Tich Joote 10:1-48

  • Fweny ma Kornelio ne oneno (1-8)

  • Petro oneno le mosepwodh e fweny (9-16)

  • Petro olimo Kornelio (17-33)

  • Petro olando wach maber ne ogendni ma ok Jo-Yahudi (34-43)

    • “Nyasaye ok buon ng’ato ang’ata” (34, 35)

  • Jo ogendni mamoko yudo roho maler kendo ibatisgi (44-48)

10  Koro ne nitie ng’at moro e Kaisaria ma nyinge Kornelio, ma ne en jatend-askeche* ma ne iluongo ni kidieny mar Italia.  Ne en ng’at mochiwore ne Nyasaye kendo moluore ahinya, en kaachiel gi joode duto. Jalo ne ohero chiwo mich mogundho mag konyo jochan, kendo nosiko kosayo Nyasaye e lamo.  E kar sa ochiko odiechieng’, fweny moro nobirone mi noneno malaika mar Nyasaye ayanga ka biro ire moluonge niya: “Kornelio!”  Eka Kornelio nochomo wang’e kuome ka en gi luoro, kendo nopenje niya: “Ruoth, en ang’o?” Mi nodwoke kama: “Lamoni kod michni mag konyo jochan oseidho malo e nyim Nyasaye kaka gik ma iparigo.  Omiyo, koro or ane ji Jopa mondo giluong ng’at moro ma nyinge Simon, ma bende iluongo ni Petro.  Sani ng’atno en wendo Simon ma janyong’-piende, ma nigi ot moro e dho nam.”  To mapiyo bang’ ka malaika ma nowuoyo kodeno noseweye, noluongo ariyo kuom jotichne kaachiel gi askar moro ma nochiwore ne Nyasaye e kind askeche ma ne siko ka tiyone,  mi nowachonegi weche duto eka noorogi Jopa.  Kinyne, ka pod ne gin e yo ka gichiegni gi Jopa, Petro noidho malo e wi tat ot e kar sa auchiel odiechieng’ mondo olem. 10  To kech nochako kaye ahinya kendo nodwaro chiemo. Sama ne giiko chiemo, fweny moro nobirone 11  mi noneno polo koyawore, kendo gimoro ma chal gi nanga maduong’ ne iloro e wi piny ka omake gi tungene ang’wen; 12  kendo kuome ne nitie kit le duto mag piny ma nigi tiende ang’wen, gi le mamol, kod winy mag polo. 13  Eka dwol moro nowachone kama: “A malo Petro, yang’gi kendo icham!” 14  To Petro nodwoko kama: “Ruoth, ooyo ok kamano, nikech pok ne achamoga gimoro amora mochido kendo ma ok ler.” 15  Eka dwolno nowuoyo kode mar ariyo niya: “We luongo gik ma Nyasaye osepwodho ni gik ma ok ler.” 16  Dwolno notimo kamano mar adek kendo, eka gikanyono gima ne chal gi nangano ne oter malo e polo. 17  Sama Petro pod ne wuoro tiend fweny ma nonenono, gikanyono joma Kornelio ne ooroka nopenjo kama od Simon ne nitie, kendo ne gichung’ e dho rangach. 18  Ne gipenjo kabe Simon ma bende ne iluongo ni Petro ne en wendo kanyo. 19  To ka Petro ne pod parore kuom fwenyno, roho maler nowachone niya: “Ne! Nitie jomoko adek ma manyi. 20  Omiyo, a malo, ilor piny mondo idhi kodgi, ma ok iriwo gi kiawa moro amora nimar an e ma aorogi.” 21  Eka Petro ne olor ir jogo kendo nokonegi niya: “Eri an ka, an e jal ma umanyo. Ang’o momiyo ubiro?” 22  Ne gidwoke kama: “Kornelio, jatend-askeche* ma en ng’at makare moluoro Nyasaye kendo ma oganda duto mar Jo-Yahudi wuoyo kuome maber e ma oorowa. Ne oyudo ote mar Nyasaye kokalo kuom malaika maler ma nowachone mondo wabi waluongi idhi e ode eka owinj weche ma iwacho.” 23  Omiyo, Petro norwakogi ei ot mi gibedo wende. Odiechieng’ ma noluwo, ne oa malo mi nodhi kodgi, kendo moko kuom owete ma Jopa ne odhi kode. 24  Kinyne nodonjo Kaisaria. To adier Kornelio ne ritogi, kendo nosechoko wedene gi osiepene kanyachiel. 25  Ka Petro nodonjo, Kornelio noromone mi nopodho e tiend Petro mokulorene. 26  To Petro ne ochunge malo ka wachone niya: “A malo; an bende an mana dhano.” 27  Sama nowuoyo kode, nodonjo e ot mi noyudo ji mang’eny kochokore. 28  Nowachonegi kama: “Ung’eyo maber kaka ok en gima owinjore gi chik mondo Ja-Yahudi oriwre gi ng’at moa e oganda machielo, kata sudo machiegni kode, to e ma Nyasaye osenyisa ni kik aluong ng’ato ang’ata ni, ng’at mochido kata ma ok oler. 29  Omiyo, adier kane oorna wach mondo abi, ok ne atamora. Kuom mano, yie unyisa gimomiyo ne udwaro ni abi.” 30  Eka Kornelio nowacho kama: “Ndalo ang’wen mosekalo e sa kaka mae, noyudo alemo e oda sa ochiko odiechieng’; gikanyono ne aneno ng’at moro morwakore gi nanga ma rieny kochung’ e nyima, 31  mi nowachona kama: ‘Kornelio, osewinj lamoni kendo Nyasaye oseparo michni mag konyo jochan. 32  Kuom mano, or wach Jopa mondo Simon ma bende iluongo ni Petro obi. Jalo en wendo e od Simon ma janyong’-piende modak e dho nam.’ 33  Eka gikanyono ne aoro wach mondo oluongi, kendo isetimo maber kuom biro kae. Koro sani waduto wan e nyim Nyasaye mondo wawinj weche duto ma Jehova osechiki ni iwach.” 34  Eka Petro nochako wuoyo kowacho niya: “Koro ang’eyo gadier ni Nyasaye ok buon ng’ato ang’ata, 35  to ei oganda moro amora, ng’at moluore kendo ma timo gik makare, oyiego. 36  Ne ooro wach ne nyithind Israel kolandonegi wach maber mar kuwe kokalo kuom Yesu Kristo—jali en Ruodh ji duto. 37  Ung’eyo wach ma ne ji wuoyoe e Judea mangima, kochakore gi Galili bang’ batiso ma Johana ne yalo: 38  ne en wach Yesu ma ne en Ja-Nazareth, kaka Nyasaye ne owire kokalo kuom roho maler kendo nomiye teko, mi nowuotho e pinyno kotimo gik mabeyo kendo kochango ji duto ma Jachien ne sando, nimar Nyasaye ne ni kode. 39  Kendo wan joneno mag gik moko duto ma notimo e piny Jo-Yahudi kod Jerusalem; to ne ginege kuom ng’awe e yath. 40  Nyasaye nochiero jalo e odiechieng’ mar adek kendo nomiyo jalo ofwenyore, 41  ok ne ji duto, to ne joma gin joneno ma Nyasaye noseketo motelo, mana ne wan ma ne wachiemo kode kendo metho kode bang’ chierne a kuom joma otho. 42  Bende, nochikowa mondo wayal ne ji kendo wachiw neno e okang’ mong’ith chuth, ka wanyiso ji ni jalo e ma Nyasaye noketo mondo obed jang’ad-bura ne joma ngima gi joma otho. 43  En e ma jonabi duto chiwo neno kuome, mondo ji duto ma keto yie kuome, owenegi richo kokalo kuom nyinge.” 44  Sama Petro pod ne wuoyo kuom wechego, roho maler nobiro kuom jogo duto ma ne winjo wach Nyasaye. 45  Kendo jogo moyie ma ne gin joma oter nyangu kendo ma nobiro gi Petro ne ohum nono, nimar mich mar roho maler ma Nyasaye chiwo nono ne iolo bende kuom joma oa e ogendni mamoko. 46  Nimar ne giwinjogi ka giwacho dhok ma wendo ka gimiyogo Nyasaye duong’. Eka Petro nopenjo kama: 47  “Be nitie ng’at ma nyalo geng’o mondo kik ti gi pi e batiso jogi moseyudo roho maler mana kaka wan?” 48  Gikanyono, nochiko ni obatisgi e nying Yesu Kristo. Kae to ne gikwaye ni omed bedo kodgi kuom ndalo moko.

Weche Moler Piny

Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.
Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.