Luka 19:1-48

  • Yesu olimo Zakayo (1-10)

  • Ngero mar mina apar (11-27)

  • Ji orwako Yesu gi mor maduong’ (28-40)

  • Yesu ywago Jerusalem (41-44)

  • Yesu opwodho hekalu (45-48)

19  Eka nodonjo Jeriko kendo noyudo okalo e iye.  Koro kanyo ne nitie ng’at moro ma nyinge Zakayo ma ne en jatend josol osuru kendo ne en jamwandu.  Nodwaro neno ni Yesuni en ng’a. Nikech ne en nyadundo to oganda ne thoth, ne ok onyal nene.  Omiyo, noringo motelo nyime mi noidho yadh ng’owo moro mondo one Yesu, nimar Yesu ne chiegni kalo e yorno.  Koro ka Yesu nochopo kanyo, nong’iyo malo mowachone niya: “Zakayo lor piny mapiyo nimar kawuono nyaka abed e odi.”  Eka ne olor piny mapiyo kendo norwake gi mor kaka wendone.  Kane oganda oneno mano, giduto ne gichako ng’ur niya: “Odhi bedo wendo e od ng’at ma jaricho.”  To Zakayo ne ochung’ mowacho ne Ruoth kama: “Ruoth, ne! adhi chiwo nus mar giga ne joma odhier, kendo gimoro amora ma namayo ng’ato ang’ata anaduok nyading’wen.”  Omiyo, Yesu nowacho kama: “Kawuononi warruok osebiro e odni nikech jali bende en wuod Ibrahim. 10  Nimar Wuod dhano nobiro mondo omany joma ne oselal, kendo mondo oresgi.” 11  Sama ne pod gidhi nyime winjo wechegi, nogoyonegi ngero machielo nikech noyudo en machiegni gi Jerusalem, kendo ne giparo ni Pinyruodh Nyasaye ne dhi fwenyore gikanyono. 12  Omiyo, nowacho kama: “Ng’at moro moa e anyuola ma nigi huma nodhi wuoth e piny moro mabor mondo okete kaka ruoth eka oduog. 13  Bang’ luongo wasumbnine apar, nomiyogi mina* apar kendo nowachonegi ni, ‘Timuru ohala nyaka chop aduog.’ 14  Kata kamano, jopinye nosin kode mi ne gioro joote moko oluw bang’e mondo giwach ni, ‘Ok wadwar ni ng’atni obed ruoth e wiwa.’ 15  “Gikone, ka noduogo bang’ bedo ruoth, noluongo wasumbni ma nosemiyo pesago mondo ong’e yuto ma ne gisenwang’o bang’ timo ohala. 16  Omiyo, mokwongo nobiro ire mowacho ni, ‘Ruodha, mina ma ne imiya osenyuolo mina apar.’ 17  Nokone ni, ‘Itimo maber, in misumba maber! Nikech isenyiso ni in ng’at migeno e wach matin ahinya, bed gi loch e wi taonde apar.’ 18  Koro mar ariyo nobiro ka wacho ni, ‘Ruodha, mina ma ne imiya ne onyuolo mina abich.’ 19  Nowacho bende ne misumbano ni, ‘In bende bed gi loch e wi taonde abich.’ 20  To machielo nobiro ka wacho ni, ‘Ruodha, eri mina mari ma napando ei nanga. 21  Nimar ne aluori, nikech in ng’at ma koch; ijakawo gik ma ne ok ikano, kendo ijakayo gik ma ne ok ichuoyo.’ 22  Nowachone ni, ‘Misumba marachni, ang’adoni bura kuom weche moa e dhogi iwuon. Donge ne ing’eyo ni an ng’at ma koch, ni ajakawo gik ma ne ok akano, kendo ni ajakayo gik ma ne ok achuoyo? 23  Kare ang’o momiyo ne ok iketo pesana e bengi? Eka ka abiro dine ayudogo kosenyuolo ohala moro e wiye.’ 24  “Eka nowacho ne joma ne ochung’ machiegni ni, ‘Kawuru mina ma en-gono kendo umi jal ma nigi mina apar.’ 25  To ne giwachone ni, ‘Ruoth, donge en gi mina apar?’— 26  ‘Awachonu ni, ng’ato ang’ata ma nigo, ibiro miye momedore, to ng’at ma ongego, kata mana ma en-gono ibiro maye. 27  E wi mano, kelnauru jowasika ma ne ok dwar ni abed ruoth e wigi kendo uneggi e nyima kae.’” 28  Ka nosewacho wechego, nodhi nyime gi wuoth koidho Jerusalem. 29  To ka nochopo machiegni gi Bethfage kod Bethania, e got miluongo ni Got Zeituni, nooro ariyo kuom jopuonjrene 30  kowachonegi kama: “Dhiuru e gweng’ ma uneno e nyimucha kendo bang’ donjoe, unuyud nyathi punda motue ma ng’ato pok noidhoe. Gonyeuru kendo ukele kae. 31  To ka ng’ato openjou ni, ‘Ang’o momiyo ugonye?’ dwokeuru ni, ‘Ruoth dware.’” 32  Omiyo, joma ne oorgo nowuok kendo ne giyudo mana kaka nosewachonegi. 33  To sama ne gigonye, weg nyathi pundano nopenjogi niya: “Ang’o momiyo ugonyo nyathi pundano?” 34  Ne gidwokogi kama: “Ruoth dware.” 35  Eka ne gitere nyaka ir Yesu, mi ne gibolo lepgi ma oko e ng’e nyathi pundano kendo ne giketo Yesu mondo oidhe. 36  Kaka nomedo sudo, ji ne pedho lepgi ma oko e ndara. 37  To mapiyo ka nochiegni chopo e ndara ma lor ka a e Got Zeituni, oganda duto mar jopuonjre nochako bedo mamor, kendo ne gipako Nyasaye gi dwol maduong’ nikech tije madongo duto ma ne giseneno, 38  ka giwacho kama: “Ng’at moguedh en jalno ma biro kaka Ruoth e nying Jehova! Kuwe mondo obed e polo kendo duong’ obed kuonde mamalo chutho!” 39  To Jo-Farisai moko ei oganda nowachone niya: “Japuonj, kwer jopuonjreni.” 40  En nodwokogi kama: “Awachonu ni, ka jogi odong’ koling’, kite nyalo kok gi dwol.” 41  Koro ka nochopo machiegni, nong’iyo Jerusalem mi ne oywage 42  kowacho niya: “Yaye, ma dine bed ni kawuononi iseng’eyo gik ma kelo kuwe—en mana ni osepandgi mondo wang’i kik negi. 43  Nikech ndalo nobini ma wasiki biro gero chiel mar yien ma wiyegi bith kendo ginilwori mi ginichandi ka githung’i koni gi koni. 44  Ginigoyi piny kaachiel gi nyithindi, mi ok giniwe kidi moro ka oluowore e wi wadgi nikech ne ok ifwenyo kinde minonie.” 45  Eka nodonjo e hekalu mi nochako riembo joma ne uso gik moko ma ogologi oko 46  kowachonegi kama: “Ondik ni, ‘Oda nobed od lamo,’ to un useloke rogo mar jomecho.” 47  Nodhi nyime gi puonjo pile ka pile e hekalu. To jodong-jodolo, gi jondiko, kod jotend ji ne dwaro nege; 48  to ne ok giyudo yo moro amora mar timo kamano nimar ji duto nomoko kuome mondo giwinje.

Weche Moler Piny

Ne Glosari.