Mariko 9:1-50

  • Kaka kit Yesu ne olokore (1-13)

  • Ochang wuowi moro ma nigi jachien (14-29)

    • Gik moko duto nyalore kuom ng’at ma nigi yie (23)

  • Ikoro kendo tho mar Yesu (30-32)

  • Jopuonjre obedo gi mbaka matek e wi ng’at maduong’ie moloyo e kindgi (33-37)

  • Ng’at ma ok kwedwa en ng’atwa (38-41)

  • Gik ma kelo chwanyruok (42-48)

  • “Beduru gi chumbi e iu” (49, 50)

9  E wi mano, nokonegi kama: “Adier awachonu ni, nitie moko kuom joma ochung’ kae ma ok nobil tho ngang’ nyaka gikwong gine Pinyruodh Nyasaye kosebiro gi teko.”  Ndalo auchiel bang’e, Yesu nokawo Petro gi Jakobo kod Johana, mi noterogi nyaka malo e wi got moro mabor kar kendgi. To kite nolokore e nyimgi;  lepe ma oko nochako rieny, mi ne gibedo ma rachar ahinya moloyo kaka jalwok lewni moro amora manie piny ne nyalo miyo gibed ma rachar.  Bende, Elija kod Musa nofwenyorenegi, to ne giwuoyo gi Yesu.  Eka Petro nowacho ne Yesu niya: “Rabi, otimore maber ni wan kae. Omiyo, we wager hembe adek, achiel mari, achiel mar Musa, to achiel mar Elija.”  En adier ni ne ok ong’eyo gima dowachnegi nikech ne giluor ahinya.  Kendo bor polo nochokore moumogi, mi dwol moro nowuok e bor polono ka wacho niya: “Ma Wuoda ma ahero. Winjeuru.”  Eka apoya nono ne ging’icho koni gi koni to ne ok gineno ng’ato e kindgi kendo, mak mana Yesu.  Sama ne gilor a e got, nosiemogi matek ni kik giwach ne ng’ato ang’ata gima ne gisenenono nyaka bang’ ka Wuod dhano osechier oa kuom joma otho. 10  Kendo ne giketo wachno e chunygi, to pod ne giwuoyo e kindgi e wi tiend chierne a kuom joma otho. 11  Ne gichako penje niya: “Ang’o momiyo jondiko wacho ni Elija nyaka bi mokwongo?” 12  Nodwokogi kama: “Elija biro mokwongo mi oduok gik moko duto kaka ne gin; to ang’o momiyo ondik e wi Wuod dhano ni nyaka okal e sand mang’eny mi timne timbe achaya? 13  Kata kamano, awachonu ni, adier, Elija osebiro to ne gitimone kaka ne gidwaro, mana kaka nondik kuome.” 14  Koro kane gibiro ir jopuonjre mamokogo, ne gineno oganda mang’ongo kolworogi kod jondiko ka mino kodgi wach. 15  To mapiyo bang’ ka ogandano duto noneno Yesu, ne gibwok kendo ne giringo ka gidhi ire mondo gimose. 16  Omiyo, nopenjogi niya: “En ang’o momiyo umino kodgi wach?” 17  Mi achiel kuom joma ne ni e ogandano nodwoke kama: “Japuonj, a akelo wuoda iri nikech en gi jachien ma momo. 18  Sa asaya ma jachiendno omake, ojagoye piny kae to buoyo wuok e dhoge kendo omuodo lekene mi tekone rum. A akwayo jopuonjreni mondo gigole, to ne ok ginyal timo kamano.” 19  Nodwokogi kama: “Yaye un tieng’ ma onge yie, anasik kodu nyaka karang’o? Abiro nano kodu nyaka karang’o? Kelnagouru.” 20  Omiyo, ne gitero wuowino ire, to ka jachiendno nonene, gikanyono nomiyo nyathino ogwecho matek. Bang’ podho piny, nosiko kong’ielore koni gi koni kendo buoyo ne wuok e dhoge. 21  Eka Yesu nopenjo wuon wuowino niya: “Mano osebedo ka time kuom ndalo ma romo nade?” Nodwoke niya: “Chakre e tinne ka dhi nyime 22  kendo nyading’eny ojawite e mach kata ei pi kodwaro nege. To ka inyalo timo gimoro, kechwa kendo ikonywa.” 23  Yesu nowachone kama: “Ang’o momiyo iwacho ni, ‘Ka inyalo’? Gik moko duto nyalore ne ng’at ma nigi yie.” 24  Gikanyono, wuon nyathino nokok niya: “An gi yie! Konya kama aremie e yie!” 25  Koro ka Yesu noseneno oganda ka reto kochomo irgi, nokwero jachiendno kama: “In jachien ma momo kendo ma ite odino, achiki ni iwuog ia kuome, kendo kik ichak idonj kuome!” 26  Eka bang’ kok kendo gwecho nyading’eny, jachiendno nowuok, kendo nyathino ne chal ka ng’at motho, mi mano nomiyo thoth ji owacho kama: “Otho!” 27  To Yesu nomako lwete mochunge malo, mi ne ochung’. 28  Omiyo, bang’ ka nosedonjo e ot moro, jopuonjrene nopenje kar kendgi niya: “Ang’o momiyo gole nende otamowa?” 29  Nodwokogi kama: “Jachien ma chal kama nyalo mana wuok kuom lamo.” 30  Ne giwuok kanyo mi gidhi ka gikalo ei Galili to ne ok gidwar ni ng’ato ang’ata ong’e mano. 31  Nimar nopuonjo jopuonjrene kowachonegi kama: “Wuod dhano idhi ndhog mi chiwe e lwet ji, kendo gininege, to kata konege obiro chier bang’ ndalo adek.” 32  Kata kamano, ne ok giwinjo tiend gima nowachono kendo ne giluor penje. 33  Eka nodonjo Kapernaum. Koro kane en ei ot nopenjogi kama: “Ang’o momiyo a ubedo gi mbaka matek ka un e ndara?” 34  Ne giling’ nikech e ndara ne gibedo gi mbaka matek e wi ng’ano ma e ma duong’ moloyo e kindgi. 35  Omiyo, nobet piny moluongo ji Apar Gariyoka kendo nowachonegi niya: “Ka ng’ato dwaro bedo mokwongo, nyaka obed mogik kuom ji duto kendo oti ne ji duto.” 36  Eka nokawo nyathi moro matin, mi nochunge e diergi; kendo bang’ keto bedene kuome, nowachonegi kama: 37  “Ng’ato ang’ata ma rwako achiel kuom nyithindo matindo kaka mae nikech nyinga, orwaka an bende; kendo ng’ato ang’ata ma rwaka, ok orwaka an kenda, to orwako bende Jal ma ne oora.” 38  Johana nowachone niya: “Japuonj, nende waneno ng’at moro ka golo jochiende kotiyo gi nyingi, mi ne watemo geng’e nikech ok osebedo ka oluwowa.” 39  To Yesu nowacho kama: “Kik utem geng’e nikech onge ng’at ma biro timo tich moro amora maduong’ e nyinga kae to mapiyo bang’e owacho gimoro marach kuoma. 40  Nimar ng’at ma ok kwedwa en ng’atwa. 41  Kendo ng’ato ang’ata ma miyou pi mondo umodh nikech un mag Kristo, adier awachonu ni, ng’atno ok nolal pokne ngang’. 42  To ng’ato ang’ata ma chwanyo achiel kuom joma tindo ma nyiso yiegi, dibed maber moloyo ka otue e ng’ute kidi mar pong’, kaka mirundo gi punda, mondo onyumego e nam. 43  “Kapo ni lweti miyo ichwanyori, ng’ade oko. Ber mondo idonj e ngima ka irang’ol moloyo dhi gi lweteni ariyo e Gehena,* e mach ma ok nyal neg. 44  —— 45  To ka tiendi miyo ichwanyori, ng’ade oko. Ber mondo idonj e ngima ka in puth moloyo owiti e Gehena* ka in gi tiendeni ariyo. 46  —— 47  Kendo ka wang’i miyo ichwanyori, wite oa kuomi. Ber mondo idonj e Pinyruodh Nyasaye ka in gi wang’ achiel moloyo owiti e Gehena* ka in gi wengeni ariyo, 48  kama kute ok thoe kendo ok negie mach. 49  “Nikech ng’ato ka ng’ato nyaka twon gi mach. 50  Chumbi ber, to ka chumbi olalo ndhadhu, ibiro ti kode e twono ang’o? Beduru gi chumbi e iu, kendo urit kuwe e kindu.”

Weche Moler Piny

Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.
Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.
Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.