Tich Joote 2:1-47

  • Ool roho maler chieng’ Pentekost (1-13)

  • Twak ma Petro nogolo (14-36)

  • Oganda okawo okang’ nikech twak mar Petro (37-41)

    • Obatis ji 3,000 (41)

  • Jokristo oriwore kanyachiel e achiel (42-47)

2  Koro sama chieng’ Sawo mar Pentekost ne dhi nyime, jopuonjre duto ne ni kamoro achiel.  Apoya nono, koko moro noa e polo ma chal gi mar yamo ma kudho matek mopong’o ot duto kama ne gibetie.  Eka gik ma liel kaka mach ma chal gi lep ne onenorenegi, kendo gigo nobedo kuomgi, moro ka moro kuom ng’ato ka ng’ato,  kendo roho maler nopong’ogi giduto mi ne gichako wuoyo e dhok mopogore opogore, mana kaka rohono ne miyogi nyalo mar wuoyo.  Gie kindeno, Jo-Yahudi moluoro Nyasaye, ma noa e ogendni duto e bwo polo ne oyudo odak e Jerusalem.  Omiyo, ka kokono nowinjore, oganda nochokore kanyachiel kendo ne gihum, nikech ng’ato ka ng’ato kuomgi ne winjo e dhogi owuon ka jopuonjrego wuoyo.  Kuom adier, ne giwuoro ahinya mi giwacho niya: “Neuru kae, donge joma wuoyogi duto gin Jo-Galili, koso?  Kare, obet nade ni ng’ato ka ng’ato kuomwa winjogi e dhok ma ne onyuolee?  Jo-Parthia, gi Jo-Midia, kod Jo-Elam; joma odak Mesopotamia, kod Judea gi Kapadokia, kod Ponto gi alwora mar Asia, 10  gi Frigia kod Pamfilia, gi Misri kod alwora mag Libya man machiegni gi Kirene; gi jowuoth ma noa Rumi, ma ne gin Jo-Yahudi kod joma ok Jo-Yahudi ma nodonjo e din mar Jo-Yahudi; 11  gi Jo-Krete; kod Jo-Arabia—wawinjogi e dhowa ka giwuoyo e wi tije madongo mag Nyasaye.” 12  Ee, giduto ne giwuoro kendo ne gihum ka gipenjore e kindgi kama: “Mani tiende en ang’o?” 13  Kata kamano, jomamoko to ne ojarogi ka giwacho niya: “Divai manyien omerogi.” 14  To Petro ne ochung’ gi ji Apar Gachielgo mi nowuoyo kodgi gi dwol maduong’ niya: “Un Jo-Judea kod un duto mudak Jerusalem, ng’euru mae kendo uwinj wechena adimba. 15  Kuom adier, jogi ok omer kaka uparo, nimar pod en sa adek okinyi. 16  Mopogore gi mano, ne owach kokalo kuom janabi Joel niya: 17  ‘Nyasaye owacho, “To e ndalo mag giko, anaol rohona kuom ji duto mopogore opogore, kendo yawuotu gi nyiu nokor wach kendo yawuowi ma rowere none fweny, kendo jodongu nolek lek, 18  to kata mana kuom wasumbnina ma chwo gi ma mon, abiro olonegi rohona e ndalogo kendo ginikor wach. 19  Mi anatim gik malich miwuoro e polo malo kod ranyisi madongo e piny mwalo—remo gi mach kod iro motuere ti. 20  Wang’-chieng’ ibiro lok mudho kendo dwe nolok remo, ka pok odiechieng’ maduong’ kendo malich mar Jehova obiro. 21  Kendo ng’ato ka ng’ato ma luongo nying Jehova ibiro rese.”’ 22  “Un Jo-Israel, winjuru wechegi: Yesu ma Ja-Nazareth ne en ng’at ma Nyasaye noyango e nyimu kokalo kuom tije madongo, kendo kuom gik miwuoro kod ranyisi madongo ma Nyasaye notimo kokalo kuome e dieru, mana kaka un uwegi ung’eyo. 23  Ng’atni ma ne ochiw e lwetu nikech wach ma Nyasaye noseng’ado kendo noseng’eyo motelo, un ne ugure e yath kutiyo gi lwet joketh-chik mi unege. 24  Kata kamano, Nyasaye ne ochiere kuom gonye oa e tho, nikech ne ok nyalre mondo odhi nyime ka en e bwo tuech mar tho. 25  Nimar Daudi nowacho kuome niya: ‘Aketo Jehova e nyima kinde duto, nikech entie e bada korachwich mondo kik ayiengni. 26  Kuom mano, chunya nobedo moil mi lewa nobedo mamor ahinya. Kendo abiro dak gi geno; 27  nimar ok ibi weya e Liel,* bende ok ibi weyo ng’ati momakore kodi mondo ringrene otow. 28  Isemiyo ang’eyo yore mag ngima; ibiro miyo apong’ gi mor maduong’ e nyimi.’ 29  “Un, owetena, yienauru mondo awuo kodu e wi Daudi kwarwa ka an thuolo, ni ne otho mi oyike kendo liende ni kodwa nyaka chil kawuono. 30  Nikech ne en janabi kendo nong’eyo ni Nyasaye nosesingone ka okuong’ore ni, ng’at achiel kuom kothe ne dhi bedo e kom-loch, 31  ne oseneno motelo mi nowuoyo e wi chier mar Kristo, ni ne ok oweye e Liel* kendo ni, ringrene ne ok otow. 32  Nyasaye nochiero Yesuni, kendo waduto wan joneno mag wachno. 33  Kuom mano, nikech ne oting’e malo mi obet e bad Nyasaye korachwich, kendo noyudo roho maler ma Wuon mare nosingo, en e ma oseolo gino ma sani uneno kendo uwinjo. 34  Nimar Daudi ne ok oidho malo e polo, to en owuon nowacho ni, ‘Jehova nowacho ne Ruodha niya: “Bed e bada korachwich 35  nyaka chop aket wasiki obed kaka raten mar tiendi.”’ 36  Omiyo, un jood Israel duto, ng’euru ni kuom adier, Yesu ma ne unego e yath, Nyasaye ne okete Ruoth kendo Kristo.” 37  Koro kane giwinjo mano, wachno nochwowo chunygi, mi ne gipenjo Petro kod joote mamokogo niya: “Un owetewa, ang’o monego watim?” 38  Petro nodwokogi kama: “Lokuru chunyu ua e richo, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu mondo obatis e nying Yesu Kristo mondo owenu richou, to ubiro yudo mich mar roho maler michiwo nono. 39  Nimar singono en maru, gi mar nyithindu, kod ji duto man mabor, gi kar romb jogo duto ma Jehova Nyasachwa nyalo luongo mondo obi ire.” 40  Kendo kotiyo gi weche mang’eny, nochiwo neno e okang’ mong’ith chuth mi nodhi nyime jiwogi kama: “Wuoguru e kind tieng’ mobamni, mondo eka utony.” 41  Omiyo, ne obatis joma norwako wachno gi mor, kendo e odiechieng’no, ji 3,000 ne omedore. 42  Mi ne gidhi nyime luwo puonj mag joote ka gikonyore gi gik moko giduto kanyachiel, e chiemo kendo e lamo. 43  Kuom adier, luoro nochako mako ji duto, kendo gik mang’eny miwuoro kod ranyisi madongo nochako timore kokalo kuom joote. 44  Jogo duto ma noyie ne riwo gik moko duto ma ne gikonyorego kanyachiel, 45  kendo ne giuso gigegi kod mwandugi kae to ne gipogo yutogo ne ji duto ka luwore gi kaka ng’ato ka ng’ato ne ochando. 46  To pile ka pile, ne gijobedo e hekalu ka gin e achiel, kendo ne gichiemo e ute mopogore opogore, kendo ne gichiemo kanyachiel gi mor maduong’ kendo gi chuny matir, 47  ka gipako Nyasaye, kendo ji duto ne mor kodgi. Gie kindeno bende, pile ka pile Jehova ne medonegi joma ne donjo e yor warruok.

Weche Moler Piny

Tiende ni, “Hades” ma tiende en kar joma otho. Ne Glosari.
Tiende ni, “Hades” ma tiende en kar joma otho. Ne Glosari.