Mariko 11:1-33

  • Ji orwako Yesu gi mor maduong’ (1-11)

  • Okuong’ yadh ng’owo (12-14)

  • Yesu oriembo jo ohala e hekalu (15-18)

  • Puonj e wi yadh ng’owo ma ne oner (19-26)

  • Ikwedo ratiro ma Yesu ne nigo (27-33)

11  Koro kane gichiegni gi Jerusalem gi Bethfage kod Bethania e Got Zeituni, nooro ariyo kuom jopuonjrene  kowachonegi kama: “Dhiuru e gweng’ ma uneno e nyimucha kendo mapiyo bang’ donjoe, unuyud nyathi punda motue ma ng’ato pok noidhoe nyaka nene. Gonyeuru kendo ukele kae.  To ka ng’ato openjou ni, ‘Ang’o momiyo utimo mae?’ dwokeuru ni, ‘Ruoth dware kendo obiro duoge kae mapiyo.’”  Omiyo, ne gidhi mi giyudo nyathi pundano kotue e dhoot moro oko e bath ndara, mi ne gigonye.  Kata kamano, moko kuom joma ne ochung’ kanyo nopenjogi niya: “Ang’o momiyo ugonyo nyathi pundano?”  Ne gidwokogi mana kaka Yesu noyudo osewachonegi, omiyo jogo noweyogi mi gidhi.  Mi ne gikelo nyathi pundano ir Yesu kendo ne giketo lepgi ma oko e ng’eye, mi Yesu nobet kuome.  Bende, ji mang’eny nopedho lepgi ma oko e ndara to moko nong’ado oboke koa e puothe.  To joma notelo e nyime kod ma ne luwo bang’e ne siko ka kok niya: “Rese, wakwayi! Ng’at moguedh en ng’atno ma biro e nying Jehova! 10  Oguedh Pinyruoth ma biro mar wuonwa Daudi! Rese, wakwayi, in ma in malo mamalo!” 11  Eka nochopo Jerusalem modonjo ei hekalu, mi nong’iyo gik moko duto koni gi koni, to nikech sa koro nolewo ahinya, nowuok kodhi Bethania kod ji Apar Gariyoka. 12  Kinyne sama ne giwuok Bethania, nowinjo kech. 13  Gi kama bor, noneno yadh ng’owo moro ma ne nigi oboke mi nodhi ng’iyo kabe nonyalo yudo gimoro kuome. To ka nochopo kuome, ne ok oyudo gimoro mak mana oboke nikech ne ok en ndalone mar nyago olemo. 14  Omiyo, nowacho ne yadhno niya: “Ng’ato ang’ata kik cham olemo moa kuomi kendo ngang’.” To jopuonjrene ne winjo mano. 15  Koro ne gichopo Jerusalem. Kanyo nodonjo e hekalu mi nochako riembo joma ne uso kod ma ne ng’iepo ei hekalu ma ogologi oko, mi noloko ataro mese mag jowil pesa kod kombe mag joma ne uso akuche, 16  kendo ne ok oyie mondo ng’ato ang’ata oting’ gimoro kong’adogo dier hekalu. 17  Ne opuonjogi kowachonegi kama: “Donge ondik ni, ‘Oda ibiro luong ni od lamo mar ogendni duto’? To un useloke rogo mar jomecho.” 18  Ka jodong-jodolo gi jondiko nowinjo mano, ne gichako manyo kaka ne ginyalo nege; to ne giluore nikech oganda duto ne hum gi puonjne. 19  Ka piny koro noseyuso, ne giwuok oko mar taon. 20  To sama ne gikalo gokinyi mang’ich machiegni gi yadh ng’owocha, ne ginene ka osener chakre e misene. 21  Petro noparo yadh ng’owono mowacho ne Yesu niya: “Rabi, nee! yadh ng’owo ma nyoro ikuong’ocha osener.” 22  Yesu nodwokogi kama: “Beduru gi yie kuom Nyasaye. 23  Adier awachonu ni ng’at ma wacho ne godni ni, ‘Mukri idhi inyumri e nam,’ ma ok oriwo gi kiawa e chunye, kendo ka en gi yie ni gima owachono dhi timore, mano biro timore. 24  Mano e momiyo awachonu ni, gik moko duto mulamo ka ukwayo, beduru gi yie ni useyudogi, to unuyudgi. 25  Kendo ka uchung’ mondo ulem, weuru ne ng’ato ang’ata wach moro ma un-go kode mondo mi Wuonu manie polo bende owenu kethou.” 26  —— 27  Ne giduogo kendo Jerusalem. To sama nowuotho e hekalu, jodong-jodolo gi jondiko kod jodongo nobiro 28  mi ne gipenje niya: “Itimo gigi gi ratiro mane? Kata en ng’a momiyi ratiro mar timo gigi?” 29  Yesu nodwokogi kama: “Abiro penjou penjo achiel. Dwokauru eka abiro wachonu ni atimo gigi gi ratiro mane. 30  Batiso ma Johana ne timo, ne en moa e polo koso moa kuom dhano? Dwokauru.” 31  Omiyo, ne gichako penjore e kindgi giwegi kama: “Ka wadwoke ni, ‘Ne en moa e polo,’ obiro penjowa ni, ‘Kare ang’o momiyo ne ok uyie kuome?’ 32  To nade ka wadwoke ni, ‘Ne en moa kuom dhano’?” Ne giluoro oganda nimar oganda duto ne oyie ni Johana en janabi adier. 33  Omiyo, ne gidwoko Yesu kama: “Ok wang’eyo.” Yesu nowachonegi niya: “An bende ok abi wachonu ni atimo gigi gi ratiro mane.”

Weche Moler Piny