Luka 8:1-56

  • Mon ma ne wuotho gi Yesu (1-3)

  • Ngero mar jachuoyo (4-8)

  • Gimomiyo Yesu ne tiyo gi ngeche (9, 10)

  • Kaka ilero ngero mar jachuoyo (11-15)

  • Taya ok um gi gimoro (16-18)

  • Min Yesu kod owetene (19-21)

  • Yesu okueyo yamo mager (22-25)

  • Yesu oyie ne jochiende odonj ei anguche (26-39)

  • Nyar Jairo; dhako moro omulo nanga Yesu ma oko (40-56)

8  Kinde matin bang’e, nowuotho e taon ka taon kod gweng’ ka gweng’ koyalo kendo kolando wach maber mar Pinyruodh Nyasaye. To ji Apar Gariyoka ne ni kode,  kod mon moko ma ne osechang kane ogol jochiende kod tuoche kuomgi. Mon-go ne gin: Maria ma niluongo ni Magdalina,* ma jochiende abiriyo nowuok kuome;  Joana ma chi Chuza, jal ma ne ochung’ ne od Herode; Susana; kod mon mamoko mang’eny ma ne tiyonegi gi gigegi.  Koro ka oganda mang’ongo nosechokore kanyachiel gi joma ne dhi ire mowuok e taon ka taon, nowuoyo kotiyo gi ngero niya:  “Jachuoyo moro nowuok mondo ochuo kodhi. To sama nochuoyo, moko ne olwar e bath ndara mi ne onyon-gi kendo winy mag polo nochamogi.  Moko ne olwar e lwanda to bang’ twi ne gitwo nikech lowo ne ok ng’ich.  Moko ne olwar e kind kuthe, kendo kuthe ma nodongo kodgigo nothung’ogi.  Moko to ne olwar e lowo maber kendo bang’ twi, ne ginyago olemo momedore nyadi 100.” Sama nowacho wechegi, nokok niya: “Ng’at ma nigi it ma winjo mondo owinj.”  To jopuonjrene nopenje tiend ngerono. 10  Nodwokogi niya: “Un osemiu thuolo mar ng’eyo tiend weche maler moum mag Pinyruodh Nyasaye, to kuom joma odong’, wechego gin mana ngeche, mondo eka kata gineno to ginen kayiem nono, kendo kata ka giwinjo, to wach kik donjnegi. 11  Koro tiend ngerono e ma: Kodhi en wach Nyasaye. 12  Mago ma ne olwar e bath ndara e jogo mosewinjo wach kae to Jachien biro, kendo ogolo wachno ei chunygi eka mondo kik giyie mi oresgi. 13  Mago ma ne olwar e lwanda e joma kosewinjo wachno, girwakogo gi ilo, to gionge gi mise. Giyie kuom kinde to e ndalo tem, gilwar. 14  To mago ma ne olwar e kind kuthe, magi e joma kosewinjo wach, to parruok, gi mwandu, kod mor mag ngimani galogi, kendo gigo thung’ogi chuth ma ok ginyag gimoro motegno maber. 15  To mago ma ne olwar e lowo maber, e joma bang’ winjo wachno gi chuny malong’o kendo maber, gisiko kode kendo ginyago olemo kuom nano. 16  “Onge ng’at ma kosemoko taya to oume gi gimoro kata okete e bwo otanda, kar mano okete e wi gir chungo taya mondo joma donjo one ler. 17  Nimar onge gima opand ma ok bi fwenyore, kata gimoro moum ling’ling’ ma ok bi ng’ere kata matin kendo ma ok bi wuok e lela. 18  Kuom mano, keturu chunyu ahinya kuom kaka uwinjo wach miwachonu nikech ng’at ma nigo ibiro mi momedore, to ng’at ma ongego, kata mana ma oparo ni en-gono ibiro maye.” 19  Koro min mare gi owetene nobiro ire to ne ok ginyal chopo machiegni kode nikech oganda ne thoth. 20  Omiyo, ne oorne wach niya: “Minu kod oweteni ochung’ oko ka gidwaro neni.” 21  En nodwokogi kama: “Minwa kod owetena gin jogi eki ma winjo wach Nyasaye kendo timo.” 22  Chieng’ moro, ne odonjo e yie ka en kod jopuonjrene mokonegi kama: “Wang’aduru wadhi loka nam.” Omiyo, ne giwuok. 23  To sama ne gin e yie gidhi, nindo notere. Eka yamo maduong’ mager nobiro e nam kendo pi nochako pong’onegi yie, mi ne gin e masira. 24  Omiyo, ne gidhi ire mi gichiewe ka giwachone niya: “Japuonj, Japuonj, wachiegni tho!” Eka ne oa malo mochogo yamono kod apaka mi ne gichok kendo nam ne okue. 25  Eka nopenjogi kama: “Ere yieu?” To ne gibedo maluor ahinya mi gihum nono ka giwacho e kindgi niya: “Jali en ng’a gadier? Nimar ochiko kata mana yamo kod pi to giwinje.” 26  Eka ne gigowo e gweng’ mar Jo-Gerasi man loka momanyore gi Galili. 27  Sama Yesu nonyono kama otwo, ng’at moro ma ne nigi jochiende noromo kode koa e taondno. Kuom ndalo mogwaro, ne pok orwako law, kendo ne odak e kar liete to ok e ot. 28  Ka noneno Yesu, nokok mi opodho piny e nyime mowacho gi dwol maduong’ niya: “En wach mane ma in-go koda, Yesu Wuod Nyasaye Mamalo Chutho? Asayi kik isanda.” 29  (Nimar Yesu nosebedo ka chiko jachiendno mondo oa kuom ng’atno. Jachiendno nosebedo ka make matek nyading’eny kendo nosetue ng’atno nyadinwoya gi nyororo kod rateke ka irite, to nojaturo gik motueyego kae to jachiendno miyo odhi kuonde mabor gi kama ji odakie.) 30  Yesu nopenje niya: “Nyingi en ng’a?” Nodwoko kama: “Lijion,”* nimar jochiende mang’eny noyudo osedonjo kuom ng’atno. 31  Kendo ne gisiko ka gisaye ni kik ochikgi mondo gidhi gidonj e abiso.* 32  Koro ne nitie kueth moro maduong’ mar anguche ma ne kwayo kanyo e got, omiyo ne gisaye mondo oyienegi gidhi gidonj e anguchego, mi noyienegi. 33  Eka jochiendego nowuok kuom ng’atno mi ne gidonjo ei anguchego kendo kuethno noringo matek nyaka e geng nam mi ne ginyumore e nam kendo ne githo ei pi. 34  To ka jokwath noneno gima nosetimoreno, ne giringo mi gitero wachno e taon kod gwenge mokiewo kode. 35  Eka ji nowuok e taondno mondo gine gima nosetimore. Ne gibiro ir Yesu mi giyudo ng’at ma jochiende nosea kuomeno, ka koro oserwakore kendo pache ne long’o kendo ka obet e tiend Yesu, mi luoro nomakogi. 36  Joma noseneno mano noluwonegi kaka nosechang ng’at ma ne nigi jachienno. 37  Omiyo, oganda duto moa e alwora mar Jo-Gerasi nosayo Yesu mondo owuog oa e kindgi nikech ne gin gi luoro maduong’. Eka noidho yie mondo odhi. 38  Kata kamano, ng’at ma jochiende nosea kuomeno ne siko ka kwaye ni odhi nyime bedo kode, to nokwero ng’atno niya: 39  “Dog pacho, kendo idhi nyime wacho gik ma Nyasaye osetimoni.” Omiyo, nodhi yore kolando kuonde duto e taondno mangima gik ma Yesu nosetimone. 40  Ka Yesu noduogo, oganda norwake e yo mang’won nimar giduto noyudo gigeno birone. 41  To ne! ng’at moro ma nyinge Jairo nobiro; ng’atni ne en jatelo ma ne tayo e sunagogi. Nopodho e tiend Yesu kendo nochako saye mondo odhi e ode 42  nikech nyare achiel kende ma ne hike dirom 12 ne chiegni tho. Sama Yesu ne dhi, oganda ne thung’e koni gi koni. 43  Koro ne nitie dhako moro ma rembe nosebedo ka chuer kuom higni 12, to pok noyudo chang kuom ng’ato ang’ata. 44  Nodhi ir Yesu gi ka ng’eye kendo nomulo riak nangane ma oko mi gikanyono remo ma ne osebedo ka wuok kuome ne ochok. 45  Omiyo, Yesu nopenjo kama: “En ng’ano momula?” Ka giduto ne gikwer, Petro nodwoko niya: “Japuonj, oganda olwori kendo githung’i koni gi koni.” 46  To Yesu nowacho kama: “Nitie ng’at momula nimar afwenyo ni teko owuok kuoma.” 47  Ka dhakono noneno ni osefwenye, nosudo kokirni mopodho e nyim Yesu, kendo nohulo e nyim ji duto gimomiyo nomulo Yesu kod kaka nochango gikanyono. 48  To Yesu nokone niya: “Nyarwa, yieni osechangi. Dhi gi kuwe.” 49  Ka pod nowuoyo, ng’at moro ma noa e dala jatelocha nobiro ka wacho niya: “Nyari osetho; kik idhi nyime chando Japuonj.” 50  Bang’ winjo mano, Yesu nodwoke kama: “Kik iluor, nyis mana ni in gi yie, to ibiro res nyari.” 51  Ka nochopo e ot, ok ne oyie mondo ng’ato ang’ata odonj kode iye mak mana Petro, gi Johana, gi Jakobo, kod wuon nyakono, gi min mare. 52  To ji duto ne ywak ka gigoyo korgi gi kuyo nikech nyakono. Omiyo, Yesu nowacho kama: “Weuru ywak nimar ok otho, to onindo.” 53  Eka ne gichako nyiere ka gijare nikech ne ging’eyo ni nosetho. 54  To nomako lwet nyakono mowachone niya: “Nyathina, a malo!” 55  Eka much ngima noduogone kendo noa malo gikanyono, mi Yesu nochiko mondo omiye gimoro ocham. 56  Jonyuolne ne mor sidang’, to nochikogi ni kik gihul ne ng’ato ang’ata gima nosetimore.

Weche Moler Piny

Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.
Lijion ne en kidieny maduong’ie moloyo e oganda lweny mar Rumi. Ka eri ochung’ ne kwan mang’ongo.
Ne Glosari.