne okok e nyim buch Sanhedrin niya: “Owetena, an Ja-Farisai kendo wuod Jo-Farisai. Wach chier mar joma otho e momiyo sani ing’adona bura.”  Nikech nowacho mano, ywaruok nobetie e kind Jo-Farisai gi Jo-Sadukai mi ogandano nopogore.  Nimar Jo-Sadukai ne wacho ni onge chier, kata malaike, kata chuech ma ok ne, to koni Jo-Farisai ne oyie kuom wechego duto.  Omiyo, koko maduong’ ne omuoch, kendo moko kuom jondiko e kind Jo-Farisai ne ochung’ mi ne gichako yware gi mbaka matek ka giwacho kama: “Onge ketho ma waneno kuom ng’atni, to mana kapo ni chuech moro ma ok ne, kata malaika, osewuoyo kode—.” 10  Koro ka ywaruokno nomedore ahinya, luoro nomako jatend-jolweny* koparo ni ne gidhi kidho Paulo ma tindotindo, omiyo nochiko askeche mondo gilor kuno kendo gigole gi thwon e dier oganda eka gikele kama askeche odakie. 11  To otieno ma noluwo, Ruoth ne ochung’ bute mowachone niya: “Bed gi chir! Nimar mana kaka isebedo kichiwo neno kuoma e okang’ mong’ith chuth e Jerusalem, e kaka nyaka ichiw neno bende e Rumi.” 12  Ka piny ne oru, Jo-Yahudi noloso chenro ma ling’ling’ ka gikuong’ore kendo ka giwacho ni ne ok gidhi chiemo kata metho nyaka bang’ ka gisenego Paulo. 13  Ji mokalo 40 ne ni e chenro ma ling’ling’ mar kuong’ruogno. 14  Jogi ne odhi ir jodong-jodolo gi jodongo, mi ne giwachonegi kama: “Wasekuong’ore ni ok wadhi chamo gimoro amora ngang’ nyaka bang’ ka wasenego Paulo. 15  Omiyo, koro un kaachiel gi buch Sanhedrin nyisuru jatend-jolweny* mondo olornu Paulo mwalo, eka onenre ka gima udwaro medo nono wachne e yo malong’o moloyo. To ka pok ochopo machiegni, mano biro yudo ka waseikore mar nege.” 16  Kata kamano, wuod nyamin Paulo nowinjo kichano wach ma ling’ling’no, omiyo nodonjo kama askeche ne odakie monyiso Paulo wachno. 17  Eka Paulo noluongo achiel kuom jotend-askeche* ire, mowachone niya: “Kaw ane rawerani mondo itere ir jatend-jolweny,* nimar en gi wach moro modwaro nyise.” 18  Omiyo, nokawe motere ir jatend-jolwenyno* kendo nowachone kama: “Paulo, jal motuecha a oluonga mokwaya ni akel rawerani iri nikech en gi wach moro modwaro nyisi.” 19  Jatend-jolwenyno* nomako lwete mi ne odhi kode tenge kar kendgi mopenje kama: “En wach mane midwaro nyisa?” 20  Nodwoke kama: “Jo-Yahudi osewinjore ni gidwaro kwayi mondo kiny ilor Paulo mwalo e buch Sanhedrin eka onenre ka gima gidwaro ng’eyo wachne e okang’ momedore. 21  Kata kamano, kik iyie gilok pachi, nimar giseiko ji 40 ma kiye mondo gimonje, kendo gisekuong’ore ni ok gibi chamo gimoro kata metho nyaka bang’ ka gisenege; to koro sani giseikore ka girito wach moa kuomi.” 22  Omiyo, jatend-jolwenyno* ne ogonyo rawerano bang’ chike kama: “Kik iwach ne ng’ato ang’ata ni isenyisa wachno.” 23  Eka noluongo ariyo kuom jotend-askeche* kendo nochikogi niya: “Ikuru askeche 200 mondo gidhi Kaisaria, kendo uik joidh farese 70 kod ji 200 ma kedo gi tong’. Utim kamano sa adek otieno. 24  Bende, miuru Paulo farese ma oidho mondo odhigo nyaka ir gavana Feliks, ma ok gima rach oyude.” 25  Eka nondiko barua ma wacho kama: 26  “An Klaudio Lisio, andikoni in Moluor Moloyo, Gavana Feliks: Amosi! 27  Jo-Yahudi nomako jali kendo ne gichiegni nege, to ne abiro apoya gi askechena mi ne arese, nimar ne afwenyo ni en Ja-Rumi. 28  Kendo ka nadwaro ng’eyo gimomiyo ne gidonjone, ne atere e buchgi mar Sanhedrin. 29  Eka ne anwang’o ni ne gidonjone e wi weche mag Chik margi, to onge gima ne odonjnego mowinjore gi tho kata tuech e jela. 30  To nikech aseyudo wach ni gichano nege, ero aore iri mapiyo kendo achiko joma nigi wach kode mondo gidonjnego e nyimi.” 31  Omiyo, askechego nokawo Paulo ka luwore gi kaka ne ochikgi, mi ne gitere gotieno nyaka Antipatra. 32  Eka kinyne ne giweyo joidh farese mondo omed dhi kode, gin to ne gidok kama askeche ne odakie. 33  Joidh faresego nodonjo e Kaisaria mi ne gichiwo baruano kanyachiel gi Paulo bende e nyim gavana. 34  Omiyo, gavana nosomo baruano kendo nopenjo ni Paulo ne wuok alwora mane, mi nonwang’o ni ne owuok Kilikia. 35  Nowachone kama: “Abiro winji maber chuth kuom wachni ka joma odonjoni osechopo.” Kendo nochiko ni orit Paulo e od ruoth Herode.

Weche Moler Piny

Jatelo achiel ne bedo gi askeche lweny 1,000 e bwoye.
Jatelo achiel ne bedo gi askeche lweny 1,000 e bwoye.
Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.
Jatelo achiel ne bedo gi askeche lweny 1,000 e bwoye.
Jatelo achiel ne bedo gi askeche lweny 1,000 e bwoye.
Jatelo achiel ne bedo gi askeche lweny 1,000 e bwoye.
Jatelo achiel ne bedo gi askeche lweny 1,000 e bwoye.
Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.