Johana 6:1-71

  • Yesu opidho ji 5,000 (1-15)

  • Yesu owuotho e wi pi (16-21)

  • Yesu e “makate mar ngima” (22-59)

  • Ji mang’eny ochwanyore nikech weche Yesu (60-71)

6  Bang’ mano, Yesu nowuok modhi loka Nam Galili, ma bende iluongo ni Tiberia.  To oganda moro mang’ongo ne siko ka luwe, nimar ne gineno ranyisi mag honni ma notimo kochango joma tuo.  Omiyo, Yesu noidho malo e got moro, kendo nobet piny kanyo gi jopuonjrene.  Koro Pasaka, ma en sawo mar Jo-Yahudi, ne chiegni.  Ka Yesu noting’o wang’e malo moneno oganda mang’ongo ka biro ire, nopenjo Filipo niya: “Ere kama wabiro ng’iewoe makate ne jogi mondo gicham?”  To nowacho kamano mondo otemego, nimar owuon nong’eyo gima nochiegni timo.  Filipo nodwoke kama: “Makate mag dinari* 200 ok nyal romogi ng’ato ka ng’ato kata mana matin.”  Achiel kuom jopuonjrene, ma en Andrea owadgi Simon Petro, nowachone niya:  “Eri nitie wuowi moro matin kae ma nigi makate abich mag shairi kod rech ariyo matindo. Kata kamano, be magi dirom ji mang’eny kama?” 10  Yesu nowacho niya: “Nyisuru ji mondo obed piny.” Nikech ne nitie lum mang’eny kanyo, ji ne obetie, chiegni ji ma kwan-gi dirom 5,000. 11  Yesu nokawo makatego kendo bang’ goyo erokamano, nopogo ne joma nobet kanyo; notimo kamano bende gi rech matindogo, kendo ne gichiemo kar dwarogi. 12  To kane giseyieng’, nowacho ne jopuonjrene niya: “Chokuru ng’injo modong’ kanyachiel, mondo kik gimoro amora kethre.” 13  Omiyo, ne gichokogi kanyachiel mi gipong’o okepni 12 gi ng’injo ma nodong’ koa kuom makate abich mag shairigo, ma joma nosechiemo noweyo. 14  Ka ji noneno ranyisi madongo ma nosetimo, ne gichako wacho niya: “Adier, jali e Janabi ma nonego obi e piny.” 15  Eka ka Yesu nong’eyo ni ne gichiegni biro make mondo gikete obed ruoth, noa kanyo mi ochako odhi kendo e got kar kende. 16  Ka nosechopo odhiambo, jopuonjrene ne olor nyaka e nam, 17  kendo bang’ idho yie, ne giwuok mi ging’ado loka nam mondo gidhi Kapernaum. Nyaka chop sano koro piny noseyuso, to Yesu ne pok obiro irgi. 18  Bende, nam nochako bedo gi apaka nimar yamo mager ne kudho. 19  Kata kamano, kane gisekwang’o yie kuom kilomita ma dirom abich kata auchiel, ne gineno Yesu ka wuotho e wi nam ka obiro machiegni gi yie, mi ne gibedo maluor. 20  To nowachonegi niya: “En an; kik uluor!” 21  Eka koro ne giyie mar rwake e yie, kendo gikanyono yie nochopo e lowo motwo kama ne gidhiyoe. 22  Kinyne, oganda ma nodong’ loka nam noneno ni onge yie kanyo mak mana moro matin, kendo ni Yesu ok noidho yie gi jopuonjrene, to jopuonjrene nodhi kendgi giwegi. 23  Kata kamano, yiedhi moa Tiberia nochopo machiegni gi kama ne gichamoe makate bang’ ka Ruoth nosegoyo erokamano. 24  Omiyo, ka oganda noneno ni Yesu kata jopuonjrene ne onge kanyo, ne giidho yiedhigi mi gidhi Kapernaum mondo gimany Yesu. 25  Kane giyude loka nam, ne gipenje niya: “Rabi, a ichopo kae sa adi?” 26  Yesu nodwokogi kama: “Adier, adier, awachonu ni, umanya ok nikech nuneno ranyisi ma asetimo, to nikech ne uchamo makate mi uyieng’. 27  Tiuru, ok ne chiemo ma tow, to ne chiemo ma siko nyaka chieng’, ma Wuod dhano biro miyou; nimar kuom jalo, Nyasaye Wuoro owuon oseketoe alama ma nyiso ni oyie kode.” 28  Omiyo, ne gipenje niya: “Ang’o ma nyaka watim mondo wati tije Nyasaye?” 29  Yesu nodwokogi kama: “Tij Nyasaye e ma, ni unyis yie kuom Jal ma nooro.” 30  Mi ne gipenje niya: “Kare en ang’o ma itimo kaka ranyisi, eka mondo wane kendo wayie kuomi? En tich mane ma itimo? 31  Kwerewa nochamo manna e thim, mana kaka ondik niya: ‘Ne omiyogi makate moa e polo mondo gicham.’” 32  Eka Yesu nodwokogi niya: “Adier, adier, awachonu ni, Musa ne ok omiyou makate moa e polo, to Wuora miyou makate madier moa e polo. 33  Nimar makate mar Nyasaye e mano ma lor koa e polo kendo ochiwo ngima ne piny.” 34  Omiyo, ne giwachone kama: “Ruoth, kinde duto miwa makateno.” 35  Yesu nowachonegi niya: “An e makate mar ngima. Ng’ato ang’ata ma biro ira ok nobed gi kech ngang’, kendo ng’at ma nyiso yie kuoma riyo ok nomake ngang’. 36  To kaka asewachonu, un use kata mana nena to e ma pod ok uyie. 37  Jogo duto ma Wuora miya, nobi ira, to ok abi riembo ngang’ ng’at mobiro ira; 38  nimar aselor ka awuok e polo mondo atim, ok dwacha awuon, to dwach ng’at ma noora. 39  Ma eri e dwach ng’at ma noora, ni mondo kik alal ng’ato ang’ata kuom jogo duto mosemiya, to mondo achiergi e chieng’ giko. 40  Nikech dwach Wuora e ma, ni mondo ng’ato ka ng’ato mong’eyo Wuod Nyasaye kendo ma nyiso yie kuome, onego obed gi ngima ma nyaka chieng’, kendo abiro chiere chieng’ giko.” 41  Eka Jo-Yahudi nochako ng’ur gi Yesu nimar nosewacho ni: “An e makate ma ne olor koa e polo.” 42  Mi ne gichako penjore kama: “Donge mani en Yesu wuod Josef, ma wuon mare kod min mare wang’eyo? Obet nade ni sani owacho ni, ‘Aselor ka awuok e polo’?” 43  Yesu nodwokogi kama: “Weuru ng’ur e kindu uwegi. 44  Onge ng’at ma nyalo biro ira mak mana ka Wuora ma noora e ma oywaye, kendo abiro chiere e chieng’ giko. 45  Ondik e weche Jonabi niya: ‘Jehova biro puonjogi giduto.’ Ng’ato ang’ata mosewinjo Wuora kendo mosepuonjore, biro ira. 46  Ok ni nitie dhano moro amora moseneno Wuoro, to mak mana jalo moa kuom Nyasaye; jalo oseneno Wuoro. 47  Adier, adier, awachonu ni, ng’ato ang’ata ma nyiso yie nigi ngima ma nyaka chieng’. 48  “An e makate mar ngima. 49  Kwereu nochamo manna e thim to e ma pod ne githo. 50  Ma e makate ma lor koa e polo, mondo ng’ato ang’ata ochame eka kik otho. 51  An e makate ma ne olor koa e polo. Ka ng’ato ochamo makateno, obiro dak nyaka chieng’; to kuom adier makate ma abiro chiwo mondo piny obed gi ngima, en ringra.” 52  Eka Jo-Yahudi nochako yware e kindgi ka gipenjore niya: “Ere kaka ng’atni nyalo miyowa ringrene mondo wacham?” 53  Omiyo, Yesu nodwokogi kama: “Adier, adier, awachonu ni, ka ok uchamo ringre Wuod dhano kendo ka ok umadho rembe, uonge ngima kuomu uwegi. 54  Ng’ato ang’ata ma chamo ringra kendo ma madho remba nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo abiro chiere e chieng’ giko; 55  nikech ringra en chiemo madier kendo remba en math madier. 56  Ng’at ma chamo ringra kendo ma madho remba, osiko e winjruok achiel koda, kendo asiko e winjruok achiel kode. 57  Mana kaka Wuora mangima noora kendo an angima nikech Wuora, e kaka jalo bende ma chamo ringra biro bet mangima nikech an. 58  Ma e makate ma ne olor koa e polo. Ok en kaka ma kwereu nochamo to pod ne githo. Ng’at ma chamo makateni biro dak nyaka chieng’.” 59  Nowacho wechego sama nopuonjo e sunagogi Kapernaum. 60  Kane giwinjo mano, thoth jopuonjrene nowacho niya: “Wechego bwogo ji; en ng’a ma nyalo winjogi?” 61  To Yesu, bang’ ng’eyo ni jopuonjrene ne ng’ur nikech mano, nopenjogi kama: “Be dibed ni wachno chwanyou? 62  To kare, biro bet nade ka uneno Wuod dhano ka idho nyaka kama ne entieree motelo? 63  Roho mar Nyasaye e ma chiwo ngima; ringruok onge gi tich kata matin. Weche ma asewachonu gin moa kuom roho maler kendo gikelo ngima. 64  To nitie jomoko kuomu ma onge yie.” Nimar nyaka a chakruok, Yesu nong’eyo joma ne onge yie kod ng’at ma ne dhi ndhoge. 65  Nomedo wacho kama: “Ma e momiyo asewachonu ni, onge ng’at ma nyalo biro ira mak mana ka Wuora e ma oyiene.” 66  Nikech mano, thoth jopuonjrene nodhi mi gidok ne gik ma ne giweyo chien kendo ne ok ginyal dhi nyime wuotho kode. 67  Omiyo, Yesu nopenjo ji Apar Gariyoka niya: “Un bende udwaro dhi, koso?” 68  Simon Petro nodwoke kama: “Ruoth, en ng’a ma dwadhi ire? In gi weche mag ngima ma nyaka chieng’. 69  Wasenyiso yie, kendo waseng’eyo ni in e Ng’at Maler mar Nyasaye.” 70  Yesu nodwokogi kama: “Donge nayierou ji apar gariyo, koso? To achiel kuomu en jaketh-nying.” 71  Kuom adier, nowuoyo kuom Judas wuod Simon Iskariot, nimar jali ne dhi ndhoge kata obedo ni ne en achiel kuom ji Apar Gariyoka.

Weche Moler Piny

Ne Glosari.