Luka 9:1-62

 • Ochik ji Apar Gariyo kaka onego gilend (1-6)

 • Herode parore nikech Yesu (7-9)

 • Yesu opidho ji 5,000 (10-17)

 • Petro ofwenyo Kristo (18-20)

 • Ikoro tho mar Yesu (21, 22)

 • Bedo japuonjre Yesu madier (23-27)

 • Kaka kit Yesu ne olokore (28-36)

 • Ochang wuowi moro ma nigi jachien (37-43a)

 • Ikoro kendo tho mar Yesu (43b-45)

 • Jopuonjre obedo gi ywaruok e wi ng’at maduong’ie moloyo e kindgi (46-48)

 • Ng’at ma ok kwedwa en ng’atwa (49, 50)

 • Gweng’ moro mar Jo-Samaria ok orwako Yesu (51-56)

 • Kaka ng’ato nyalo luwo Yesu (57-62)

9  Kendo noluongo ji Apar Gariyoka kanyachiel mi omiyogi nyalo kod teko e wi jochiende duto kod mar chango tuoche.  Eka noorogi mondo giyal wach Pinyruodh Nyasaye kendo gichang ji,  mi nowachonegi niya: “Kik uting’ gimoro amora ne wuoth, kata luth, kata ofuk chiemo, kata makate, kata pesa; bende kik ubed gi nengni ariyo.  To ka udonjo e ot moro amora, beduru kanyo kendo kanyo e ma uwuogie ka ua.  To kama ji ok orwakoue, sama uwuok e taondno, teng’uru buch tiendeu mondo mano ochiwnegi neno.”  Eka ne giwuok mi gichako wuotho e gweng’ ka gweng’ e alworano ka gilando wach maber kendo ka gichango ji kuonde duto.  Koro, Herode ma ne en jaloch mar alworano nowinjo wach gik moko duto ma ne timore, mi noparore ahinya nimar jomoko ne wacho ni Johana ne osechier oa kuom joma otho,  to jomoko ne wacho ni Elija nosefwenyore, pod moko to ne wacho ni achiel kuom jonabi machon osechier.  Herode nowacho kama: “Nang’ado wi Johana. Kare weche ma awinjogi gin kuom ng’a?” Omiyo, nomanyo kaka nonyalo neno Yesu. 10  Ka joote noduogo, ne giwacho ne Yesu gik moko duto ma ne gisetimo. Eka nokawogi modhi kodgi kar kendgi nyaka e taon miluongo ni Bethsaida. 11  Kata kamano, ka oganda noseng’eyo mano, ne giluwe. Norwakogi mang’won mochako wuoyo kodgi e wi Pinyruodh Nyasaye, kendo nochango joma ne dwarore ni ochang. 12  Koro piny nochako yuso. Omiyo, ji Apar Gariyoka nobiro mowachone niya: “Gony oganda mondo gidhi e mier mokiewo kod gwenge man machiegni eka giyud kar nindo kod gik ma dwarore, nimar kae wan mabor gi kama ji odakie.” 13  En to nowachonegi kama: “Un migiuru gima ginyalo chamo.” Ne gidwoke niya: “Wan mana gi makate abich kod rech ariyo kende, mana kapo ni wadhi mi wang’iewo chiemo ne jogi duto.” 14  Kuom adier, ne nitie chwo 5,000 kama. To nowachone jopuonjrene niya: “Nyisgiuru gibed piny e kidienje mag ji 50.” 15  Ne gitimo kamano mi ji duto nobet piny. 16  Koro nokawo makate abichgo kod rech ariyogo, mi nong’iyo malo e polo kendo noguedhogi. Eka nong’ingogi mochako miyogi jopuonjrene mondo giketgi e nyim oganda. 17  Omiyo, ji duto nochiemo mi giyieng’ kendo ne gichoko okepni 12 mag ng’injo ma nodong’. 18  Bang’e ka noyudo olemo ka en kende, jopuonjrene nobiro ire mi nopenjogi niya: “Oganda wacho ni an ng’a?” 19  Ne gidwoke kama: “Johana Jabatiso, to moko wacho ni Elija, pod moko to wacho ni in achiel kuom jonabi machon mosechier.” 20  Eka nopenjogi niya: “Un to uwacho ni an ng’a?” Petro nodwoke kama: “In e Kristo mar Nyasaye.” 21  Eka kokwerogi, nochikogi matek ni kik ginyis ng’ato ang’ata wachno, 22  kae to nowacho kama: “Wuod dhano nyaka kal e sand mang’eny, kendo jodongo, gi jodong-jodolo, kod jondiko biro kwede, kendo ibiro nege kae to e odiechieng’ mar adek ibiro chiere.” 23  Eka nomedo wachonegi giduto niya: “Ka ng’ato ang’ata dwaro luwa, to mondo okwerre owuon kendo oting’ yadh-sandne pile ka pile, kae to odhi nyime luwa. 24  Nimar ng’at ma dwaro reso ngimane nolal ngimane, to ng’at molalo ngimane nikech an, mano e ng’at ma biro reso ngimane. 25  Kuom adier, ere ber ma ng’ato biro yudo konwang’o piny duto to ngimane to olalne, kata ohinyo ngimane? 26  Nimar ng’at ma neno wich-kuot nikech an kendo nikech wechena, Wuod dhano bende none wich-kuot kode e kinde ma nobi e duong’ne kod mar Wuon mare gi mar malaike maler. 27  To adier awachonu ni, nitie moko kuom joma ochung’ kae ma ok nobil tho ngang’ nyaka chop gikwong gine Pinyruodh Nyasaye.” 28  Kuom adier, chiegni ndalo aboro bang’ wacho wechego, nokawo Petro gi Johana kod Jakobo mi oidho kodgi malo e got mondo olem. 29  To ka noyudo olemo, kit wang’e nolokore kendo nangane nobedo rachar ma rieny. 30  Kendo ne! ne nitie ji ariyo ma ne wuoyo kode; ne gin Musa gi Elija. 31  Ji ariyogo nofwenyore gi duong’ kendo ne gichako wuoyo kuom wuokne e piny, ma ne chiegni timorene e Jerusalem. 32  Koro nindo nohewo Petro kod joma ne ni kode, to kane gisechiew chuth, ne gineno duong’ne, bende, ne gineno ji ariyo ma ne ochung’ kode. 33  To sama ji ariyogo ne were kode, Petro nowacho ne Yesu niya: “Japuonj, otimore maber ni wan kae. Omiyo, we wager hembe adek, achiel mari, achiel mar Musa, to achiel mar Elija.” Ok nong’eyo gima nowacho. 34  Ka noyudo owacho wechegi, bor polo nobiro mochako imogi. To ka bor polono noimogi, ne gibedo maluor. 35  Eka dwol moro nowuok e bor polono ka wacho niya: “Ma Wuoda, jal ma oseyier. Winjeuru.” 36  Sama dwolno nowuoyo, ne gineno ka Yesu ni kende. Kata kamano, ne giling’ kendo ne ok gihulo ne ng’ato ang’ata e ndalogo wach moro amora e wi gik ma ne gineno. 37  Kinyne kane giselor a e got, noromo gi oganda mang’ongo. 38  Kendo ne! ng’at moro ei ogandano nokok matek niya: “Japuonj, asayi mondo ine wuoda nimar en nyathina achiel kende. 39  Kendo ne! jachien moro jamakega kae to apoya nono oywak kendo ojamiyo ogwecho matek ka buoyo wuok e dhoge, kendo ok ojaweye mayot ka pok ohinye. 40  Nende asayo jopuonjreni mondo gigole, to ne ok ginyal.” 41  Yesu nodwoko kama: “Yaye un tieng’ ma onge yie kendo mobam, anasik kodu kendo nano kodu nyaka karang’o? Kel wuodino kae.” 42  To kata mana sama wuowino ne sudo machiegni, jachiendno ne ogoye piny kendo nomiyo ogwecho matek. Kata kamano, Yesu nokwero jachiendno mi nochango wuowino, kae to oduoke ne wuon mare. 43  Omiyo, giduto ne gihum nikech teko malich mar Nyasaye. Sama giduto pod ne gihum gi gik moko duto ma Yesu ne timo, nokone jopuonjrene niya: 44  “Chikuru itu malong’o kendo upar wechegi nimar Wuod dhano idhi ndhog mi chiwe e lwet ji.” 45  To ne ok giwinj tiend gima nowacho. Kuom adier, ne oumnegi mondo wachno kik donjnegi, omiyo ne giluor penje e wi wachno. 46  Eka ywaruok nowuok e kindgi giwegi e wi ng’ano ma e ma duong’ moloyo. 47  Nikech Yesu nong’eyo paro manie chunygi, nokawo nyathi moro matin mochunge e bathe, 48  kae to nowachonegi kama: “Ng’ato ang’ata ma rwako nyathi matinni nikech nyinga, orwaka an bende; kendo ng’ato ang’ata ma rwaka, orwako bende Jal ma ne oora. Nikech ng’at ma duokore piny mogik e kindu uduto, ng’atno e ng’at maduong’.” 49  Johana nodwoko kama: “Japuonj, nende waneno ng’at moro ka golo jochiende kotiyo gi nyingi, mi ne watemo geng’e nikech ok oluwwa.” 50  To Yesu nowachone niya: “Kik utem geng’e, nimar ng’at ma ok kwedu en ng’atu.” 51  Kaka ndalo koro ne kayo machiegni mondo otere malo, noramo chuth ni nyaka to odhi Jerusalem. 52  Omiyo, nooro jomoko mondo otelne dhi kuno. Eka ne gidhi mi gidonjo e gweng’ moro mar Jo-Samaria mondo giikne gik moko. 53  Kata kamano, ne ok girwake nimar noramo ni nyaka to odhi Jerusalem. 54  Ka jopuonjre ma gin Jakobo gi Johana noneno mano, ne gipenjo kama: “Ruoth, idwaro ni wachik mach oa e polo mondo otiekgi chuth, koso?” 55  To Yesu nolokore mokwerogi. 56  Omiyo, ne gidhi e gweng’ mopogore. 57  Koro sama ne gin e ndara ka gidhi, ng’at moro nowachone niya: “Abiro luwi kamoro amora midhiye.” 58  To Yesu nowachone kama: “Bwe nigi buchegi kendo winy manie polo nigi utegi, to Wuod dhano onge gi kama dopielie wiye.” 59  Eka nowacho ne ng’at machielo niya: “Bed jalupna.” Ng’atno nowachone kama: “Ruoth, yiena mondo adhi ayik wuora mondi.” 60  To Yesu nodwoke niya: “We joma otho oyik joggi motho, to in dhi iland Pinyruodh Nyasaye kuonde duto.” 61  To e ma pod ng’at machielo nowacho kama: “Abiro luwi Ruoth, to yiena mondi adhi ago oriti ne jooda.” 62  Yesu nokone kama: “Ng’at moseketo lwete e kwe dhiang’ kae to ong’iyo gik man chien, ng’atno ok owinjore chuth gi Pinyruodh Nyasaye.”

Weche Moler Piny