Mariko 5:1-43

  • Yesu oyie ne jochiende odonj ei anguche (1-20)

  • Nyar Jairo; dhako moro omulo nanga Yesu ma oko (21-43)

5  Bang’e ne gichopo loka nam e gweng’ mar Jo-Gerasi.  Gikanyono, ka Yesu nosewuok e yie, ng’at moro ma ne ni e bwo teko jachien nowuok e kar liete mi oromo kode.  Nodak e kar liete kendo nyaka chop kindeno, onge chuth ng’at ma ne nyalo tueye matek, kata mana gi nyororo.  Ne itueyega gi rateke kod nyoroche nyading’eny, to ne ojachodo nyorochego kendo turo rateke; omiyo onge ng’at ma ne nigi teko ma nyale.  Kendo ndalo duto odiechieng’ gi otieno, nosiko kokok matek e kar liete gi gode, kendo ne ojang’adore owuon gi kite.  To ka noneno Yesu gi kama bor, noringo mokulorene.  Eka nokok gi dwol maduong’ niya: “En wach mane ma in-go koda Yesu, Wuod Nyasaye Mamalo Chutho? Kuong’ri gi nying Nyasaye ni ok ibi sanda.”  Nimar noyudo Yesu osewacho ne jachiendno kama: “Wuog ia kuom ng’atno, in jachien.”  To Yesu nopenje niya: “Nyingi ng’a?” Mi nodwoke kama: “Nyinga en Lijion,* nimar wang’eny.” 10  Kendo nosiko kosayo Yesu ni kik oriemb jochiende oa e pinyno. 11  Koro ne nitie kanyo kueth maduong’ mar anguche ma ne kwayo e got. 12  Omiyo, jochiendego nosaye niya: “Yienwa wadhi ir angucheka mondo wadonj kuomgi.” 13  Mi ne oyienegi. Omiyo, jochiendego nowuok kendo ne gidonjo ei anguchego, mi kuethno noringo matek nyaka e geng nam mi ne ginyumore e nam kargi 2,000 kama, kendo ne githo. 14  To jokwadh anguchego noringo mi ne gitero wachno e taon kod gwenge mokiewo kode, kendo ji nobiro mondo gine gima noa timore. 15  Omiyo, ne gibiro ir Yesu mi gineno ng’at ma ne ni e bwo teko jachiencha, ma yande ne nigi Lijion.* Ne ginene ka koro oserwakore mobedo piny kendo pache bende ne long’o, mi luoro nomakogi. 16  Bende, joma noseneno mano noluwonegi gima ne otimore ne ng’at ma ne nigi jachienno kod gima ne otimore ne angucheka. 17  Omiyo, ne gichako sayo Yesu ni oa e alworagi. 18  Koro sama Yesu ne idho yie, ng’at ma yande nigi jachienno nosaye ni mondo odhi kode. 19  To ne ok oyiene, mi nowachone niya: “Dhi pacho ir wedeni kendo inyisgi gik moko duto ma Jehova osetimoni kod kaka osekechi.” 20  Ng’atno nodhi mochako lando e Dekapoli gik moko duto ma Yesu nosetimone kendo ji duto nowuoro. 21  Ka Yesu noseng’ado nam kendo, modok e wath ma loka machielo, oganda mang’ongo nochokore ire; en to ne en e bath nam. 22  Achiel kuom jotelo ma ne tayo e sunagogi ma nyinge Jairo nobiro, kendo bang’ neno Yesu, nopodho piny e tiende. 23  Nosaye nyading’eny niya: “Nyara matin tuo ahinya. Akwayi ni idhi iket lweti kuome mondo ochang kendo obed mangima.” 24  Eka Yesu nodhi kode, to oganda mang’ongo ne luwe ka thung’e koni gi koni. 25  Koro ne nitie dhako moro ma rembe nosebedo ka chuer kuom higni 12. 26  Nosechandore ahinya e lwet jothieth mathoth kendo nosetiyo gi mwandune duto, to kar chango, tuone nomedo mana bedo marach moloyo. 27  Ka nowinjo humb Yesu, nobiro gi ka ng’eye ei oganda momulo nangane ma oko, 28  nimar nosiko kowacho kama: “Ka amulo mana nangane ma oko to abiro chango.” 29  Eka gikanyono remo ma nosebedo ka wuok kuome nochok, kendo nofwenyo e dende ni nosechange kuom tuone malitno. 30  Gikanyono, Yesu nofwenyo ni teko ne oa kuome, mi nolokore kochomo oganda mopenjo niya: “En ng’ano moa mulo nangana ma oko?” 31  To jopuonjrene nowachone niya: “In ineno oganda ka othung’i koni gi koni to ipenjo ni, ‘En ng’ano momula?’” 32  To ne ong’iyo koni gi koni mondo one ng’at ma notimo mano. 33  Luoro nomako dhakono kendo nokirni nikech nong’eyo gima nosetimorene, mi nosudo mopodho piny e nyime kendo nowachone adiera duto. 34  Yesu nokone kama: “Nyarwa, yieni osechangi. Dhi gi kuwe kendo ichang kuom tuoni malitno.” 35  Ka pod nowuoyo, jomoko nobiro koa e dala jatelo moro ma ne tayo e sunagogi mi giwachone kama: “Nyari osetho! Be pod onego idhi nyime chando Japuonj?” 36  To Yesu ka nowinjo wechegigo, nowacho ne jatelo ma ne tayo e sunagogino niya: “Kik iluor, nyis mana ni in gi yie.” 37  Koro ne ok oweyo ng’ato ang’ata oluwe mak mana Petro gi Jakobo kod Johana owadgi Jakobo. 38  Omiyo, ne gichopo e od jatelono kendo noneno ot kochacho gi koko mar joma ywak ka goyo nduru matek. 39  Kane osedonjo e ot, nokonegi kama: “Ang’o momiyo uywak kendo ukelo chochni? Nyathini ok otho, to onindo.” 40  Eka ne gichako nyiere ka gijare. To bang’ chikogi giduto mondo giwuog oko, nokawo wuon nyathino gi min mare kod joma ne ni kode, mi nodonjo kodgi iye ka ma nyathino ne nitie. 41  Eka bang’ mako lwet nyathino, nowachone niya: “Talitha kumi,” ma kolok to tiende en ni: “Nyako matin, awachoni ni, ‘A malo!’” 42  Kendo gikanyono nyakono ne ochung’ mochako wuotho. (Ne en jahigni 12.) Gikanyono, ne gimor ahinya gi ilo maduong’. 43  To nochikogi nyadinwoya ni kik ng’at moro amora ong’e wachno, kae to nowacho ni omi nyakono gimoro mondo ocham.

Weche Moler Piny

Lijion ne en kidieny maduong’ie moloyo e oganda lweny mar Rumi. Ka eri ochung’ ne kwan mang’ongo.
Lijion ne en kidieny maduong’ie moloyo e oganda lweny mar Rumi. Ka eri ochung’ ne kwan mang’ongo.